Luteráni v Mongolsku

V r. 1989 po sedemdesiatročnej vláde komunistického režimu došlo v Mongolsku k politickým a spoločenským zmenám. Ateistický režim zanechal v ľudských dušiach púšť. V krajine nebolo ani jedného kresťana. Od roku 1990 začali sem prúdiť misionári. Začala sa ťažká misijná a evanjelizačná práca. Mongolsko je teritoriálne veľmi rozsiahla krajina s vysokými horami, púšťami a stepmi, jazerami, s klimatickými krajnosťami: v zime až do mínus 40 stupňov Celzia, v lete opačne to isté číslo v pluse. Asi 40% rodín žije pod hranicou chudoby, s nedostatkom potravín, vody, bez prístupu k zdravotníckym zariaderniam. V rodinách panuje alkoholizmus, násilie na deťoch, rozpad rodín. Podľa tradície sa väčšina obyvateľov hlási k šamanizmu a budhizmu tibetského typu a väčšina je ovplyvnená kultom animizmu. Po takmer 20 ročnej misijnej práci je dnes podľa odhadov v krajine okolo 50 až 60 tisíc kresťanov. Najviac sa z protestantov angažujú Presbyteriánska cirkev Kórey a letniční. V r. 1994 začali v Mongolsku pracovať misionári Z Nórskej luteránskej zahraničnej misie. Ich prácou v hlavnom meste Ulan Batar a v druhom najväčšom meste Darkhan vznikli cirkevné zbory s názvom Bayariin Meede (Dobrá novina). Farárom v nich a ďalších dvoch kazateľských staniciach je Mongol Rev. Purevdorj Jamsran, krátko Rev. Puje. Ďalšie zbory vznikli pôsobením Fínskej lut. zahraničnej misie,ktorí do Mongolska prišli v r. 1997. Pred piatimi rokmi sa misijne v Mongolsku začala angažovať Evanjelicko-luteránska cirkev v Singapúre. V r. 2009 tam vyslala na prácu svojho farára Rev. Jimmy Khoona. Misionári svoju prácu koordinujú.Sústreďujú sa najmä pre prácu s deťmi a mládežou. V hl. meste postavili pre študentov internát. V ňom za nízky poplatok nachádzajú domov mladí ľudia, ktorí sú potom vychovávaní v kresťanskom duchu. Vlani v decembri sa z nich 11 dalo pokrstiť.Tí sa po skončení štúdia vracajú domov do provincii a šíria dobrú novinu medzi svojimi. Luteránska misia ďalej pomáha sociálne slabým, ale aj v zdravotníckej oblasti. V projekte je urobiť druhé podlažie pre internát. Bol vytlačený v mongolčine Malý katechizmus M. Luthera. V marci t.r. sa na výročnom luteránskom seminári stretlo 60 vedúcich mladých pracovníkov z 11 cirkevných zborov celého Mongolska. Počas dvoch dní počúvali Božie Slovo, prednášky a diskutovali o histórii misie a o partnerstve.

(asia-lutheran.org)

 

2 thoughts on “Luteráni v Mongolsku

  1. Nech Duch Svätý pomáha misionárom v Mongolsku obracať ku Kristu čo najviac ľudí. Budem sa za to modliť a verím, že nie len ja.

Leave a Reply