Zo života Synody ELC Ukrajiny

Portály sesterských cirkví vo východnej Európe ,okrem ELCIR, pracujú veľmi sporadicky, nepravidelne. Preto sa tešíme každej, iu keď z nášho pohľadu už omeškanerj informácii. Portál ULC už vyše roka nepracoval, teraz je neprístupný. Zrejme chýbajú financie na jeho prevádzku. Teraz sa po veľmi dlhom čase objavila informácia na portáli Synody ELC Ukrajiny. Ide o tretiu cirkev na Ukrajine, ktorá vznikla asi pred 10 rokmi spojením nezávislých lut. zborov od terajšej Nemeckej ELC na Ukrajine. Nezávisle zbory sa spojili a dali si meno podľa amerických konzervatívnych lut. cirkví Synoda (napr. Misurská, Wisconsinská, atď.). Synoda má t.č. 11 cirkevných zborov ,hlavne v Odese a jej okolí a na polostrove Kryme. Bratské zbory sú misijne živé, čulo pracujú s deťmi a mládežou, majú spevokoly, biblické hodiny. V śpomínanej informácii sa o.i. píše, že vo februári zasadala užšia rada Synody a preberala tieto body: správy o situácii v cirkevných zboroch, financovanie a prevádzka kancelárie Synody, ordinácia študenta Teologického lut. seminára Concordia v St. Catherine, Ontario, Kanada Olega Ševčenka za kňaza,ktorý prijal pozvanie za druhého pastora cirkevného zboru v Odese. Nastúpi do služby v auguste. (Pozn. visby: Ordinácia sa vykonala na Kvetnú nedeľu 28. marca t.r. v chráme Sv. kríža v meste Kitchener, Ontario. Ordinoval ho a kázal prezident Luteránskej cirkvi Kanady (odnož LCMS z USA) – Rev. Robert Bugbee. Celá ordinácia je na videu www.lutheranchurchcanada.ca ,  na druhom videu je iba kázeň R. Bugbeeho.) Vedeniu Synody záleží na vzdelávaní duchovných pastierov, preto buduje svoj vlastný teol. seminár Soglasie (Svornosť – Konkordia). Slávnosť jeho otvorenia bude 20. augusta t.r.Hneď na druhý deň 21.8. sa začne so štúdiom.   Koncom marca t.r. sa v cz Pervomajsk konala ordinácia diakona Franka Jevgenija na pastiersku službu.

(www.selcu.com.ua)

One thought on “Zo života Synody ELC Ukrajiny

  1. Prehral som si celé prvé video. To druhé je kázeň, ktorá je aj na prvom. Zbystril som pozornosť pri kázni na duchovného spravej strany kazatzeľa, ktorý mal oblečenú slovenskú kamžu a tabličky. Spoznal som v ňom br. farára Ladislava Kozáka z cz sv. Pavla z Toronta, ktorý tam slúži od r. 1991. Všetci prítomní farári skladali ruky na mladého ukrajinského brata Olega. Potešilo ma, že br. Kozák mu výpoveď Písma povedal po rusky. Novokňaz sa modlil pri oltári príhovorné modlitby a na záver udelil Áronovské požehnanie v troch jazykoch: po rusky, nemecky a anglicky. Je potešujúce, že mladý Oleg nedal sa zviesť pokušeniu ostať slúžiť v bohatej a komfortnej Kanade, ale pôjde späť do svojej vlasti,ktorá je síce chudobná a problémová, ale je to rodná zem… 

Leave a Reply