Stretnutie evanjelikov na Branči 2010

Evanjelici ZD ECAV na Slovensku sa 5. júla na sviatok vierozvestcov Konštantína a Metoda tradične stretávajú na hrade Branč. Podujatie pripravuje ZD ECAV v spolupráci s CZ ECAV Sobotište a bratom farárom Ľubomírom Batkom. V tomto roku sa na Branči kázal brat biskup Samuel Vrbovský zo Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku.

Stretnutie evanjelikov Západného dištriktu ECAV na Slovensku na Branči je tradične venované pamiatke evanjelických martýrov na Branči, ako aj pamiatke Majstra Jána Husa a vierozvestcov Konštantína a Metoda. Zúčastnila sa na ňom aj čestná stráž prezidenta republiky Ivana Gašparoviča.

Brat biskup iskup Vrbovský v kázni na text Mk 8, 35 vyzval zhromaždenie veriacich, ktorí zaplnili priestory okolo zrúcanín hradu Branč, aby sa nebáli svedčiť o Kristovom evanjeliu, za ktoré mnohí umreli alebo trpeli – ako evanjelickí martýri na Branči – a my na ich obeť nesmieme zabúdať.

Brat dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda v príhovore pripomenul, že tohtoročné stretnutie na Branči sa nesie aj v znamení osláv 400. výročia Žilinskej synody, vďaka ktorej sa menujeme Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku. Vyzdvihol význam Konštantína a Metoda, vďaka ktorým mohlo slovo Božie zaznieť v jazyku zrozumiteľnom ľudu, ako aj odkaz Majstra Jána Husa a evanjelických martýrov, ktorí boli väznení na Branči a odsúdení na galeje. Pripomenul aj osobnosti Eliáša Lániho a Juraja Turzu, ktorých mená sa často skloňovali v uplynulých dňoch – dňoch osláv 400. výročia Žilinskej synody.

Brat generálny biskup Miloš Klátik pozdravil zhromaždenie v mene Predsedníctva ECAV na Slovensku. Vyjadril nádej, že II. evanjelické dni, ktoré sa práve skončili v Žiline, Bytči a okolitých cirkevných zboroch, posilnili evanjelikov vo viere a nádeji. Vyzdvihol rod Ňáriovcov (Nyáry), niekdajších majiteľov hradu Branč, ktorí zostali verní evanjelickej cirkvi, a tak sa v okolí hradu mohli zachovať početné evanjelické cirkevné zbory.

Brat dištruktuálny dozorca VD Ján Brozman odovzdal pozdrav od brata biskupa Slavomíra Sabola a vyzval veriacich, aby sa nedali zviesť na zlú cestu, ale uvedomili si, že tou pravou cestou je Ježiš Kristus, Spasiteľ tohto sveta.

V mene Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku pozdravil prítomných aj biskup László Fazekas. Na službách Božích okrem bratov biskupov liturgovali seniori Juraj Šefčík, Eva Juríková a konsenior Miroslav Hvožďara a zúčastnili sa početní bratia farári a sestry farárky.

Služby Božie doplnili piesne v podaní detského spevokolu aj spevokolu dospelých z cirkevného zboru ECAV v Modre. Úryvok z prvej slovanskej básne “Proglas” od Konštantína Filozofa predniesol Juraj Sarvaš.

Zo stretnutia na Branči uskutočnil Slovenský rozhlas priamy prenos na Rádiu Slovensko. Po jeho ukončení ešte vystúpili s pozdravmi ďalší hostia, napr. Rainer Stahl, generálny tajomník Spolku Martina Luthera (Martin-Luther-Bund) v Nemecku. Zaspievali mládežníci zo slovenského cirkevného zboru v austrálskom Lavertone, ktorí na Branč prišli z Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže, ktorý sa koná v Nitre.

Zdroj: www.ecav.sk,

Leave a Reply