Bavorskí evanjelici na návšteve v MR

11. októbra t.r. pricestovala do MR delegácia biskupov , vedúcich synody a zástupcov niektorých partnerských zborov z Evanjelickej krajinskej cirkvi v Bavorsku. Cieľom je podpísanie predĺženej partnerskej dohody medzi oboma cirkvami. Bavorská delegácia navštívila ústredie cirkvi, kde sa oboznámila so štruktúrou pracoviska a jej pracovníkmi. Dostali informáciu o práci cirkvi, výzvach a problémoch,ktoré v súčasnosti cirkev rieši. V archíve cirkvi im ukázali originál testamentu M. Luthera, ktorý maďarská cirkev vlastní. Druhá časť zo synody bola na návšteve Budína, kde si pozrela pamätihodnosti a miestny cirkevný zbor, kde sa nachádza aj zbor nemeckého jazyka v Budíne.12. okt. jedna časť delegácie navštívila Vysokú školu ev. teológie v Budapešti, kde sa hostia zaujímali o prácu fakulty. Rektor školy o.i. povedal, že dnes už neprichádzajú na štúdium iba deti duchovných, ale sú to častokrát deti rodičov bez práce a z mnohodetných rodín, často aj vo vyššom veku a po získaní už iného diplomu. Druhá časť delegácie navštívila diakonické centrum Sarepta, kde im riaditeľ diakonie predstavil prácu a aj jej zariadenia . Potom navštívili parlament, kde ich prijali vysokí politickí činitelia. Popoludní boli v kostole na ulici Fasor  spoločné slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou. Liturgovali biskupi maď .diecéz. Kázal predsedajúci biskup Itzés. Večeru Pánovu prisluhovali spolu s nemeckým biskupom a dvoma biskupkami. Po bohoslužbe sa konal v aule ev. gymnázia na ulici Fasor slávnostný akt podpisu predĺženej partnerskej dohody. Listinu podpísali obaja vedúci biskupi: Johannes Friedrich a János Itzés. Na záver si vymenili darčeky: nemeckí hostia darovali kalich a paténu k V.P. a domáci  druhopis testamentu M.Luthera.

 

(www.evangelikus.hu)

 

One thought on “Bavorskí evanjelici na návšteve v MR

Leave a Reply