Otto Schaude je novým biskupom pre diecézu Ural, Sibír a Ďaleký Východ ELKRAS

V sobotu 23. okt. t.r. sa v cirkevnom stredisku v sibírskom meste Omsk konala synoda tejto lokálnej lut. cirkvi ELKRAS. Na nej bol jednomyseľne za nového biskupa tejto diecézy zvolený pedagóg Otto Schaude, 66 ročný pietistický dôchodca z württemberského mesta Reutlingen. Z 23 synodálov pre kandidáta odovzdali hlas 22, jeden sa zdržal hlasovania.  Inštalácia nového biskupa sa vykonala v rámci záverečných služieb Božích synody v nedeľu 24. okt. 2010. Vykonal ju arcibiskup ELKRAS a jeho predchodca v úrade August Kruse.

Brat Schaude je ženatý, s manželkou majú štyri dospelé deti a 10 vnukov. Vlani s manželkou dva razy vykonal študijnú cestu do Ruska, kde sa oboznamoval s cirkevnými zbormi. V r. 1991 – 2008 bol predsedom Spolku staropietistického spoločenstva a 24 rokov bol členom synody Ev. lut. cirkvi Württemberska. Bol zakladateľom a rektorom Slobodnej evanjelickej školy v Reutlingen. Poznal z osobných návštev mnohé cirkvi a krajiny v Afrike, Latinskej Amerike a na Filipínach. K úloham nového biskupa bude patriť: ďalšie vzdelávanie pastorov a získavanie laických neplatených pracovníkov pre zbory, premena pôvodne nemeckých zborov na ruskojazykové, zjednocovanie rozličných tradícií ako aj výstavba diakonických zariadení pre deti ulice, alkoholikov a nezamestnaných. Popri veľkej pedagogickej rozhľadenosti má fundované biblické vedomosti. Pri jeho odchode do penzie ho vtedajší krajinský biskup Theo Sorg ocenil týmito slovami." Zvestovateľ a biblický učiteľ, ktorý ďalej odovzdáva dobrú správu o Božej láske zrozumiteľne a jednoznačne.Jeho zaobchádzanie s biblickými textami je často presnejšie ako u mnohých teológov." (www.idea.de);(www.elkusfo.ru)

Leave a Reply