Štátne vyznamenania trom evanjelikom v MR

Na návrh predsedu vlády MR odovzdal prezident MR v deň národného sviatku MR – 54. výročia revolúcie a boja za slobodu 23. okt. 2010 farárovi a biskupovi Západnej diecézy Evanjelickej cirkvi v MR Jánosovi Itzésovi záslužný rad MR – stredný kríž. Rad mu udelili za opätovné zorganizovanie Západného (Zadunajského) dištriktu – diecézy, za záslužnú a obetavú službu medzi cirkvami, za príkladnú kňazskú a biskupskú prácu.

Okrem biskupa Itzésa vyznamenali aj ďalších dvoch evanjelikov – laikov: cirkevného právnika Boleratzky Lóranda a emeritného riaditeľa  Ev. gymnázia na Deákovom námestí v Budapesti Schuleka Mátyasa.

(www.evangelikus.hu)

Leave a Reply