Vo Viedni zasadali synody ev. cirkví a. a h. vyznania

V nedeľu 24. okt. t.r. vo večerných hodinách sa začalo zasadnutie synody oboch vyznaní spoločnými službami Božími v lut. mestskom chráme , na ktorých kázal synodný senior J. Ruml z Českobratskej ev. cirkvi v Prahe. Synody potom v pondelok a utorok rokovali osobitne, aby nakoniec v stredu a vo štvrtok mali spoločné plenárne zasadnutie . Synoda ECAV v Rakúsku schválila:

* uznesenie o dĺžke funkcie superitendentov. Ak sa 12 -ročná zákonná služba superitendenta končí pred 61. rokom života, táto sa predĺži až do termínu jeho odchodu do starobného dôchodku.

* reforma úrovne zborov. Synoda oboch vyznaní schválila reformu cirkevných zborov. Novela sa týka zníženia počtu členov zborových zástupcov a presbyterov, zjednodušenie predpisov o rozpustení, vytváraní či zlučovaní zborov.

*smernice o neordinovaných. Schválili smernice o neordinovaných s cieľom posilnenia ich funkcií v cirkvi ,ako aj vyzdvihnutia čestnosti tohto úradu.

/www.evang.at)

Leave a Reply