Musica historica Prešov – rozlúčkový koncert

7. akademické komorné koncerty
Rozlúčkový koncert súboru Musica historica Prešov
K 325. výročiu narodenia a 260. výročiu úmrtia
Johanna Sebastiana Bacha
Centrálna študovňa Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove
11. 11. 2010 o 15.30 hod.

Prvá polovica koncertu ma ucelený charakter pocty J. S. Bachovi – tri árie J. S. Bacha, Telemann – bol krstným otcom Carlovi Philippovi Emanuelavi Bachovi, Karl Fr. Abel bol žiakom J. S. Bacha v Tomášskej škole v Lipsku a Bach bol krstným otcom jednej zo sestier K. Fr. Abela.

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): 
Öffne dich, mein ganzes Herze – ária z kantáty Nun komm, der  Heiden Heiland, BWV 61  

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767):
Sonáta a mol pre violu da gamba a basso continuo TWV 41:a6 Essercizii Musici Nr. 5
Largo – Allegro – Soave – Allegro

Johann Sebastian Bach: 
Patron, Patron – ária z kantáty Geschwinde, geschwinde,
ihr wirbelnden Winde, BWV 201

Karl Friedrich Abel (1723 – 1787):
Sonáta C dur pre violu da gamba a basso continuo
Vivace – Adagio – Menuetto

Johann Sebastian Bach:
Phoebus eilt mit schnellen Pferden, ária z kantáty Weichet nur, betrübte Schatten, BWV 202

Johann Melchior Molter (1696 – 1765):
Adagio pre violu da gamba a basso continuo

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759):
Amen, Alleluja – sólový anthem pre soprán a basso continuo HWV 269
Amen, Alleluja – sólový anthem pre  soprán a basso continuo
HWV  271              

Johann Mathias Leffloth (1705 – 1731):
Sonáta C dur pre violu da gamba a čembalo  
Adagio – Allegro – Adagio – Allegro

Antonio Caldara (1670 – 1736): 
La Rosa – kantáta pre soprán a basso continuo
Ária – Largheto, cosi, cosi
Recitatív
Ária – tempo di Minuetto

MUSICA HISTORICA PREŠOV
Dana Leščenková – spev
Klára Ganzerová – spinet
Karol Medňanský – viola da gamba

Súbor Musica historica vznikol v roku 1994, svoj posledný, rozlúčkový koncert absolvuje  11. novembra 2010, po 16 rokoch horlivej činnosti na poli hodnotnej kultúry.
Ťažisko repertoáru súboru tvoria skladby z obdobia hudobného baroka, ako aj vrcholnej renesancie a raného klasicizmu, komponované princípom bassa continua. Pri uvádzaní jednotlivých diel vychádza súbor z poznatkov historicky poučenej interpretácie starej hudby, ktoré členovia súboru získavali účasťou na mnohých významných seminároch starej hudby poriadaných hlavne v zahraničí, ako aj na základe konzultácií s významnými interpretmi starej hudby – prof. Siegfried Pank, Lipsko, José Vasquez, Viedeň, Shalev Ad-El, Praha, Richard Boothby, Londýn, Ilse Herbert, Kluž. So súborom hosťovali umelci z domova a zo zahraničia, ktorí sa zaujímajú o problematiku uvádzania starej hudby: Gerd Jaburek, Graz, Hans Christian, sólista Štátnej opery vo Viedni, Ida Kirilová, sólistka Opery SND v Bratislave, ako aj mladí slovenskí umelci venujúci sa starej hudbe.
Súbor sa venoval aj interpretácii súčasnej hudby, komponovanej pre tento súbor domácimi a zahraničnými skladateľmi, ako sú Juraj Hatrík, Denes Legány (Maďarsko), Wolfgang-Andreas Schultze  (Nemecko, Hamburg).
Na žiadosť usporiadateľov súbor vystupoval aj v historických kostýmoch.
Koncertné aktivity zaviedli súbor viackrát do Poľska, Maďarska, Českej republiky a Nemecka.
Súbor realizoval verejné nahrávky niekoľkých svojich koncertov pre Slovenský rozhlas,  Rádio Regina Košice.

 Umelecký vedúci súboru Karol Medňanský je absolventom Vysokej hudobnej školy Franza Liszta vo Weimare (Nemecko) v odbore hra na violončele a kompozícia (do súčasnosti 40 kompozícií) a Akadémie starej hudby pri Ústave hudobnej vedy Masarykovej univerzity v Brne, kde študoval hru na viole da gamba u Pierra Pitzla (Rakúsko) a Thomasa Fritzscha (Nemecko). Ostatné teoretické predmety študoval u Shaleva Ad-Ela (Izrael) – hra continua a Andreasa Kröpera (Nemecko) – uvádzacia prax starej hudby. Na základe udelenia DAAD štipendia z Bonnu v roku 2000 študoval na Vysokej hudobnej škole Felixa Mendelssohna-Bartholdyho v Lipsku u profesora Siegfrieda Panka hru na viole da gamba a teoretické dielo zapodievajúce sa skladateľským odkazom a osobnosťou Johanna Sebastiana Bacha študoval v Bachovom archíve v Lipsku.
V roku  2003 v Ústave hudobnej vedy SAV Bratislava obhájil dizertačnú prácu Postavenie violy da gamba v kantátach Johanna Sebastiana Bacha a bola mu udelená vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor” – PhD.
V roku 2008 habilitoval sa na PdF Ostravskej univerzity v Ostrave v odbore Hudobná teória a pedagogika a získal pedagogicko-vedeckú hodnosť docent.
Ako orchestrálny a komorný hráč pôsobil vo viacerých orchestroch a súboroch v Nemecku, Egypte, Polsku, Maďarsku i na Slovensku. Vykazuje bohatú pedagogickú a prednáškovú činnost: Konzervatórium pre arabskú hudbu – oddelenie európskej hudby Káhira, Prešovská univerzita, Konzervatórium v Žiline, Gymnázium Mladá Boleslav, mnohé ZUŠ na Slovensku, Katolícka univerzita Ružomberok, Žilinská univerzita Žilina, Univerzita Konstantina filozofa Nitra, Univerzita v Lüneburgu, Otto-von-Guricke-Universität Magdeburg, Vysoká hudobná škola Franza Liszta vo Weimare, RU v Rzeszówe, Ostravská univerzita v Ostrave.
Je členom Novej Bachovej spoločnosti v Lipsku; Telemannovej spoločnosti v Magdeburgu; Spoločnosti violy da gamba vo Winterthure/Švajčiarsko; Českej hudobnej spoločnosti – Spoločnosť pre starú hudbu, Praha; Slovenskej muzikologickej asociácie, Bratislava, Prešovského hudobného spolku Súzvuk.
Je činný aj vedecky a publicistisky (6 odborných a vedeckých knižných publikácií, 50 vedeckých štúdií v domácich a zahraničných sborníkoch a vyše 100 odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch).
Za svoju bohatú činnost získal viaceré medzinárodné aj domáce ocenenia, vrátane Ceny Sebastian (2009)

Leave a Reply