„Rok krstu 2011“ v Saskej evanjelicko-luteránskej cirkvi

Popri Cirkevných dňoch EKD (Kirchentag) v Drážďanoch v dňoch 1.-5. júna 2011 bude rok 2011 v Evanjelicko luteránskej krajinskej cirkvi Saska v znamení krstu. Akcie s tým spojené sa začali novoročnými bohoslužbami a pokračovať budú pravidelne po zboroch a regiónoch po celý rok. Plánuje sa nedeľa  s bohoslužbami, pri ktorých sa vykoná spomienka na svoj vlastný krst, ďalej majú sa organizovať krsty ,do ktorých treba zapojiť rodiny, a to i neúplné, členovia zborov majú pri tom navštevovať evanjelických rodičov s ešte nepokrstenými deťmi a pozvať ich na slávnosť krstu. Zbor má potom prevziať na seba duchovnú i materiálnu prípravu krstu. Samozrejmosťou budú po celý rok prednášky a kázne o význame krstu sv. V roku 2009 bolo v tejto cirkvi spolu 6963 krstov, väčšinou detí do 3 .roku veku. Do prvého roku veku bolo pokrstených 3541 detí. Potešujúcim je nárast krstov dospelých, hoci toto číslo je od roku 1990 konštantné, no treba si uvedomiť pokles pôrodnosti v spolkovej krajine. Predsedníctva a presbyterstvá zborov boli vyzvané, aby sa intenzívne venovali pokrsteným deťom a viedli ich až po konfirmáciu. K tomu majú slúžiť v zboroch rôzne detské programy, hudobné podujatia, hry, detské a rodinné bohoslužby ako aj osobitné zborovo-pedagogické dôrazy. 

(www.evlks.de)

Leave a Reply