Oznam o prijímacom konaní na EBF UK

Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2011/12 sa prijímacie konanie uskutoční do týchto nižšie uvedených  programov. 

 

evanjelická teológia  –  (päťročné denné magisterské štúdium):

– s možnosťou prípravy na kňazskú ordináciu v ECAV alebo

– s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie

a
učiteľstvo predmetu náboženská výchova v kombinácii
(trojročné denné bakalárske štúdium a nadväzujúce dvojročné magisterské štúdium)

v akademickom roku 2011/12  otvára fakulta v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK nasledovné možnosti kombinácií:

  • s učiteľstvom predmetu anglický jazyk a literatúra alebo
  • s učiteľstvom predmetu francúzsky jazyk a literatúra alebo
  • s učiteľstvom predmetu nemecký jazyk a literatúra alebo
  • s učiteľstvom predmetu slovenský jazyk a literatúra

 

(Absolventi bakalárskeho stupňa na iných vysokých školách v študijnom odbore 1.1.3. v kombinácii so študijným odborom 1.1.1. (v horeuvedených kombináciách predmetov) sa môžu prihlásiť na magisterské denné štúdium na EBF UK. V prípade, že ich vážený študijný priemer nie je horší ako 2,2, budú prijatí bez prijímacích skúšok.)


evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc –  (trojročné denné alebo externé  bakalárske štúdium)

evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci –  (dvojročné denné alebo externé magisterské štúdium)

Programy v oblasti sociálnej pomoci organizujeme s využitím odborníkov z Pedagogickej fakulty a Fakulty manažmentu UK. Ponúkajú odborné teologické, pedagogické, sociálne a organizačno-právne  vedomosti pre sociálnu službu. Absolventi sú pripravovaní tak, aby sa mohli zamestnať v oblasti sociálnej pomoci, ktorú organizujú cirkvi, štát, samosprávy  alebo súkromní zriaďovatelia, občianske združenia a neziskové organizácie. 

 

Podrobné informácie o jednotlivých programoch a podmienkach prijatia sú na www.fevth.uniba.sk v časti „info o možnostiach štúdia“. 

Prijímacie skúšky budú 8. júna 2011

 

UPOZORNENIE!

Prihlášky na štúdium v ktoromkoľvek z uvedených programov je nutné podať elektronickou formou cez www.fevth.uniba.sk , vytlačiť podpísať a s požadovanými potvrdeniami doručiť do 31. marca 2011 na adresu:

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Bartókova 8

811 02 Bratislava

 

Uchádzači o štúdium v programe Evanjelická teológia so zameraním na kňazskú službu k prihláške pripoja stanovisko cirkevného zboru, ktorého sú členmi. 

Prijatým uchádzačom ponúkame možnosť ubytovania v Teologickom domove ECAV. 

One thought on “Oznam o prijímacom konaní na EBF UK

  1. Otec mi hovorí,aby som išla za farárku a aby som mala dobrý život. Treba sa učiť za farára 5 rokov? Koľko kázní sa treba ročne naučiť? Ďakujem.

Leave a Reply