II. generálna synoda ELC AV v Rusku

28. januára 2011 sa v Moskve konala II.generálna synoda Evanjelicko-luteránskej cirkvi augsburského vyznania v Rusku. Na synode sa zúčastnili delegáti všetkých 14 cirkevných miestnych organizácií. Delegáti sa jednomyseľne rozhodli ,že podporujú spojenie svojej cirkvi so sesterskou luteránskou cirkvou ELKRAS. Pre tento účel bola vytvorená komisia pre vedenie rozhovorov o spojení. Za ELCAV Ruska do nej patria: V.S.Pudov, K.M. Andrejev a D.Ju.Martyšenko. V ďalšom bode si delegáti jednomyseľne za biskupa cirkvi zvolili farára zboru sv. Michala v Moskve Konstantina Michajloviča Andrejeva. Za jeho zástupcu bol zvolený Alexander Alexandrovič Franc, farár z cirkevného zboru Barnaul. Obaja boli potom v rámci služieb Božích slávnostne uvedení do funkcie. Delegáti na synode schválili pozmeňujúce návrhy zmeny cirkevnej ústavy. Ide najmä o ordináciu žien. Táto cirkev ženy neordinuje, ale teraz príslušný paragraf sa mení v tom zmysle, že ak v súvise so spojením s inou cirkvou ,v ktorej ženy ordinujú, rozhodne sa cirkevný zbor pre vstup do ELC AV Ruska, žena -kňaz v tomto zbore po preskúmaní a overení biskupom, môže aj naďalej slúžiť v tomto zbore, ak si to veriaci prajú.

Poznámka: ELC AV vznikla odštiepením pred niekoľkými rokmi z ELKRAS z dôvodov teologických, jazykových a finančných. Teraz vyjadruje snahu opätovne sa s ňou spojiť. Arcibiskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ruska a iných štátov (ELKRAS) A.Kruse povedal, že to bude beh na dlhé trate, treba skúmať vieroučné a ordinačné praktiky jej jednotlivých pastorov.O spojení potom musia viesť rokovania komisie oboch cirkví.

(www.luther.ru)

Leave a Reply