Lutherische Kirche in der Welt -Luteránska cirkev vo svete ,ročník 58

Spolok Martina Luthera v Erlangen (MLB) každý rok vydáva ročenku pod názvom Lutherische Kirche in der Welt. Práve v týchto dňoch mi poslali jej 58. ročník ,t.j. pre rok 2011. Obsah je rozdelený do štyroch častí. Začína úvodom regionálneho biskupa z Rezna Hansa Martina Weissa, prezidenta MLB. Nasleduje duchovná úvaha nad tohoročnými slovami hesiel z Rím. 12,21 od biskupky Luteránskej cirkvi vo Veľkej Británii Jany Jerumy Grinbergy. Kázeň na 1.Kor. 2,12 je od farára Tiita Pädama z Centra pre štúdium náboženstva a spoločnosti v Uppsale,Švédsko. Časť Teológia má tieto príspevky: Prosba o chlieb z Otčenáša a my v racionálnom životnom svete od profesorky z Hamburgu Traugott Kochovej. Aj pohania majú duchovné dary.Poznávať a chápať charizmy u Martina Luthera od Martina Baumerta z Eppingenu. Profesor Christoph Levin z Mníchova je autorom: Životné svedectvo pre Krista.Kázeň na Žid. 13,5b-15 pri spomienke na arcibiskupa ELKRAS Georga Kretschmara. Dva druhy vlády Boha? Áno, dva druhy Božej vlády. Autorom, je farár Rainer Stahl, tajomník MLB. Profesor Walter Sparn z  Uttenreuthu napísal článok o zmenách v teologickom štúdiu a jej význame pre cirkevnú službu v Nemecku pod titulom: Medzi reformným vzdutím a nezáujmom.   Vyučovať teológiu v teologicky slobodnom kontexte má titul od Arneho Manzeschkeho z univerzity v Bayreuth.Ostatným príspevkom v tejto časti je informácia o evanjelickom vzdelávaní v Litve od biskupa lut. cirkvi v tejto krajine Mindaugasa Sabutisa. Tretia časť je DIAKONIA. Začína príspevkom prezidenta MLB H.M. Weissa pod titulom Soľ v polievke. Evanjelická diaspora ako spoločenský ferment. Farár Wofgang Rehner zo sedmohradskej Sibine informuje o položení ECAV v Rumunsku dvadsať rokov po prevrate. Farár Norbert Hintz z Wilstedtu : Farnosť Wilstedt so svojím vplyvom na šíry svet a so začiatkom ovplyvňovania zo šíreho sveta. Rektor teologického seminára v ruskej Novosaratovke  farár Anton Tichomirov : Cirkev ako cirkev dialógu. Záver tejto časti tvoria príspevky z oblasti ev. cirkvi  ku spracúvaniu utečenectva, vyhnanstva a vysídlenia. Štvrtá časť je EKUMÉNA. Tu sú tieto príspevky: Pokračovanie v 2. časti poznámok ku pamiatke kresťanských mučeníkov v 21.storočí od autora profesora z Norimberskej univerzity Hacika Hafiho Gazera. Pastor Georg Scriba z južnej Afriky je autorom o svedectve luteránskych cirkví v južnej Afrike v boji proti apartheidu. Biskup z Maďarska Tamás Fabíny uverejňuje kázeň na Lk 24,13-35. Ostatný príspevok je od nášho prof. Juraja Bándyho o stavbe veže v Babeli. Záver knihy tvorí adresár MLB a autorov príspevkov. Ročenka má 246 strán. Vydal ju Spolok Martina Luthera v Erlangen 2011.

Leave a Reply