„Neprestajne sa modlite!“ (1.Tes. 5,17)

V 6. nedeľu po Zjavení 13. februára 2011 sa v rámci hlavných služieb Božích konal výročitý zborový konvent cirkevného zboru vo Svätom Jure. Témou kázne pri tejto príležitosti boli slová z 1.Tes.5,17 "Neprestajne sa modlite!" Kazateľ Ľ. Batka rozviedol tému a objasnil teologicky a biblicky ,čo znamená správne slovo neprestajne sa modliť. K modlitbe patrí osobná viera, bez ktorej sa modliť nedá. Modliť sa treba nielen za seba, ale i iných ľudí. K modlitbe patrí i práca, platí staré : "Ora et labora – modli sa a pracuj!Po duchovnom sýtení Slovom nasledovali obvyklé správy -farára zboru o duchovnom živote: Služby Božie boli cieľavedome programovo obohacované o prvky,ktoré núka Agenda a Evanjelický spevník. Tak sme sa chceli vyhnúť stereotypom. Zaraďovali sme i piesne málo známe. V rámci Služieb Božích sa konávali pravidelne Večere Pánove a Svätý krst. Milou slávnosťou bolo pravidelné stretnutie rodákov zo Sv. Jura a okolia v našom chráme v nedeľu 26.09.2010 ,kedy ich prišlo spolu 103 , a to i z Rakúska a Nemecka. Božie Slovo zvestoval jurský rodák – ev. farár z Magdeburgu br. Zachhuber. Súčasťou slávnosti bolo aj vysluhovanie Večere Pánovej. Dva razy v roku boli mládežnícke služby Božie,obohatili slávnosť konfirmácie a krstov dospelých a detí. Prvý raz v zbore bola veľkonočná ranná vigília o 5. hodine ráno na cintoríne v kaplnke Spievali sa starokresťanské gregoriánske piesne o oslave Vzkrieseného Krista Pána. Najväčšia účasť bola na Štedrý večer -178 osôb. Program ozdobilo aj 15 detí. V balíčkoch pre ne od zboru boli aj detské náb. knižky. Za celý rok 2010 bolo 66 hlavných služieb Božích a na nich 3734 ľudí. V priemere je to 56. Oproti roku predtým je to nárast o 2 osoby. Nešporných sl.Božích bolo 36 s priemerom 9, čo je o jednu osobu menej ako rok predtým. Spolu všetkých bohoslužobných stretnutí v roku bolo 125 a na nich 4251 duší, čo je v priemere 36 duší na jednu príležitosť. Sobáše sa nekonali. Pohrebov bolo 8, rok predtým 9. Krstov bolo 11.Duchovný pripravoval osobitne katechézou rodičov ku krstu dietok. Téme krstu ,najmä detí venoval pozornosť aj v niektorých kázňach. Večera Pánova sa prisluhovala v zboire spolu 15 razy. Komunikantov na nich bolo 625 ľudí -219 mužov a 406 žien. V domácnostiach kňaz prislúžil Večeru Pánovu spolu 11 razy, a to15 mužom a 18 ženám ,spolu 33. Celkovo teda v zbore bolo 658 komunikantov, čo je síce menej ako rok predtým, ale stále viac ako 2,5 násobok členov cirkevného zboru. V zbore boli konfirmované dve dievčatá.  Okrem prázdin sa každú nedeľu konávali detské besiedky. Priemerná účasť na nich bola 8 detí. Je tu veľká rezerva . Boľavou stránkou zboru je práca s dorastom a mládežou. Treba mnoho modlitieb a práce na získanie týchto vekových skupín. Náboženstvo zb. farár učil na cirkevnej MŠ Betlehem raz týždenne v dvoch triedach. Na ZŠ sa učilo ev. náboženstvo dva razy v týždni v rámci rozvrhu hodín. V 1. až 9. ročníku  bolo spolu 19 žiakov. Počas prázdnin sa konal výlet ev. rodín s deťmi do Zlatníckej doliny pri Skalici. Zúčastilo sa ho spolu 6 rodín.Zbor vydal roku 2010 dve čísla zborového časopisu Zvesti z Pánovej Vinice. Do zboru odoberáme všetky cirkevné a náboženské noviny a čťasopisy. Zbor zo svojich prostriedkov venoval na kúpu kníh 500 €. Veľký úspech mali veľkonočný a adventný bazár, kde zisk z nich išiel na dobročinnosť. Brat zb. farár v závere vyslovil poďakovanie : s. kantorke a dozorkyni zboru A. Kaiserovej, kurátorom – br. Skálovi a Kováčovi, účtovníčke a administratívnej pracovníčke s.Buganovej, pokladníčke s. Noskovej kostolníčke s. Sabinovej a ostaným nemenovaným sestrám a bratom za ich zapojenie do úloh cirkevného zboru.

Zo správy o finančnom hospodárení vyberám: príjmy 23264,75 €, výdavky: 15899,12€, rozdiel – prebytok : 7365,63 €. 31 členov s hlasovacím právom jednomyseľne schválili predložené správy i rozpočet na tento rok 2011, kde sa počíta s veľkou investíciou 50 tisíc € na opravu strechy budovy cirkevného komplexu (kostol, fara a byty). SOLI DEO GLORIA.

Leave a Reply