PRIPOMÍNAME: Zajtra 23.3. slávnostné podujatia k 5. výročiu ekumenickej pastoračnej služby

Pri príležitosti 5. výročia Ekumenickej pastoračnej služby v rezortoch obrany, vnútra a spravodlivosti Slovenskej republiky sa v stredu 23. marca 2011 uskutočnia slávnostné podujatia: 

Slávnostné služby Božie o 15.00 hod. v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave, na ktorých generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik uvedie mjr. Miroslava Táborského do funkcie generálneho duchovného ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
 
Bež a bojuj! je názov slávnostného koncertu – akadémie, ktorý sa bude konať o 18.00 hodine vo Veľkom kostole na Panenskej ulici v Bratislave.  Účinkovať budú mladí i starší majstri slova a hudby:
Dušan Jamrich prednesie dve básne slovenských básnikov z rôznych storočí: Bojovníci Vladimíra Roya (20. st.) a O svetskej vrchnosti Martina Rakovského (16. st.).
Ján Vladimír Michalko uvedie diela Johanna Christiana Heinricha Rincka, Sigfrida Karg-Elerta a Ľudovíta Rajtera.
Hudba Ministerstva vnútra SR – 35 členný orchester pod taktovkou dirigenta Viktora Šuchtera v úprave Tomáša Rédeya zahrá sedem známych duchovných piesní (More love to Thee, O Christ; God of grace and God of glory; We shall overcome; ale aj Kol slaven naš a ďalšie).
Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pod vedením Adriána Kokoša vystúpi s uceleným blokom fundamentálnych skladieb svojho repertoáru.
Pod taktovkou Jána Benku vystúpi Spevokol ekumenickej pastoračnej služby Zvony zložený z duchovných rôznych konfesií pôsobiacich v ozbrojených silách a zboroch Slovenskej republiky. Uvedie skladbu Pre Krista v boj zve strážny.
Slávnostný príhovor prednesie novouvedený generálny duchovný ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky mjr. Miroslav Táborský.
Vstup voľný, dobrovoľný príspevok pre Nadáciu Výskum rakoviny
 
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (ďalej len "Ústredie") je osobitnou inštitúciou v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov registrovanou podľa zákona č. 308/1991 Zb. Činnosť ústredia sa riadi štatútom vypracovaným generálnym duchovným a schváleným Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike (ERC).
Na čele Ústredia je generálny duchovný, ktorého vymenúva ERC a do funkcie ustanovuje Minister obrany Slovenskej republiky. Po stránke odbornej, vo veciach pastorálnej služby sú duchovní Ústredia v rezortoch obrany, vnútra a spravodlivosti v kompetencii generálneho duchovného, ktorí ich duchovnú činnosť riadi podľa vnútorných predpisov registrovaných cirkví a náboženských spoločností v súčinnosti s ich vysielajúcou cirkvou.
Ústredie v roku 2011 vstúpilo do piateho roku svojej existencie. Za toto obdobie sa duchovná služba plne etablovala v ozbrojených zložkách SR ako ekumenická pastoračná služba. V minulosti mala v našej krajine svoju dlhoročnú tradíciu, existovala už od stavovských povstaní v Uhorsku. V novodobých dejinách, za čias komunistickej diktatúry bola násilne prerušená na viac ako štyridsať rokov. Po „nežnej“ revolúcii museli cirkvi na Slovensku nanovo vstúpiť s evanjeliom o Ježišovi Kristovi do kasárni, na policajné stanice a do väzníc.
Ústredie začalo svoju činnosť 1. júla 2006 na základe rozkazu Ministra obrany SR č. 2/2006 a zriaďovacej listiny č. p.: KaMO-69/2006.
Major Mgr. Miroslav Táborský, ktorý bol pred svojim vymenovanímpolicajným duchovným na Akadémii Policajného zboru Bratislava je od 1. januára 2011 ministrom obrany Slovenskej republiky ustanovený do funkcie generálneho duchovného ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Miroslav Táborský sa narodil 1973 v Trenčíne. Po ukončení Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom pokračoval v štúdiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a v roku 1997 bol ordinovaný na kňaza Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV). Pôsobil ako kaplán v Starej Turej a Zemianskom Podhradí. Farársku skúšku zložil v roku 2000 a ako evanjelický farár pôsobil aj v Liptovskej Porúbke. Do ekumenickej pastoračnej služby bol evanjelickou cirkvou vyslaný v roku 2006. Pôsobil ako policajný duchovný pre Akadémiu Policajného zboru Bratislava, Strednú odbornú školu Policajného zboru v Pezinku a Strednú odbornú školu Policajného zboru v Devínskej Novej Vsi. Na Akadémii Policajného zboru Bratislava úspešne absolvoval špecializované policajné štúdium. Je slobodný.
 
Kontakt
Mgr. Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR,  
mobil: 0903 824 707, e-mail: jan.ondrejcin@mod.gov.sk, www.ustreps.sk

Leave a Reply