Vokátor

Keďže sa občas v cirkvi objaví otázka typu: čo je vokátor, predkladám niekoľko základných informácií.

Všeobecne možno povedať, že vokátor je povolávacia listina povinností a práv ( z lat.voco,-are) pre cirkevného služobníka (pracovníka). V Evanj. cirkvi má svoju históriu a aj dnes jednotlivé COJ sú povinné ju vystaviť.

Vystavuje sa pre všetkých:

  • a/ zborových farárov (pre volených povinne, pre námestných ako možnosť) 
  • b/ zborových kantorov (volených)
  • c/ seniorov
  • d/ biskupov
  • e/  v minulosti aj pre cirk. učiteľov (teoreticky je to možnosť aj dnes)

O tom, ako sa má postupovať v cirkevnom zbore hovorí zákon o voľbách (CZ 11/94 a nasl.novelizácie).

Po uprázdnení miesta zbor.farára sú povinní predstavitelia COJ informovať sen.predsedníctvo, ktoré  riadi  nasledujúce kroky, napr.menuje administrátora CZ. Ak sa presbyterstvo rozhodne povolať na uprázdnené miesto zborového farára, dohodne sa spôsob obsadenia. Následne  však sen.predsedníctvo:

( § 10, bod. b)  požiada presbyterstvo o vypracovanie vokátora budúceho farára

(Z uvedeného je zrejmé, že vokátor sa ustanovuje vopred, pred  voľbou a príchodom farára)

Do platnosti vstúpi  prijatím voľby a nastúpením do CZ.

Vokátor (§ 21)

1.obsahuje všetky farárove práva a povinnosti voči zboru a všetky práva a povinnosti zboru voči zborovému farárovi .( resp.povoanému cirk.služobníkovi) Kvôli prehľadnosti môžu sa doň uviesť aj tie práva a povinosti, ktoré vyplývajú z cirkevnej ústavy a iných cirkevnoprávnych aj občisnskych predpisov a zo služobného pomeru. Pokiaľ nie je vokátor riadne prijatý, majú zborový farár aj zbor len tie práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z týchto predpisov.

2. Riadne prijatý a potvrdený vokátor možno zmeniť len vzájomnou dohodou oboch strán so súhlasom seniorálneho presbyterstva.

Z uvedeného  plynie, že ak sa povolanému vokátor nepozdáva, nemusí pozvanie (povolanie) prijať.  Na druhej strane je vecou CZ (presbyterstav a konventu) aký vokátor pripraví a ponúkne.

        

Leave a Reply