Zvesť o ukrižovanom Kristovi

Veľký piatok je vyvrcholením spásonosného diela Pána Ježiša Krista. V tento deň  bol bitý, posmievaný, potupený, korunovaný tŕňovou korunou, zohavený a nakoniec ukrižovaný ako dvaja zločinci popri Ňom. Tam na Golgote na kríži dokonal dielo spásy. Z lásky zomrel za nás všetkých ľudí. Kríž je znakom spásy, je znakom kresťanstva. Už apoštol Pavol v 1. liste Korinťanom v 1. kapitole píše o.i." Lebo slovo o kríži je blánovstvom pre tých, čo hynú, nám však ,ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. …Židom síce pohoršenie a pohanom bláznovstvo…" (v.18 a 23. ). Aj dnes je vzťah ľudí ku krížu podobný. Väčšina ľudí nechce vidieť zakrvaveného Krista na kríži, nechce počuť a vidieť kríž vôbec, preto mnohí napádajú jeho prítomnosť vo verejných miestostiach a súdmi sa ho chcú zbaviť. Iní, väčšinou ženy, nosia síce kríž na krku, ale je to len módny doplnoki či okrasa, nie je to symbol príslušnosti ku Kristovi a Jeho cirkvi. Žiaľ, dnes sa vyskytujú aj medzi tzv. teológmi takí, ktorí popierajú potreby Kristovej obete za ľudstvo a jeho hriechy, či popierajú Kristovo vzkriesenie. My sa však opierame o čisté Božie Slovo, nepridávame k nemu dodatky, ani z neho neuberáme. Ono je nám sviecou na našich cestách a sprievodcom v živote. Kristus nakoniec nezostal v hrobe, ale na tretí deň vstal zmŕtvych podľa Písem. Je to radostné evanjelium.Jeho vzkriesením bola porazená smrť, hriech i diabol. A veríme, že aj my budeme vzkriesení.

Anjel povedal:" Vy sa nebojte! …Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal." Mt 28, 5-6.

"Prosíme Ťa: ó Ježiši, Spasiteľu náš najmilší, vzbuď nás k životu novému, tebe zasvätenému. ES 137, 4

Požehnané sviatky všetkým návštevníkom našej webovej stránky www.evanjelik.sk praje redakcia.

Leave a Reply