Konvent kňazov Misijnej provincie vo Švédsku

Najmenej raz v roku sa koná konvent kňazov Misijnej provincie vo Švédsku. Teraz sa konal v dňoch 23. až 24. mája 2011 v meditatívnom a kurzovom stredisku Lärjungagarden v Torestorpe. Zišlo sa tam cca 25 kňazov. Výročnou témou boli slová zo Sk 20,28 " Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu." Úvodnú úvahu na stretnutí predniesol biskup Misinej provincie Roland Gustafsson. Opierala sa o slová zo 133 žalmu, 1. verša: " Hľa, aké dobré , aké milé je to, keď bratia spolu bývajú."Odznela aj správa predsedu konventu – prepošta Bengtssona, ku ktorej bola živá diskusia. O ťažkostiach pri zakladní koinií hovorili ďalší dvaja duchovní. Na záver sa konali služby Božie s vyslaním, na ktorých prítomní obnovili svoje kňazské sľuby pred biskupmi Gustafssonom, Beijerom a Artmanom.

(www.missionsprovinsen.se)

Leave a Reply