Posolstvo prezidentov SRC ku Svätodušným sviatkom 2011

"Teraz však na vás zostúpi Duch Svätý, vy dostanete jeho moc …"(Sk1,8)

Sľub vzkrieseného Krista pred jeho vstúpením bol aktualizovaný v deň Turíc vo dvoch typoch výkonu: zvuk "ako keď sa ženie prudký vietor" a "jazyky ako z ohňa" (Sk 2,2-3). Príchod Ducha Svätého prekonáva všetky možné popisy. Z tohto dôvodu Lukáš evanjelista používa slovo "ako".

Silný vietor úplne obnoví celú atmosféru, vytvára novú klímu, poskytujúcu životodarný dych prostredia a energie. "Táto energia naplnila celý dom, kde sedeli." Učeníci boli zaplavení, ponorení, "pokrstení" v tejto božskej energii ako Pán už skôr oznámil: "o iekoľko dní  budete pokrstení Duchom Svätým" (Skutky 1,5.

Iný druh energie je symbolizovaný "jazykmi ako z ohňa". Je to prejav Božej nestvoriteľnej energie. Oheň horí, kúri, osvecuje. Duch Svätý pôsobí vo svete "ako" oheň, spáli, čo je nebezpečné, alebo nie je užitočné – otepľuje, upokojuje, posilňuje. Duch Svätý  navždy zostane zdrojom osvietenia, bude odhaľovať pravdu o tajomstve Najsvätejšej Trojice a ľudskej existencii.

Duch Svätý prichádza v hodine, keď " boli všetci spolu na jednom mieste" (Sk 2,1), počas oslavy vďakyvzdania – "Turíce". Príde na zhromaždenie veriacich – "medzi bratov" z "asi stodvadsať" (porov. Sk 1,15), aby sa transformoval do zhromaždenia cirkvi Trojjediného Boha. "Ponáhľajúci vietor" nepochádza z nejakej pozemského smeru, ale "z neba", od "Otca v nebesiach". Ohnivá prítomnosť je rozdelená do jazykov "na každom z nich spočinul jeden ." Týmto spôsobom  priamy vzťah medzi Duchom a Božím slovom (Logos) odhalil spolu  osobný charakter božských darov. Duch odhalí Krista ako Pána a Spasiteľa (porov. I Kor. 12,3) pre človeka a prinesie ho, spolu s jeho milosťou, do ľudského srdca. Duch Svätý naďalej šíri Kristovo dielo, v čase a priestore, vyžarujúce božskú energiu, spôsoby, často nepochopiteľné ľudskej mysli. "Vietor (pneuma), fúka, kam chce" (Ján 3,8).

Sila, ktorú učeníci dostali na Turíce s príchodom Ducha Svätého, sa netýka iba  ich duchovného pokroku a osobného rastu . To nie je individualistické osvietenie, šťastie, stav extázy pre nich na vlastnú päsť. Je ponúkaná pre prenos evanjelia na  spasenie všetkým obývaného sveta, oikoumene,je pokračovaním v práci na transformáciu sveta, dielo, ktoré Kristus začal: "Vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až do posledných končín sveta."(Sk 1,8). Učeníci, ktorí sa do tej doby báli,  zmenili sa na odvážných apoštolov, tých, ktorí sú vyslaní, aby aj naďalej konali  Kristovu službu na svete. A cirkev sa stáva pre celý čas "apoštolskou".

Neochvejným prianím každého z veriacich je, aby sa stal chrámom Ducha Svätého, na osobnosti každého z nich má byť zdokonalená platnosť darov  Ducha  (Ga 5,22), takže každý sa môže stať nositeľom Ducha lásky, pravdy, svätosti a zmierenia vo svojom okolí,  blízkom i vzdialenom, a prispieť k obnoveniu  ľudstva.

Každá oslava Turíc ponúka novú príležitosť  každému cirkevnému spoločenstvu a na každom z nás, žiť eucharisticky a doxologicky príchod a dar Ducha Svätého, obnoviť dôveru v silu Ducha, a prosiť za nás všetkých,za naše duše:

Duchu Svätý, "poď a prebývaj v nás a očisť nás od každej poškvrny":

Posilňuj našu odvahu a odhodlanie.

Obnovuj a rozširuj nový dych a silu v cirkvi.

A daj nám silu, aby sme sa stali, v dnešnom svete utrpenia,

"Mučeníkov" na kríži a vzkriesenia, svedkami spravodlivosti,

mieru a nádeje. 

  

Dr Anastasios, arcibiskup  Tirany a celého Albánska, Pravoslávna autokefálna cirkev Albánska

Pán John Taroanui Doom,  Protestantská cirkvi Mahoi (Francúzska Polynézia)

Rev Dr Simon Doss, Metodistická cirkvi v Benine

Rev Dr Soritua Nababan, Protestantská kresťanská cirkev Batak (Indonézia)

Rev Dr Ofelia Ortega, Presbyterianska-reformovaná cirkev na Kube

Patriarcha Abune Paulos, Etiópska pravoslávna cirkev Tewahedo

Rev Dr Bernice Powell Jackson, Zjednotená cirkev Christa (USA) 

Pani  Dr Mary Tanner, Cirkev Anglicka

(www.oikoumene.org)

Leave a Reply