Sčítanie ľudu a my evanjelici a.v. na Slovensku

Pred nami je sčítanie ľudu 2011. Už je veľmi blízko. S jeho príchodom sa na Slovensku dejú čudné veci, najmä v otázke národností a náboženstva. Maďarské politické strany na Slovensku až neprimerane prehnane masírujú obyvateľov južného Slovenska, aby sa prihlásili k maďarskej národnosti. Čo je pritom veľmi pozoruhodné je to, že Rómovia sa jednak nehlásia ku svojej národnosti, jednak že toto etnikum hovoriace po maďarsky je v štatistikách vedené ako maďarské. Tak tomu bolo pri ostatnom sčítaní pred desiatimi rokmi.Písal som o tom na príklade obce Chanava, okres Rimavská Sobota, kde som pred 40 rokmi prežil roky 1947-1971. Dobre teda poznám tamojšiu situáciu. R. 2001 sa tam zo 721 obyvateľov hlásilo ku slovenskej národnosti 40, k maď. 636 a ku rómskej 40 ľudí. Pritom počet Rómov podľa môjho odhadu bol tam vtedy do 200 osôb. A takto to bude i v tomto roku. Žiaľ.

Iná káva sa varí k rubrike náboženstvo. V ostatnom čase v tlači čítam, že Slovenský štatistický úrad dementuje autorstvo plagátu, ktorý bol vylepený po niektorých mestách Slovenska a v ktorom sa občania vyzývajú, aby zakrúžkovali odpoveď: bez vyznania. Pýtam sa, kto je za týmto činom a prečo sa skrýva za štátny úrad? Je predsa demokracia a každý môže vyjadriť slobodne svoj názor. Časy totality , kedy sa za názory trestalo, pominuli. To však nie je všetko. Denná tlač stále viac prináša články a komentáre k zisťovaniu náboženstva. Niektorí autori idú tak ďaleko, že navrhujú zrušiť rubriku náboženstvo pri sčítacích hárkoch. Vraj v 21. storočí to už nie je treba, vraj je to pozostatok minulosti. Iní zasa špekulujú:Prečo na prvých miestach sú menované registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a odpoveď bez vyznania nasleduje až po nich. Vraj treba ju dať na prvé miesto. Iný autor píše, že on je ateista a on sa predsa nebude hlásiť do odpovede bez vyznania, lebo podľa neho aj ateisti majú akési vyznanie. Autorovi zrejme nestačí, že je tam aj možnosť dopísať si svoju odpoveď v odpovedi iné. O tom , že naše sčítanie je aj v tomto smere demokratické , svedčí možnosť vôbec nevyplniť tieto údaje. Tlač sa aj ďalšími článkami snaží ovplyvniť mienku občanov v neprospech cirkví. Robí to známym osvedčeným spôsobom: provokačnými, manipulačnými a ohováračskými článkami o cirkvách a jej duchovných.

My ako evanjelici a.v. na Slovensku chceme sa slobodne prihlásiť ku svojej cirkvi. Pri osobnej konfirmácii sme jej pred Pánom Bohom i ostanými veriacimi verejne sľúbili vernosť až do smrti. Pamätajme teda aj na tento sľub! Vieme dobre z vieroučného hľadiska, že cirkev je dvojaká: neviditeľná a viditeľná. Tá viditeľná je organizácia, ktorá je v štáte a spoločnosti kvôli poriadku a mravom potrebná. Ak si niektorí aj na internete kladú hypotetickú otázku: Ku ktorej cirkvi by sa hlásil Ježiš Kristus? , odpovedáme im, že On určite nechce cirkev rozdelenú, modlil sa za ňu a jej jednotu a tak je tomu doteraz. Aj v cirkvách sú jej členmi všelijakí . Nám neprichodí súdiť, to je úloha Pána Boha. On pozná svojich. A tak berme sčítanie ľudu 2011 ako svoju občiansku a kresťanskú povinnosť. Sčítanie ľudu je stará historická akcia. Poznáme ju ako zo Starej zmluvy, tak aj z Novej zmluvy. Veď aj Pán Ježiš sa narodil v Betleheme preto, lebo Mária a Jozef sa tam išli zapísať. Počujeme to každý rok ako vianočné evanjelium. My dnes nemusíme ako oni putovať ďaleko kvôli sčítaniu. Robíme ho v pohodlí našich domovov. Nech nám preto ku správnemu konaniu pri sčítaní pomôže aj tento článok.

 

4 thoughts on “Sčítanie ľudu a my evanjelici a.v. na Slovensku

 1. K cirkvy by sa mal vyjadriť každý,či je kresťan , ateista,podla svojej viery.Ale môj názor na podobné akcie , ako sú volby a teraz sčítanie ludu,nebudú demokratické.Tu sa každý iba hrá na demokrata,sluby a neviem čo ešte,len aby to dopadlo podla predstáv určitých ludí.Preto ako evanjelici HLáSME sa k svojej cirkvv a viere.Za všetkých dakujem.

 2. Napriek tomu, že anonymita tohto sčítania je len politickou deklaráciou. Ak by sčítanie malo byť skutočne anonýmne, neexistovali by na tlačivách tzv. identifikátory, štát by nevysielal sčítacích komisárov , atď. Tu je časť vyjadrenia :

  Meno: PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc., Predsedníčka Štatistického úradu
  Povinnosť poskytnúť údaje na účely sčítania vyplýva každému obyvateľovi zo zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Nevidím dôvod, prečo by si obyvatelia nemali splniť túto svoju zákonnú povinnosť. Dovolím si upozorniť, že sčítací formulár je anonymný, neobsahuje meno, priezvisko, rodné číslo ani presnú adresu bydliska obyvateľa. Navyše, údaje, ktoré zaznamenáte do sčítacieho formulára, sú vášmu okoliu všeobecne známe – napr. či ste ženatý, koľko máte detí, či máte auto, kde pracujete a pod. Nekladieme žiadne urážlivé otázky, ani otázky, ktoré by mohli obyvateľa nejakým spôsobom ohroziť. Nielen sčítací komisári, ale všetky osoby zapojené do sčítania sú viazané mlčanlivosťou, ktorá má neobmedzenú platnosť. Vzhľadom na anonymitu sčítacích formulárov nie sú v zákone vymedzené sankcie voči obyvateľovi. Spoliehame sa na zodpovednosť občanov, pretože výsledky zo sčítania sú v konečnom dôsledku na prospech celej spoločnosti, každého jedného obyvateľa. 
  Napriek všetkému sa prihlásim k ECAV na Slovensku !

   

  1. Ak som o niečom presvedčená, tak si za tým pevne stojím a preto sa prihlásim.

   Myslite na Dr.Luthera a jeho výrok a držte sa ho……..

   TU STOJIM, INÁK NEMOŽEM…TAK MI PÁN BOH POMÁHAJ……

   RAZ….aj toto prihlásenie sa, bude premietnute, ako film pred vašimi očami,

   pri poslednom súde….či si veriaci a či sa hlásiš k tomu, či patríš Kristu. (NEZAPREŠ MA ? !!!)

    

    

    

   1.  "A Jóáb odovzdal kráľovi súpis sčítaného ľudu. V Izraeli bolo osemstotisíc bojaschopných mužov, schopných tasiť meč. Mužov júdskych bolo päťstotisíc. Keď Dávid sčítal ľud, mal výčitky svedomia. I povedal Dávid Hospodinu: Veľmi som zhrešil, že som to urobil, teraz však prosím, ó Hospodine, odním neprávosť svojho služobníka, lebo som konal veľmi bláznivo".

                                                                2 Samuelova 24, 9-1O

Leave a Reply