Oslava Trojjediného jediného Boha spevom

Na nedeľu Svätej Trojice v podvečer sa v nemeckom evanjelickom kostole v Modre zišli spevokoly Bratislavského seniorátu, aby predviedli ukážky svojej tvorby za posledné obdobie od adventu m.r. Stretnutie zorganizoval brat farár-konsenior z Modry M. Čop ako predseda seniorálneho vnútromisijného výboru. Na stretnutí bolo prítomných 6 spevokolov zo štyroch cirkevných zborov: Bratislava mesto – zborový spevokol, spevokol Jas z Dúbravky a spevokol SALUS;  zborový spevokol z Modry, Modry-Kráľovej a Piešťan. Celkove odznelo 21 skladieb na oslavu Trojjediného. Piesne boli pretkané tromi čítaniami Písma. Úvodnú a záverečnú modlitbu ako i požehnanie vykonal M.Čop. Prítomných na začiatku privítal a na konci pozval na telesné občerstvenie dozorca cirkevného zboru v Modre P. Juran.

 

Leave a Reply