Zmena na mieste zborového farára v cz Svätý Jur

V 3. nedeľu po Svätej Trojici 10. júla 2011 bude v ev. kostole vo Svätom Jure na službách Božích s VP ostatný raz slúžiť ako zborový farár Mgr. Ľubomír Batka. K 15. júlu prestáva byť zborovým farárom a po sedemročnej práci na poste zborového farára vo Svätom Jure bude sa od tohto termínu výlučne venovať pedagogickej, výchovnej, vedeckej a manažerskej práci na EBF UK v Bratislave. V súčasnosti zastáva funkciu dekana fakulty. Okrem toho je poslancom mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure a vykonáva funkciu viceprimátora mesta. Bratovi Batkovi srdečne ďakujeme za doterajšiu prácu v cirkevnom zbore, najmä za príkladné zvestovanie Božieho slova podľa Písma a reformačného učenia evanjelickej cirkvi, za úctu a vážnosť pri presadzovaní dvoch sviatostí do služieb Božích.V ďalšom jeho pôsobení mu prajeme hojne síl, zdravia a Božieho požehnania.

K 15. júlu 2011 v mene Zboru biskupov ECAV vymenoval br. biskup ZD ECAV Milan Krivda na miesto zborového farára vo Svätom Jure br. kaplána Mgr. Michala Koreňa, doterajšieho zborového kaplána v cz Nové Mesto nad Váhom. Br. Koreň pochádza z cz Podlužany.Ordinovaný bol r. 2009. Ako kaplán pôsobil v spomínanom cz. Je ženatý s Mgr. Zuzanou Koreňovou, učiteľkou predmetov náboženská výchova a nemecký jazyk. Majú dvojmesačnú dcérku Júliu. Vítame túto novú rodinku duchovného v našom cirkevnom zbore. Prajeme im na novom pôsobisku veľa tvorivého zápalu, lásky a darov Ducha svätého. Prvé služby Božie br. Koreň vykoná vo Sv. Jure v nedeľu 17. júla 2011.

Leave a Reply