50 rokov ev. komunity Christusträger Bruderschaft v Triefenstein, Nemecko

V piatok 9. júla t.r. sa začnú oslavy 50. výročia založenia ev. komunity Christusträger Bruderschaft (Bratstvo nositeľov Krista) v Triefenstein, Dolné Fransko. Slávnosti sú rovnomerne rozložené na šesť dní do 16. júla. Dnes 26 mužov vedie vedome život v celibáte, chudobe a poslušnosti. Iba takto môžu Bohu v blížnych rozsiahle slúžiť. Deň sa vyznačuje modlitbami v presné hodiny a prácou podľa hesla "ora et labora" zakladateľa západného mníšstva Benedikta z Nursie. Bratom sa môže stať každý muž,ktorého po oboznamovacej fáze prijmu do niviciátu na dva roky. Po dvojročnom skúšobnom období v duchovnej a osobnostnej previerke sa ukáže, či je vhodný pre život v komunite. Po prvých dočasných sľuboch na dva roky skladá potom pred bratmi večné sľuby. Jestvujú aj menej záväzné možnosti žiť nejaký čas v komunite: ako hosť pri domácich podujatiach alebo tichých dňoch, ako pomocník v dome pre hostí, dielni či záhrade alebo v rámci dobrovoľníckeho sociálneho roku.Bratstvo slúži v zvestovaní a evanjelizácii, v sociálnej službe a pomoci núdznym, organizujú dni ticha, hosťovské týždne pre cirkevné zbory a cirkevné skupiny na trávenie voľného času pri duchovnom slove, dokonca pracujú v Kongu a Afganistane v nemocniciach. Hlavné sídlo je v priestoroch bývalého kláštora v spomínanom Triefensteine, ďalej prevádzkujú usadlosť Rallingen pri Thunskom jazere vo Švajčiarsku a malú stanicu majú vo Willsdruff neďaleko Meissenu, kde spolu žijú a pracujú 4 bratia. 

Bližšie info na www.christustraeger-bruderschaft.org.

(www.bayern-evangelisch.de)

One thought on “50 rokov ev. komunity Christusträger Bruderschaft v Triefenstein, Nemecko

Leave a Reply