Všetko nech sa deje slušne a v poriadku! 1K 14, 40

Pastiersky list brata generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika, ktorý mal byť prečítaný vo všetkých cirkevných zboroch ECAV na Slovensku v nedeľu 28. 8., resp. 4. 9. 2011

Pastiersky list generálneho biskupa ECAV na Slovensku

Všetko nech sa deje slušne a v poriadku! 1K 14, 40

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Touto formou chcem vyjadriť svoje stanovisko k situácii a diskusii v našej cirkvi.

Každý konfirmovaný evanjelik augsburského vyznania pri svojej konfirmácii sľuboval vernosť Trojjedinému Pánu Bohu a evanjelickej cirkvi a. v. Každý je preto aj zodpovedný za tento svoj sľub – pred Pánom Bohom i pred ľuďmi.

Každý farár či farárka pri svojej ordinácii prisahá vernosť Božiemu slovu a vierouke Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania tak, ako je vysvetlená v Symbolických knihách. Jednota našej cirkvi je daná práve týmto záväzným dokumentom. A každý duchovný je za tento svoj sľub zodpovedný pred Pánom Bohom i pred ľuďmi. Preto, kto učí ináč, ako je uvedené v Symbolických knihách, šliape po svojom sľube, sám sa diskvalifikuje a prestáva tak byť evanjelickým a. v. duchovným. Dbať na to, aby sa Božie slovo v Evanjelickej cirkvi čisto kázalo, patrí medzi prvoradé úlohy generálneho biskupa, ktoré mu vyplývajú aj priamo z Cirkevnej ústavy: „zabezpečiť, aby sa evanjelium Krista v celej cirkvi zvestovalo podľa vieroučných zásad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, chrániť cirkev a jej jednotu“. Som si vedomý zodpovednosti za udržanie jednoty a vieroučnej čistoty ECAV a urobím všetko pre jej zachovanie podľa svojej prísahy pred Bohom a ľuďmi. Aj preto som sa rozhodol napísať tento pastiersky list a Vás, bratia a sestry, prosím, aby ste mu venovali patričnú pozornosť. Už pred tým, ako som bol zvolený do tohto úradu, som jasne deklaroval svoje postoje: „Nažívať v láske a ekumenickej spolupráci so všetkými cirkvami a náboženskými spoločnosťami doma aj vo svete pri zachovaní našej slovenskej evanjelickej luteránskej identity.“ Je to cesta od bezbrehej ekumény k bratskej spolupráci a nažívaniu rovného s rovným. Tieto principiálne postoje prinášajú rešpekt pre ECAV tak u predstaviteľov Rímskokatolíckej cirkvi, ako aj u cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví v SR, ktorej predsedám druhé volebné obdobie.

Často sa ekuména a principiálna vierouka kladú do protikladu. Ako keby sa jedno s druhým vylučovalo. Ale to je veľký omyl každého, kto ekumenickú spoluprácu takto vníma a presadzuje. Ekuména neznamená podliezanie jedných – spravidla menších, tým druhým – väčším. Jedine principiálna vierouka zabezpečí rešpekt partnera v ekuméne. Niet skutočnej ekumény bez jasnej vierouky danej cirkvi.

Som presvedčený, že je oveľa dôležitejšie rozprávať o poslaní cirkvi, ako o víziách jedného človeka. Pretože nie sú dôležité ľudské vízie a predstavy, ale poslanie, ktoré cirkvi určil sám Pán Ježiš Kristus.

Nie neopodstatnene sa v cirkvi – aj na jej najvyššom grémiu synode – venujeme aj vierouke. Nie je to zástupný problém, ale principiálna otázka, ktorej riešenie „dnes“ zásadným spôsobom ovplyvní, ako budeme naše poslanie napĺňať „zajtra“. Naša cirkev si minulý rok pripomenula 400. výročie svojej oficiálnej existencie a obrana Augsburského vyznania, obhajoba učenia Symbolických kníh sprevádza túto cirkev počas jej celej existencie. Ak vieroučný výbor upozorňuje synodu na nebezpečenstvo charizmatických hnutí, nie je to predvolebná kampaň, nie je to paľba naslepo, ale reakcia na indície aj z našej vlastnej cirkvi.

Prosím Vás, všetkých duchovných, prosím zborové presbyterstvá: Dobre si všímajte pri organizovaní podujatí pre svojich veriacich, koho si pozývate ako kazateľov či prednášajúcich. Neotvárajme priestor pre cudzie učenie. Zamedzme infiltrácii učení, ktoré sú v rozpore s Augsburským vyznaním. Nedajme našu cirkev hanobiť a rozbíjať.

Vyzývam evanjelické rodiny, aby sa pravidelne zúčastňovali bohoslužobného života vo svojom cirkevnom zbore! Obraciam sa na našu mládež, aby viac akceptovala svojho duchovného pastiera a viac si uvedomila potrebnosť svojho cirkevného zboru ako duchovného domova, aby sa neuzatvárala do seba, načúvala starším vo viere a seriózne uvažovala aj nad názormi, s ktorými sa nezhoduje.

Prosím rodičov, aby sa zaujímali, do akej „mládeže“ ich dieťa chodí. Pýtajte sa na vedúcich, ktorým prenecháte viesť svoje ratolesti, ktorým necháte svoje deti formovať. Pýtajte sa na program kresťanských táborov, na učiteľov.

Vedzte, že rodina a „úrad rodiča“ je nenahraditeľným úradom a prenechanie výchovy svojho dieťaťa iným učiteľom, vodcom či kazateľom nezbavuje zodpovednosti za to, kto z Vášho dieťaťa vyrastie.

Nie som proti hľadaniu nových foriem práce s mládežou a deťmi, aj keď v ECAV je dosť priestoru – na biblických hodinách mládeže, doraste, detských besiedkach a v táboroch, ale nech „honba za novotami“ nepôsobí povrchný prístup k viere a k pravdivosti učenia.

Podporujem prácu všetkých zodpovedných, predovšetkým v bohoslužobnom výbore a vo výbore cirkevnej hudby a hymnológie, a všetkých, ktorých Pán Boh obdaril príslušnými schopnosťami, aby pracovali na tvorbe nového mládežníckeho evanjelického spevníka, na novej luteránskej Agende služieb Božích, ktorá by obsahovala aj poriadok špecifických služieb Božích pre mladých, pričom by nebol v rozpore s luteránskou vieroukou ani s tradíciou slovenských evanjelikov. Máme poklady, ktoré sme povinní ochraňovať aj zveľaďovať, ale nie zakopať len preto, že ich máme už dávno!

Bratia a sestry, nové komunikačné technológie využívajúce internet dali možnosť vzniku hneď niekoľkých diskusných fór, rôznych blogov, facebookov, ktoré sú prostriedkom na pohotovú polemiku, o akej sa našim predchodcom ani nesnívalo. Tieto technológie však v sebe skrývajú aj nebezpečenstvo. Nemyslím len na vulgárnosť, primitívnosť, zákernosť, ale aj na určitú plytkosť myšlienok a povrchnosť úvah. Obraciam sa na všetkých, aby zachovávali diskusiu na úrovni tak, aby sa ani ľudsky, ani odborne za takéto vystupovanie nemusel nikto z ECAV hanbiť.

Nezabúdajme nikdy na to, že evanjelická cirkev augsburského vyznania stojí na živom Ježišovi Kristovi, na Jeho slove, ktorému je zasľúbený Duch Svätý, na slove, ktoré má moc spasiť naše duše. Potrebujeme Pána Ježiša Krista, Božie slovo a sviatosti tak isto ako naši predkovia a aj generácie po nás. Preto nech sa všetko deje slušne a v poriadku!

S prianím Božieho požehnania, porúčajúc Vás všetkých do Božej milostivej ochrany

Bratislava 23. augusta 2011

PhDr. Miloš Klátik, PhD.
generálny biskup ECAV na Slovensku

15 thoughts on “Všetko nech sa deje slušne a v poriadku! 1K 14, 40

 1. Pekne diplomaticky napísané – kto však vie čítať medzi riadkami, ten tomu rozumie naozaj 🙂 Inak kto vie prečo sa porušila tradícia a písal to iba jeden biskup???

 2. Martin78

  "Preto, kto učí ináč, ako je uvedené v Symbolických knihách, šliape po svojom sľube, sám sa diskvalifikuje a prestáva tak byť evanjelickým a. v. duchovným. Sk 5:29 A Peter odpovedal i ostatní apoštolovia a riekli: Viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Martin Luther povedal: JEDINE PÍSMO!!

  "Tieto principiálne postoje prinášajú rešpekt pre ECAV tak u predstaviteľov Rímskokatolíckej cirkvi, ako aj u cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví v SR, ktorej predsedám druhé volebné obdobie."

  Katechizmus RKC:

  846 Ako treba chápať toto tvrdenie, ktoré často opakovali cirkevní Otcovia? Ak je formulované kladne, znamená, že všetka spása pochádza od Krista Hlavy prostredníctvom Cirkvi, ktorá je jeho telom:

  Koncil „na základe Svätého písma a Tradície učí, že táto putujúca Cirkev je nevyhnutne potrebná na spásu. Lebo len Kristus, ktorý sa nám stáva prítomným vo svojom tele, ktorým je Cirkev, je prostredníkom a cestou k spáse. Keď však výslovne zdôraznil nevyhnutnú potrebu viery a krstu, tým súčasne potvrdil nevyhnutnú potrebu Cirkvi, do ktorej ľudia vstupujú krstom akoby cez bránu. Preto by sa nemohli spasiť tí ľudia, ktorí by vedeli, že Katolícku cirkev založil Boh skrze Ježiša Krista ako nevyhnutne potrebnú, a predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať.“

  A čo hovorí Boh:

  Kor 5:9Písal som vám v liste, aby ste sa nemiešali so smilníkmi, 10ale nie vôbec so smilníkmi tohoto sveta alebo s lakomcami a s dráčmi alebo s modlármi, pretože by ste museli vyjsť zo sveta. 11Ale teraz som vám písal nemiešať sa, keby sa niekto menoval bratom a bol smilník alebo lakomec alebo modlár alebo nadávač alebo opilec alebo dráč, s takým ani nejesť.12Lebo čože je mne do tohoaby som mal súdiť aj tých, ktorí sú vonku?! Či vy nesúdite tých, ktorí sú vnútri? 13A tých, ktorí sú vonku, súdi Bôh. Vylúčte toho zlého sami zpomedzi seba!

  Rim 1617A prosím vás, bratia, žeby ste mali pozor na tých, ktorí robia rôznice a pohoršenia na odpor učeniu, ktorému ste sa vy naučili, a stráňte sa ich. 18Lebo takí ľudia neslúžia nášmu Pánu Ježišu Kristovi, ale svojmu vlastnému bruchu a dobrými a peknými rečami zvádzajú srdcia tých, ktorí nemyslia na zlé.   

  Ak dôverujeme predovšetkým Bohu, tak nás ani prípadné falošné charizmatické, či iné hnutie nemôže pomýliť:

  1Ján 4: 1Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. 2Podľa toho poznávajte Ducha Božieho: každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha; 3a ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha; je to (duch) antikristov, o ktorom ste počuli, že prichádza a teraz je už vo svete.

   

  1. Martin Luther povedal: JEDINE PÍSMO!!

   Martin Luther také řekl, že kdyby si musel vybrat jestli bude v holportu s papežem nebo s "blouznivci", vybere si raději papeže, protože to je sice zparchantělá, ale pořád ještě církev, kdežto "blouznivci" (Karlstadt, Zwingli, Münzer, sakramentáři, novokřtěnci, "cvikovští proroci" apod.) žádná církev nejsou a Bohu se rouhají ještě víc než papež.

   Citát z KKC ilustruje biskupovo tvrzení, že ekumenicky se bavit s jínými ještě neznamená slevovat z vlastního učení. Římany nic nepohne k tomu, aby si něco začerňovali ve svém katechismu, stejně jako pro nás ekumenismus neznamená, že budeme něco začerňovat v Knize svornosti.

   1. Martin78

    Neviem do ktorej kategórie "blouznivcu" mňa zaradíš :-)) ale v každom prípade som chcel poukázať na to, že namiesto toho, aby sa viedol skutočne otvorený dialóg o tom, že mnoho zborov ECAV žije už len vo vonkajšom náboženstve a že ľudia chodiaci do kostolov, často ani nevedia, čo je to sa znovu narodiť pre Krista, tak sa tu rieši politika, ľudská tradícia, ľudská ekuména a znažíme sa zapáčiť RKC, ktorá upálila Jána Husa a nebyť zásahu Boha v danej dobe (tak verím), nasledoval by ho aj Luther (a pred nimi bolo mnoho iných)… Hoci môžete povedať, že to je minulosť, pravdou zostáva, že RKC nezlavila z jediného svojho bludu, ktorý Martin Luther a iní napadli pod Duchom Svätým a Písmom.

    Takže hriech na inštitúcii RKC zostáva, lebo nerpišlo skutočné pokánie. To neznamená, že nemám rád katolíkov – mám a osobne sa s nimi stretávam, ale vždy im budem tvrdiť, že robia veci nemilé Otcovi a že sú modloslužobníci a Boha vyznávajú cez zlaté teľa v podobe svojej kráľovnej nebeskej. 

    V ktorej kategórii blúznivcov som len preto, že tu tvrdím to, čo tvrdil a prečo bojoval Martin Luther?   

    1. ….mnoho zborov ECAV  už len vo vonkajšom náboženstve… ľudia chodiaci do kostolov nevedia, čo je to sa znovu narodiť pre Krista….

     Vyslovene ma hnevá keď tu píšeš, že v ECAV ľudia chodia do kostolov a neveria, len preto že navonok o svojej viere nehovoria tak nahlas ako to robíš ty so svojou pani manželkou. veď fajn, uveril si a znovuzrodil si sa, ale kde berieš tú drzosť posudzovať kvalitu viery iných, ktorí chodia do kostola a nehučia o svojom obrátení ako ty.

     Poznal som jedného človeka v nášho zboru, dožil sa cca 85 rokov bol dlho vdovcom, makal do vysokého veku, každý večer sám sa modlil a vyspieval niekoľko piesní z ES, vždy ochotne pomáhal kde vedel a to aj v cirkvi, cirkev a farárov si vážil, chodil do kostola, a nikdy o svojej viere alebo "obrátení" nehulákal tak ako ty cez dejaké médiá, nehral sa na sebazvaného kazateľa, a aj tak je a bol bol pre mňa vzorom hlbokej kresťanskej viery oveľa vačším  ako ste vy dvaja dokopy. Tvojim kritériom "živej viery" by asi neprešiel.

     Vlamuješ sa tu do otvorených dverí, títo svätí nikoho nekádrovali ako ty, ich viera bola možno vačšia ako tvoja, lebo dokázali veriť, nielen v evanjelium, ale aj že spása je v cirkvi a nie mimo, a že Pán koná skrze cirkev a farárov a nie len cez nejakú duchovnú vysílačku, čo máš v hlave iba ty sám, a ktorá ti dáva právo posúdiť, kto ju ešte má a kto nie.

     Svoje názory na RCK adresuj na katolik.sk alebo dakde. si tu na zlej adrese.

     1. Martin78

      Skutočne nemám potrebu sa tu handrkovať… povedal som názor a ty Tim, tiež.

      To, či je niekto znovuzrodený a či nie je z milosti Božej a v rukách jedine Jeho (nikoho iného – odporúčam ti prečítať Slovo Božie) a nikdy som nepovedal, že si nemôže Boh použiť farárov, ľudí a kohokoľvek a čokoľvek – Boh je zvrchovaný… Poznám ľudí v ECAV, čo sú znovuzrodený, ale poznám väčšinu takých čo nie sú. A tak čo píšem, píšem nie preto, že by som chcel niekho haniť a súdiť, ale preto, že by som bol rád, aby sa na najdôležitejšiu časť evanjelia dávalo viac dôraz ako sa dáva… To, že mnoho-mnoho ľudí v ECAV nevie, čo je spasenie je smutná skutočnosť…

      A ak ťa ruší, čo píšem, tak nebehaj po príspevkoch a komentároch a nedávaj mne a manželke otázky alebo stačí keď dáš otázku a povieš, že odpoveď nechceš. Ja nebehám za tebou a netlačím ti niečo do hlavy.

      Mám rád ECAV a som jej členom, takže mi záleží aj na ľuďoch v nej…

      Ale pokiaľ ťa niečo irituje Tim, nemusíme si tu vzájomne vymieňať zbytočné slová. Ak píšem verejne, som aj verejne napomenuteľný, ale ak som povedal niečo, čo nie je pravé evanjelium, nech sa páči, zober Písmo Sväté a napomeň ma biblickým spôsobom.

      Buď požehnaný

     2. Martin78

      Milý datatip, neviem, či je úplne správne povedať, že čerpám :-), ale áno, zdielam sa aj s kresťanmi na tej stránke, máme tam s manželkou osobné priateľstvá a áno som aj jeden z blogerov, teda považujem to za jednu zo svojich služieb pred Pánom. Je to stránka, kde sa môže slobodne zdielať každý kresťan, bez ohľadu na príslušnosť k cirkvi a denominácii (sú tam kresťania prakticky z každej denominácie) a zároveň z milosti nášho Boha poslúžila mnohým, ktorí hladali Pána Ježiša, alebo sa trápili v rôznych denomináciach. Jediné čo nás na tej stránke spája, je láska k nášmu spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Ale povedal by som, že čerpám predovšetkým z viery a z toho, čo mi Pán dáva poznať m.i. cez Písmo Sväté.

     3. Martin78

      hm

    2. V ktorej kategórii blúznivcov som len preto, že tu tvrdím to, čo tvrdil a prečo bojoval Martin Luther?

     Nemyslel jsem to osobně. Jenom mi to vůči Lutherovi přišlo nefér (ostatně myslím, že slogan "sola Scriptura" sám nikdy nepoužil), i vzhledem k tomu že on sám předpovídal, že se jeho jménem bude zaštiťovat kde kdo, a nabádal budoucí pokolení, aby taková tvrzení srovnávali s jeho skutečnými názory (výslovně např. viz vyznání o večeři Páně z r. 1528, citované i ve Formuli svornosti). To, za co bojoval, byla reforma stávající církve s uchováním všeho dobrého, co se v ní za 15. století nahromadilo, ne zakládání nějakých nových církviček a sekt na zelené louce nějakých "zjevení", "probuzení" apod.

     Tím nechci nikterak hodnotit probíhající diskusi uvnitř naší starší a větší sestřičky ECAV v SK, ale buďme féroví alespoň k nebožtíkům 😉

     1. Martin78

      Mily tvi … ja som to ani nebral osobne 🙂 Vieš, ja si Martina Luthera vážim ale ani nie pre Martina, ako skôr preto, ako si ho nádherne použil náš Pán, ako v Martinovi muselo byť neuveriteľné naplnenie Duchom Svätým, keď ho vyučoval sám Boh… v tom čase tmárstva a bludov, musel k Martinovi prehovárať sám Boh, inak by nemohol pochopiť, čo pochopil a úplný vrchol bolo, že na súde neodvolal, hoci vedeľ, že je za to smrť… Len Boh (tak verím) to zariadil tak, že to nedopadlo ako cca 100 rokov dozadu pri Jánovi Husovi, ktorý bol tiež vedený Duchom Svätým… tomu všetkému verím… ale historia nepustí a okrem ovocia viery tu boli aj Martinové antisemitické vyjadrenia voči židom a mnoho krvi… Lenže verím, že ak si raz spasený, si spasený a patríš Otcovi a teda ja osobne (to zas ber len ako dedukciu, lebo len Pán vie pravdu) verím, že Martin Luther je u Pána, hoci pravdepodobne prepadol pýche, a tak už nemohol nosiť dobré ovocie… deje sa to aj v súčastnosti, hoci nemáme také výrazne osobnosti, ako bol Luther… Teda Martin Luther jednak tiež nemal plné poznanie a jednak ani on nebol neomylný… Taký je len Boh. 

      Ja mám rád ECAV a vstúpil som do nej ako slobodný človek, ktorý už prijal Ježiša roky predtým. Moje svedectvo je napojené na zvrchovaného Boha a žiadna "ľuďmi pomenovaná cirkev" v mojom obrátení nemá "prsty" – ak hej, potom možno katolíci cez Salezianov… Ale skutočná je len cirkev Kristová a tá združuje v skutočnosti každého znovuzrodeného kresťana… som slobodný stretnúť sa a modliť sa s každým kresťanom z akejkoľvek denominácie, ktorého Pán je Ježiš Kristus, a keďže som nenašiel denomináciu, ktorú považujem za úplne čistú, tak nevidím jeden jediný dôvod odchádzať z nášho zboru ECAV, hoci aj isté veci vidím inak… Ale nesúdim nikoho, kto potrebuje dvíhať ruky nad hlavu, kto potrebuje kričať HALELUJA, skákať a čokoľvek iné… mne vyhovuje orgán a kľud v kostole… ale to čo mi chýba v ECAV najviac je horenie pre Krista, láska ku Kristovi a k bližným… preto som (a to len v náznaku) napomenul list biskupa, lebo si otvorene myslím, ako aktívny kresťan, že ECAV má iné problémy, ako to, či sa páčiť RKC a ako to, že varovať a zakazovať stretávať sa s "charozmatikmi" a to kľudne dodávam, že mám aj ja názor na súčasné charizmatické hnutia… všade sa votrel duch zlého a ak sa zatvárajú pred tým oči, tak to nepovažujem za správne…

      Jeden kazateľ (Dave Hunt) raz povedal, že je potrebné sa stále a stále refomovať, kým nepríde náš Pán Ježiš Kristus… a s tým súhlasím – chýba horenie pre Krista! všetko valcuje náboženský duch.

      A ešte poviem poslednú vec akončím: neverím, že človek, čo sa znovu narodí nemá potrebu to šíriť a hovoriť o tom, lebo to nie je túžba obráteného, ale Kristová… neverím, že sa dá schovať do kúta a tešiť sa z toho, hurá, tak ja som tvoj Pane – lebo máš túžbu aby vás bolo čo najviac… to je služiť Pánovi, ale nie našimi skutkami, ale tým, že Kristus ťa k tomu vedie, lebo ti dal lásku a plač nad ostatnými… Tak verím… To uvedomie si, že Ježiš – Boh, bez jediného hriechu ma tak nekonečne miloval, že trpel pre moju zvrátenosť, ma nemôže nechať chladným. 

      Ospravedlňujem sa adminovi, lebo som porušil pravidlo – nedokázal som byť viac stručný… ale budem sa učiť 😉 

  2.  A čo hovorí Boh:

   Kor 5:9Písal som vám v liste, aby ste sa nemiešali so smilníkmi, 10ale nie vôbec so smilníkmi tohoto sveta alebo s lakomcami a s dráčmi alebo s modlármi, pretože by ste museli vyjsť zo sveta. 11Ale teraz som vám písal nemiešať sa, keby sa niekto menoval bratom a bol smilník alebo lakomec alebo modlár alebo nadávač alebo opilec alebo dráč, s takým ani nejesť.12Lebo čože je mne do tohoaby som mal súdiť aj tých, ktorí sú vonku?! Či vy nesúdite tých, ktorí sú vnútri? 13A tých, ktorí sú vonku, súdi Bôh. Vylúčte toho zlého sami zpomedzi seba!

   1. Martin78

    No… takých prehliadaných kategórii je v Písme viac, Misko. Ludia ale i kreťania si často vytváraju boha na svoj obraz a zabúdajú na to, že to my sme Jeho stvorením – teraz nevynímam ani seba, lebo samého ma Pán často usvedčí, že sa priečim Jeho vôli 🙁 

Leave a Reply