Nový rektor TIIC

Správna rada Teologického inštitútu Ingrijskej cirkvi (TIIC) na svojom riadnom zasadnutí 20. okt. 2011 uvoľnila z funkcie doterajšieho rektora TIIC Fedora Tulynina,ktorý abdikoval na vlastnú žiadosť. Rada potom jednomyseľne za rektora TIIC zvolila Alexandra Priluckého. A.Priluckij ukončil r. 1993 Filozofickú fakultu Lobačevskej univerzity v Nižnom Novgorode. R. 1995 bol vysvätený za diakona a neskôr r. 1998 za presbytera.R. 2004 obhájil dizertáciu práce na tému "Exegetika M.Luthera ako ideový základ reformácie.", čím získal vedecký stupeň kandidáta filozofických vied. R. 2008 obhájil doktorskú dizertáciu " Semiotický priestor náboženskej dišputy ako predmet religiovedného výskumu". Zastupoval Ingrijskú cirkev vo SLZ, jeho komisiách,pravidelne sa zúčastňuje teologických konferencií. Pracuje ako prednášateľ a v administrácii .

(www.elci.ru)

Leave a Reply