Svet sa nestáva náboženskejším

Svet sa nestáva náboženskejším. Veriaci síce predstavujú väčšinu obyvateľstva , ale ich podiel za ostatných sedem rokov poklesol, kým počet ateistov stúpol.Vyplýva to z výsledkov výskumu agentúry WIN Gallup International , ktoré boli zverejnené vo Dubline, Írsko. Výskumníci sa pýtali viacej ako 50 tisíc ľudí v 57 krajinách sveta na ich náboženské samohodnotenie a výsledky porovnali s rokom 2005. Dnes sa označilo 59% obyvateľov ako náboženských, 23% ako nenáboženských a 13% ako ateisti. Zvyšok údaje nevyplnil. Počet veriacich v ostatných rokoch klesol o 9%. Ateistov o 3% pribudlo. Výskumníci zistili súvislosť medzi vierou a životnou úrovňou: občania s najnižšími príjmami...

31. DECEMBER

31. DECEMBER Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života, a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. Žalm 23, 6 Diabol nikdy nespí, neprestáva veriacich trápiť, vnútorne strachom, navonok lsťou falošného učenia a násilia tyranie. Preto žalmista na záver prosí s vážnosoťu, aby Boh, ktorý mu tento poklad ( Evanjelium) dal, ho pri ňom až do konca zachoval. Vraví teda: Ach, milý Bože, praj mi milosti, aby ma dobrota a milosrdenstvo sprevádzalo po celý čas života. Poukazuje tiež na to, čo pod dobrotou a milosťou mieni. Najmä prebývať v dome Hospodinovom stále. Akoby chcel povedať:...

30. DECEMBER

30. DECEMBER Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Ján 1, 12 – 13 Kresťan má byť takým človekom, ktorý je od narodenia kresťanom. To sa nedá kúskovať ani plátať skutkami ako žiaci Mojžišovi a všetci svätuškári, ktorí robievajú na rozkaz a urobia tu i tam nejaké to dielo, a preda nič poriadneho. Ale to patrí k novým ľudom, ktorí sa označujú ako deti narodené z Boha, ktoré veria v meno Ježiša Ježiša...

Daniel Michal Fakla: Modlitba za maličkých

DANIEL MICHAL FAKLA: MODLITBA ZA MALIČKÝCH Vďaka Ti, Bože, za modré nevädze, čo svietia v očkách našich vnúčat. A hoc‘ kvietok sám rozviť sa nevládze, predsa len z Tvojej moci začína pučať. Vďaka Ti za jas v ich iskrivom zraku. K blahu im stačí blízkosť otca – matky. Obeť sŕdc i rúk dvíhame proti mraku, čo hrozí rušiť ich spánok sladký. Blízkosťou svojou, Bože, vzbuď v nás nádej, že nezabudneš nikdy, nikdy na ne. Keď v hniezde spoločnom žiť budú ďalej, láskou ich zastrú Tvoje mocné dlane. / Zo zbierky: D.M.Fakla: Na milosť čakám – vydal G.A.G,umelecká agentúra B.Bystrica 1992/

Vianočné oslovenie detí

Text: Vianočné evanjelium:- Lk 2, 12- 13: “A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami ležať v jasliach. A hneď s anjelom zjavilo sa množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle”. Amen. Vianoce začali – predpokladám, že pre niektorých to bude prekvapujúce zistenie – v galilejskom Nazarete! Vy, žiaci 1. a 3. ročníka ste už mohli počuť z Biblie, z evanjelia tú správu a zvesť ako anjel navštívil Máriu. Propomína nám to aj pieseň, ktorú sme sa naučili. Ako jej anjel Gabriel oznámil, že si ju Pán...

Hľadanie radosti

Hľadanie radosti Lk 1, 46: “Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi”. Amen Milí bratia a sestry! Bol čas, keď sa 4.adventná nedeľa nazývala “Zlatou nedeľou”. V tomto označení bol pokyn, aby tí, čo ešte nepripravili všetky potrebné nákupy a veci na Vianoce, urobili tak práve v túto nedeľu, keďže obchody boli mimoriadne otvorené aj v nedeľu. Z tohoto pohľadu je dnes “zlatou nedeľou” každá nedeľa v roku, lebo obchdoné centrá sú otvorené nepretržite. Napriek týmto skúsenostiam a skutočnostiam, by bolo veľmi vhodé v kresťanstve, menovať zlatou nedeľou každú jednu,...

29. DECEMBER

29. DECEMBER V pravde velikým tajomstvom pobožnosti je (Boh), ktorý sa zjavil v tele. 1 Timoteovi 3, 16 a Spoznať Krista ako takého, ktorý sa stal človekom a tak hlboko sa ponížil, že Ho vidíme ako najopovrhovanejšieho a najpotupovanejšieho človeka, Bohom trápeného a bitého, a takým sa stal pre nás (naše hriechy), to je zlaté umenie kresťanov a ich najvyššia múdrosť. Snáď ani nieto väčšej rany pre diabla, než učiť, kázať, spievať a hovoriť o ľudskej dôstojnosti Ježiša Krista a o ŇOM vôbec. Preto sa mi veľmi páči, ak niekto hlasno a jemne pomaly v chráme spieva: ET HOMO FACTUS...

MLÁDAŤKÁ

MLÁĎATKÁ V Tranovskom kalendári nájdeme 28.12. pomenovanie Mláďatká. Ide o pripomenutie udalosti, ktorá sa stala po prvých Vianociach. Evanjelista Matúš túto udalosť zaznačil takto: “Keď Herodes videl, že ho mudrci zaviedli, strašne sa rozhneval a dal povraždiť všetky dietky v Betleheme a na celom jeho okolí, počnúc od dvojročných nadol, podľa času, na ktorý sa dôkldne povypytoval mudrcov. Vtedy splnilo sa slovo proroka Jeremiáša: Hlas bolo počuť v Ráme, mnoho plaču a náreku: Ráchel oplakávala svoje deti a nedala sa potešiť, pretože ich niet”. Mt 2, 16-18 “Herodes bol netvor…Jozef Flavius o tomto poslednom výčine kráľa mlčí: ale ten, ktorý...