Ordinačný sľub kňazov ev a.v. cirkvi

Ja – meno – povolaný za evanjelického kňaza: Prisahám (sľubujem) živému Pánu Bohu: Otcovi, Synovi a Duchu Svätému, blahoslavenej a nerozdielnej Trojici Svätej, že podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia budem plniť povolanie a poslanie evanjelického kňaza, ako ma k tomu zaväzuje Božie slovo a ukladá mi to Cirkevná ústava.

Ako Kristov služobník budem brániť záujmy Evanjelickej cirkvi a. v. a pracovať pre jej blaho a rozkvet. Menovite budem kázať slovo Božie a učiť ho pravdivo a úprimne, ako je obsiahnuté v Starej i Novej zmluve a v duchu Symbolických kníh Evanjelickej cirkvi a. v.; prisluhovať budem sviatosti, ktoré Pán Ježiš ustanovil a ako to On nariadil.

Budem vychovávať a viesť všetkých ľudí mne zverených ku Kristovi a evanjelickej zbožnosti v chráme i mimo chrámu, na detských službách Božích, v školskej náboženskej výučbe, pri predkonfirmačnej i pokonfirmačnej mládeži, na náboženských a evanjelizačných večierkoch, biblických hodinách, modlitebných chvíľach, pri duchovnopastierskych návštevách i domácich pobožnostiach a pri každej príležitosti.

V duchu evanjelia a podľa poriadku Evanjelickej cirkvi a. v. budem krstiť, konfirmovať, sobášiť a požehnávať manželstvá, navštevovať chorých a potešovať ich slovom Božím a sviatosťou Večere Pánovej, ako aj pochovávať zosnulých.

Svoje povolanie a poslanie budem dosvedčovať osobnou vierou, príkladným a bohabojným životom podľa vôle Božej a na slávu Božiu. Sľubujem tiež zachovávať poslušnosť nadriadeným cirkevným orgánom. Chcem verne a svedomite konať všetky povinnosti evanjelického kňaza. Tak mi pomáhaj trojjediný Boh: Otec, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen.

zdroj: Agenda ECAV

One thought on “Ordinačný sľub kňazov ev a.v. cirkvi

  1.  heh, prepis celej agendy som videl aj na ktorejsi webstránke, super za prepis tohto sľubu/prísahy ..

    ozaj, to by ma zaujímalo … 🙂 … že .. koľko z tých prisahajúcich/sľubujúcich na SZ NZ a SK už vôbec majú prečítanú SZ NZ a SK .. 😉 či teda vedia, na čo vôbec prisahajú (sľubujú) .. 🙂

    lebo všetky tri vecičky sú dosť zaujímavé a keď oni tak prisahajú/sľubujú …

    koľkí dodžiavajú aj celý tretí odstavec .. 🙂 alebo to stačí dodržiavať iba časť, resp. výber z toho (čo sa mi páči, alebo k čomu už mám v cirkevnom zbore dopredu vytvorené tier najsprávnejšie podmienky?)

    a pekný je aj ten dvojtvar prísaha/sľub 😉

Leave a Reply