Verte v svetlo

                                                       Verte v svetlo

Ty svetlo si, náš Pane drahý –

Nuž v Teba, svetlo, veriť chceme!

Ach prími naše vďaky, snahy-

Srdcia Ti svoje darujeme!

Ty svetlo si, náš milý Kriste,

Vo svetle daj nám chodiť stále –

Jak mudrci mať túžby čisté,

Nuž svieť nám, svetlo neskonalé! Amen.

 

Ján 12, 35-36:

 “Riekol im Ježiš: Ešte na krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ  máte svetlo, aby vás neprikvačila tma; kto chodí v tme, nevie kam ide. (36) Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synovia svetla”…Amen

   

   Milí bratia a sestry v narodenom Pánovi Ježišovi Kristovi!

 

     Dnešný sviatok, Zjavenie Krista Pána mudrcom nám pripomína mocný Boží skutok, Bože konanie a vyjavenie smerujúce k našej večnej záchrane. Toto vyjavenie Božieho láskavého srdca a Božej milosti sme si začali sprítomňovať už v advente, ktorý nás trpezlivo a plynulo viedol k Vianociam. Niekto slávil Vianoce, sviatky narodenia Pána jedeň deň, či dokonca len večer, niekto dva, ba i tri dni. Viacerí sa chceme k tomuto Božiemu Daru vrátiť aj dnes. A to nielen zo solidarity s kresťanmi východného obradu, ktorí dnes budú svätiť Štedrý večer a zajtra Božie narodenie. Veď práve východní kresťania ako prví začali sláviť a pripomínať význam vtelenia a narodenia Ježiša Krista. Hoci presný dátum narodenia Pána nepoznáme, obísť Božie konanie v Ježišovi nemožno. Jeho význam vyjadruje evanjelista a apoštol Ján svedectvom: ” Svetlo prišlo na svet”. V dnešnom prečítanom texte sme počuli podobný výrok: ” Ešte krátky čas je svetlo medzi vami”...

     My, kresťania na Slovensku sme dedičia kresťanskej misie, ktorá prišla nielen zo západu, ale aj z východu, z Byzancie. Mám na mysli misiu solúňskych bratov Cyrila a Metoda. To je však iba vonkajšia stránka týkajúca sa základov našej viery. Dôležité je to, že prišiel Spasiteľ ako Svetlo sveta. V duchu dnešného sviatku môžeme povedať: prišiel Kráľ slávy. Nie traja mudrci sú dôležití, ale Ten, ktorému sa poklonili a ktorý je pravý Kráľ. Nikto a nič by nemalo zatemniť Jeho slávu. Anjelská zvesť v Betleheme to pripomenula takto: “Narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý jej Kristus Pán!” (Lk 2)  Narodený Pán je Panovníko našich sŕdc, duší, našich životov. Tú istú pravdu by sme mohli vyjadriť aj označením, či pomenovaním: Pastier . 

    Dnes sa však sluší a patrí zdôrazniť práve to pomenovanie Kráľ, lebo nebiblické tradície stále veľmi silne zatieňujú túto pravdu. V masovokomunikačných prostriedkoch včera i dnes bude znieť znova a znova – sviatok troch kráľov! Verní Písmu sa tomu chceme a musíme vzoprieť.

   Svet vždy venoval svoju pozornosť rôznym kráľom, pánom a panovníkom. Niektorí si vlastne vôbec nezaslúžia našu pozornosť a úctu… My ju chceme venovať Ježišovi, Pánovi pánov a Kráľovi kráľov aj dnes. Nepatrí ani Herodesovi, aj keď jeho meno sa v Písme spomína. Avšak, ako meno násilníka, vraha a zákerného človeka, bažiaceho po moci. Evanjelium svedčí, že keď sa dozvedel o narodeí nového Kráľa Izraela, “zachvel sa a s ním celý Jeruzalem”. Jeruzalemčania mali s ním svoje skúsenosti…

     O menách  G + M + B  Písmo nič nevie. Inak je to so zmienkou o mudrcoch. Od múdrych ľudí nie je hanba sa učiť. Dokonca aj v prípade, že boli pôvodom pohania a astrológovia. Dnes by možno aj z nich boli dobrí astronómovia, vtedy však nemohli až natoľko predbehnúť svoju dobu…Múdri sú však nielen pre svoje vedomosti o hviezdnatom nebi. Ale aj pre to, že neobetovali dary Herodesovi, neprejavili mu inú, ako povinnú pozornosť. Preto prišli až k Ježišovi do Betlehema  a obetujú Mu svoje dary…

 

   Dôležité však je zistenie, že z Betlehema sa vracajú inou cestou a najmä s novým a správnym poznaím o narodenom Kráľovi Židov. Pochopili, že sa tu narodil niekto, kto je nielen kráľom Židov, ale aj pohanov. Našli pravé svetlo života, v ktorom kráčajú ďalej. Preto vedia odkiaľ vyšli a najmä, kam sa môžu vrátiť. Kam smeruje ich život, keď našli pravé svetlo života a vedie ich Ten, ktorý je tým svetlom. Stali sa synmi svetla, hoci pôvodom pohania, a to je pre nás dôležité zistenie.

     Aj my, hoci nie sme príslušníci vyvoleného národa a Izraela podľa tela, smieme nimi byť podľa ducha. Smieme by synmi a dcérami svetla. Sviatok Zjavenia je posledným vianočným sviatkom. Zároveň je dôležitým sviatkom na začiatku nového roku. Pomáha nám bližie spoznávať nášho Otca a Stvoriteľa, pretože “nám svieti svetlo známosti Božej z tvári Kristovej”. Žime aj my v Jeho láske. Žime z Jeho obete a v nádeji večného života, ktorú nám ponúka. S Ním prídeme do svetla večného v Jeho kráľovstve. Amen. 

                                                          Zjavenie Krista Pána – Sobotište 2012 – Ľ.Batka st. 

   

Leave a Reply