21. MARCA: …lebo sme údmi Jeho tela

…lebo sme údmi Jeho tela. Efezským 5,30

Viera ma vnútorne spája s Kristom, ako môže byť spojený manžel so svojou manželkou. Preto sa máš od viery učiť, že si ňou s Kristom spojený a zjednotený. Z teba a z Neho vznikla temer jedna osoba, ktorá sa z celku nevyčleňuje ani neoddeľuje, ale Kristovi vždy náleží a s nesmiernou rozradostenosťou môže natešene povedať: Ja som Kristus, nie osobne z vonkajška, lež Kristovou spravodlivosťou, víťaztvom, životom a všetko, čo má je moje vlastné. Kristus tiež hovorí: Ja som tento úbohý hriešnik: Všetky jeho hriechy a smrť sú moje hriechy a moja smrť, pretože vierou spočíva na mne a ja na ňom. Ja žijem v ňom.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Leave a Reply