7. APRÍL

                                                        7. APRÍL

 

 

...aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá je nad všetko poznanie, aby ste  sa dali naplniť Božou plnosťou.

 

                                                                                                                              Efezským 3, 18-19

 

 

   Poznať Krista znamená poznať, že za nás umrel a všetky moje hriechy vzal na seba. Uznávam teda, že všetky moje veci nie sú ničím, všetko moje odpadá a jedine to zostáva, že Kristus mi daroval bôľ. Jeho zbožnosť a všetky jeho cnosti – takto Ho poznávam, takého Ho musím milovať, takému Mužovi

musím byť pôvabným. 

     Potom je ako Syn tam pri Otcovi a vidím, že Kristus je Boh; vstúpil zanietene do do mojej smrti, mojich hriechov, mojej chudoby a prejavuje mi svoju priazeň. V tom spoznávam Jeho priateľskú ochotu a najvyššiu lásku Otcovu, ktorú dokáže moje srdce pociťovať a cítiť.

     Nuž dotýkam sa Boha a myslím si: Oj, toto je Boh, toto je Božia vôľa a dobrotivosť, toto Kristus vykonal pre mňa. A v obličaji preciťujem ohromnú nevýslovnú blahosklonnosť a lásku Božiu v tom, že On svoje milé Dieťa pre mňa vydal na utrpenie, potupu a smrť.

 

                                                             Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Leave a Reply