Biela sobota večer

 Biela sobota večer – 2012

______________________________________________________

 

Čítaný text: Mt 27, 62-66:  

                   “Na druhý deň ktorý bol po prípravnom dni ( na sviatky), zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi, (63) hovoriac: Pane, rozpomenuli sme sa, že ten zvodca riekol ešte zaživa: Po troch dňoch vstanem. (64) Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli (v noci Jeho ) učeníci, neukradli Hoa nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý. (65) Odpovedal im Pilát: Máte stráž, choďte a strážte, ako viete! A šli, zabezpečili hrob: zapečatili kameň a postavili stráž. Amen

 

                      Kázňový text: Ef 4, 8b -10:

 

     “Keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť, a dal ľuďom dary. (9) Čo iného znamená to: vstúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? (10) Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko”. Amen

 

      Bratia a sestry v Pánovi!

 

      Biela sobota nám prináša dva pohľady. Ten prvý plynie už z názvu dnešného dňa. Názov: biela je zrejme odvodený od bielych plátien a plachiet, do ktorých bolo pri pochovaní obvinuté telo Pána Ježiša. Telo, ktoré predtým bolo zbičované, utýrané, ukrižované, a potom pochované do skalného hrobu bolo zabalené v plátnach, ako bolo u Židov v obyčaji pochovať. Poslednú službu vykonali Jozef z Arimatie a Nikodém, spolu s dvomi Máriami, ktorých spomína evanjelista Matúš. (Mt 27, 61)

 

     Posledná pocta, ktorej sa tak aspoň v určitej miere dostalo Ježišovi, znepokojila židovských predstaviteľov: veľňazov a farizejov. Urýchlene navšívili Pontského PiIáta a žiadali neslýchanú vec: aby “dal strážiť hrob, až do tretieho dňa”!? Aby dodali svojej žiadosti aký-taký punc zmysluplnosti, tvrdia o Ježišovi, že bol “zvodca”. Ako argument o zvodcovstve a podvodníckom konaní uvádzajú predpoveď Pána Ježiša o Jeho vzkriesení v tretí deň.

(Mt v.63)

Ak bol zvodca a klamár Učiteľ, môžu sa takými dokázať aj jeho učeníci. Preto žiadali: “Rozkáž strážiť hrob až do tretieho dňa, aby . azda neprišli v noci Jeho učeníci, neukradli ho a nepovedlai ľudu: Vstal z mŕtvych”!

 

     Výrok a odpoveď Pilátova býva chápaná dvojako. Niekedy ako vyhovenie žiadosti, ale aj ako odmietnutie. Myslím, že ten druhý pohľad je správny. Pilát sa už nemieni zaoberať žiadosťou Židov, podľa neho nemiestnou a azda aj smiešnou. Rímsky vojaci vykonali iste svoju robotu profesionálne. Stotník podal hlásenie  a “prípad Ježiš” pre neho skončil. Preto jeho slová sú v podstate odmietnutím! “Máte (predsa svoju) stráž. Choďte a strážte ako viete”! “Strážte ako viete”... -práve tieto slová naznačujú, že pôjde o ich robotu a amatérske, úsmevné konanie, strážiť mŕtveho. 

Evanjelista Matúš hovorí, že Židia odišli, “zabezpečili hrob”, dokonca aj tým, že “zapečatili kameň a postavili stráž”. – Je nepredstaviteľné, aby Židia mohli postaviť rímsku stráž a dať jej akékoľvek rozkazy. Išlo predsa o rímsku okupačnú posádku. Národ, ktorý bol v totálnom područí si nemohol také niečo nárokovať a pre Rimanov by to bolo urážka a dehonestácia. Židia však mali svoju chrámovú stráž, ktorá sa podieľala aj na zajatí Pána Ježiša v Getsemane. S touto sami disponovali, rozkazovali a neskôr aj manipulovali.

 

    Toto je teda prvý pohľad, o ktorom možeme povedať, že ide o čisto ľudské, naivné a úsmevné konanie, proti ktorému však stojí konanie Božie. O tomto Božom konaní smieme tiež počuť v dnešný deň. Jeho obah je zhrnutý v článku viery apoštolského vierovyznania, často obchádzaného, alebo nedostatočne zrozumiteľ ného. V našom cirkevnom preklade článok viery znie: “Zostúpil do pekiel”. 

  

   Keďže pod peklom často myslíme spôsob a miesto posledných múk po poslenom súde pre nekajúcich hriešnikov, uniká nám pôvodný význam: záhrobie, alebo ríša zosnulých. Medzi zosnulými boli mnohí, ktorí očakávali vykúpenie a spasenie, tak ako aj my. Počnúc od prvých ľudí, cez praotcov a prorokov a  mnoho iných. Vykúpenie Pána Ježiša dokonané na Golgote je však práve týmto zostúpením ducha Pána Ježiša ponúknuté ako dar milosti všekým. Vedeli o tom a kázal o tom ap.Peter i Pavol i celá prvotá kresťanská cirkev. Dodnes právom vyznávame: “ zostúpil do  p o d s v e t i a”.  Luther hovorí: raz o tom budeme vedieť oveľa viac. 

     

      Keď apoštol Pavel hovorí o duchovných daroch zoslaných kresťanom z nebies, kam Pán Ježiš vystúpil po vzkriesení, spomína aj to dielo milosti, keď Pán “ zostúpil”. Jeho svedectvo je poučné: “Čo znamená to, vstúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý ako aj vystúpil nad všetky nebesá”. 

      Z tohoto svedectva apoštola Pavla môžeme právom usudzovať že Jeho zostúpenie nie je pokračovaním Jeho utrpenia a poníženia, ale tu začína Jeho povýšenie a konanie v moci a sláve. Tu je Pán Ježiš ako Ten, ktorý oznamuje a prináša vykúpenie, vyslobodenie a zvesť vzkriesenia všetktým. Je tu pred nami ako Víťaz. Apoštol Pavel svedčí:” Aby naplnil všetko”!

     Každému je teda daná a ponúknutá účasť na Jeho vzkriesení a  na živote s Ním. Tým, čo zomreli už skôr, i tým, ktorí ešte čakali na tretí deň, aby pomazali Jeho telo. Až potom počuli zvesť Božieho anjela: “Hľa, vstal, niet ho tu, ajhľa miesto, kde Ho boli položili”!

Misia Kristova začala v nebi, odkiaľ  bol poslaný na zem a pokračuje v ríši mŕtvych a potom, až podnes opäť aj na zemi. Ježiš ako Pán, obživený Duchom, kázal aj tam, kde človek už nemôže nič urobiť.

Po vzkriesení, keď sa ukázal učeníkom a veriacim v Neho sa dozvedeli sa aj o tejto ceste a o Jeho zostúpení k tým, ktorým ponúkol “korisť”  /Pavel/  T.j.  vyslobodenie, vykúpenie zo smrti a život s Ním v nebeskej sláve. To je trvalé Božie konanie a zámer Boží!  Boh Otec chce, “aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy”. 

 Biela sobota nám, milí bratia a sestry, ponúka dva pohľady. 

Ten ľudský pohľad na Ježišovo telo, odpočívajúce v hrobe v bielych plachtách a odpočívanie žien v “deň sobotný”. Ten druhý pohľad je založený na posolstve o Božom konaní, lebo “Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých”!  Po pôstnom bdení a sprevádzaní Pána Ježiša na Jeho krížovej ceste, už dnešným večerom (pôvodne vigília), začína k nám prenikať radostná zvesť: Božím činom je vzkriesenie Syna, ktorý vstal z mŕtvych a viacej neumiera! Amen.  

 

                                                                            Sobotište 2012 – Ľ.Batka st.

Leave a Reply