Pomoc Spolku ML pre Ingrijskú cirkev v Rusku

Po rozhovoroch gen. tajomníka Spolku Martina Luthera ( MLB) Rainera Stahla v Petrohrade s biskupom Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie v Rusku ( ELCIR) A. Kugappi, došlo teraz ku naplneniu obsahu týchto rozhovorov – o spolupráci ELCIR a MLB. Centrálu MLB v Erlangen navštívil biskup A. Kugappi s manželkou a pani Merja Kramsu z ELCIR. Výsledkom intenzívnej porady medzi nimi a gen. tajomníkom je pomoc MLB v roku 2012 pre ELCIR dodaním mikrobusu pre mládež, ktorá vykonáva diakonickú a hudobnú činnosť. Okrem toho MLB poskytne ELCIR príspevok na vytlačenie nového spevníka duchovných piesní ELCIR ,úplne v ruskom jazyku, ktorý zavedú do všetkých cirkevných zborov 1. adventnú nedeľu 2. dec. 2012. Oba projekty podporia misijnú činnosť tejto cirkvi.

(www.martin-luther-bund.de)

Leave a Reply