Anjeli z nebies výsosti…

Anjeli z nebies výsosti… Anjeli z nebies výsosti / priniesli nám zvesť radosti: hľa, Dieťatko utešené / v jasličkách je položené. Už Micheáš predpovedá: / V Betleme, meste Dávida narodí sa vám Mesiáš, / Ježiš Kristus, Spasiteľ náš. Z príchodu Jeho tešme sa, / sklonili sa k nám nebesá, Priodial Boh rúchom tela, / večnú milosť, Spasiteľa. Čo hriech, čo smrť ublíži nám? / S nami je v každom kríži Pán! Hoc diabol sťa lev obchodí, / Syn Boží nás vyslobodí. Zostane Boh navždy s nami, / lebo sme jeho dietkami, preto sa spolu radujme, / za dar spásy Mu...

Zamyslenia na každý deň

ZAMYSLENIA NA KAŽDÝ DEŇ Milí bratia a sestry, Ponúkame Vám zbierku zamyslení nad Božím slovom pod názvom Zamyslenia na každý deň, ktorá sa chce stať Vaším domácim duchovným sprievodcom počas celého cirkevného roka 2013-2014. Zbierka Zamyslenia na každý deň obsahuje zamyslenia vyše troch stoviek našich bratov farárov a sestier farárok nad biblickými textami na každý deň cirkevného roka na témy jednotlivých nedieľ a cirkevných sviatkov. Všetky zamyslenia sú doplnené dvomi piesňami z Evanjelického spevníka (pred pobožnosťou a po pobožnosti), ktoré sú myšlienkovo vhodné k danému zamysleniu, ako aj krátkou modlitbou.

 Veríme, že kniha Zamyslenia na každý deň sa Vám stane dobrým pomocníkom pri...

Chlieb na cestu II.

Výbor misie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku vydal zbierku rodinných pobožností, pod názvom: Chlieb na cestu II. Zostavili Peter Mihoč a Štefan Kiss, za prispenia kňazov ECAV na Slovensku. Zbierka obsahuje predhovor, Poriadok domácej pobožnosti a homíliu (kázeň) s modlitbou s otázkami na zamyslenie a to na každú nedeľu a sviatok v roku. Spolu: 164. Prispeli viacerí kňazi ECAV. Z predhovoru vyberáme: “ A učil každý deňv chráme“…Lk 19, 47 „Dostáva sa vám do rúk kniha domácich pobožností. Tieto pobožnosti na každú nedeľu a sviatky cirkevného roku, vás chcú povzbudiť na ceste viery. Je dôležité, aby sme každý deň poznávali...

4. adventná nedeľa

Som hlas J 1, 6 – 8, 19 -34: “ Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. (7) Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. (8) On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. (19) A toto je svedectvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? (20) Vyznal a nezaprel; a vyznal: Ja nie som Kristus. (21) I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. – Či si prorok? Odpovedal: Nie! (22) Povedali mu teda: Tak kto si?...

SLB v CZ v Sobotišti

SLB vo vianočnom období v CZ Sobotište 2013 1.SLB v 4. adventnú nedeľu (22.12.) Rovensko o 9.00 h Sobotište o 10. 30 h Detský vianočný večierok ( 23.12.) Sobotište o 17.00 hod. Štedrý večer ( 24.12) – Sobotište o 17.00 hod. Rovensko 19. 00 hod. Božie narodenie – I.slávnosť vianočná – (25.12) – Sobotište 10.30 – Rovensko 9. 00 hod. Slávnostná večiereň o 17.hod. – Sobotište – 17.00 hod.SLB 2. slávnosť vianočná – mučeníka Štefana 26.12. – SLB a Večera Pánova Rovensko 9. 00 hod. Sobotište 10.30. hod. 7. Nedeľa po Vianociach – Sobotište 10.30 hod.

3. adventná nedeľa

Boží zámer s nami Zj 3, 1 – 6: “Anjelovi sardského cirkevného zboru napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd; znám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, a si mŕtvy. (2) Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky nenašiel som dostatočnými pred mojím Bohom! (3) Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj to, i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem na teba! (4) Máš však niekoľko málo osôb v Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho; tí budú chodiť so mnou v...

2. adventná nedeľa

Stĺpy v chráme, alebo ruiny? Zj 3, 7 – 13: “ Anjelovi filadelfického zboru napíš: Toto hovorí Svätý a Opravdový, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí; znám tvoje skutky. Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. (9) Ajhľa, dám ti zo satanovej synagogy tých, čo hovoria o sebe že sú Židia, a nie sú, ale klamú. Prinútim ich, aby prišli, klaňali sa ti až k nohám a poznali, že som si ťa zamiloval....

Zvon zvoní adventný

Zvon zvoní… ( Zlatica Oravcová) Zvon zvoní adventný Zvon zvoní v tieto dni Chvejú sa šťastím srdca cievy Chveje sa šťastím srdca krov A v očiach čistej Panny – devy Radosť sa zračí z Božích slov Zvon zvoní v tieto dni Zvon zvoní adventný Mária Tíško pristúpila Poslúchnuť Boha hotová Jej slová plní viery sila Som služobnica Pánova

Bardejovský katechizmus z roku 1581

Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha (Správa o vydaní) Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine v závere roka 2013 vydala v edícii Pramene k duchovným dejinám Slovenska jedinečnú publikáciu Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha (255 s.). Dielo, ktoré prostredníctvom faksimilnej rekonštrukcie a vedeckých štúdií sprístupňuje slovenskej i medzinárodnej verejnosti historicky najstaršiu knihu na území Slovenska, vydanú v domácej spisovnej reči slovakizovanej češtine, predstavuje priekopnícku sondu do výskumu kultúrnych dejín Slovenska. Zrod diela inšpiroval slovenský slavista Ľubomír Ďurovič, na vydanie ho pripravil tím historikov, filológov, teológov a bibliografov v spolupráci s grafikom Petrom Ďuríkom. Pod názvom Bardejovský katechizmus sa „ukrýva“ slovenský preklad a istá...

Bdejme a…

Bdejme a buďme triezvi Noc pominula – deň je tu: tichunké ráno adventu. Ó, Pane, ráč nás slovom vodiť a uč jak patrí, za dňa chodiť- nie v staraní sa o telo – lež v rúchu novom, strojnom, čiste, v tom Tvojom rúchu, Pane Kriste! Amen (M.R.) 1 Tes 5, 1- 11: “Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci.(3) Keď si budú povrávať: je pokoj a bezpečnosť, vtedy znenazdania prikvačí ich záhuba ako bolesti ženu tehotnú, a neutečú. (4) Ale vy, bratia, nie ste...