Služby Božie na Štedrý večer, prenášané televízoiu TA3

Predpokladám, že viacerí sledovali prenos Služieb Božích na Štedrý večer 2014. Nemilo som bol prekvapený nekvalitným účinokovaním zúčastnených na týchto Bohoslužbách. Nepripravili si zákasdný poriadok Služieb Božích, nekvalitný oraganový sprievod akbosútne prispel k zlému efektu z podujatia. Nekvalifikované vystupovanie zoborového farára …s oslovením: „Vznešený pán generálny biskup“ predznačilo, že aj ďalšie chvíle budú neprofesionálne a neestetické. Pán gtenerálny biskup Klátik by si mal uvedomiť, že svojou prítomnosťou je sám zodpovedný za celé podujatie a aj v predchádzajúcich rokoch bol vždy prítomný an veľmi priemerných Služnách Božích, ktoré veľmi zle prezentovali našu cirkev na verejnosti. Dosť som sa musel hanbiť, že...

Slávime (ešte) Vianoce(?)

Preto slávme sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešľachetnosti, ale ako nenakvasení v čistote a v pravde. (1.Korintským 5;8)  Prichádzajú sviatky, kde mnohí ľudia si znova dajú masku dobrých, pokojamilovných, prajných, šľachetných, milých, spravodlivých, svätých. Prichádzajú sviatky, kde čistota bude tiež, ale len na povrchu, nie však v srdciach, vzťahoch a pravda o Ježišovi, nielen narodenom, ale aj ukrižovanom pre naše hriechy a zmŕtvychvstalom, sa radšej taktne obíde (žiaľ, aj v evanjelických rodinách sa stane, že nevieme prečo sú Vianoce, v mnohých domácnostiach opäť bude chýbať Oslávenec, Ten, kvôli ktorému Vianoce vôbec existujú). Prichádzajú sviatky, kde...

Všetky končiny zeme uvidia záchranu…

( 4. advetná nedeľa ) V posvätnosť chvíle nech duch náš zaplesá, veď Pán už blízko: ó, radujme sa! Dnes v miernosti ľud hold vďaky zloží… Ach, zostúp i v nás pokoju Boží! Amen (M.R.) Izaiáš 52, 7 -10: “ Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom. (8) Všetci tvoji strážcovi dvíhajú hlas, spoločne jasajú, lebo na vlastné oči uvidia Hospodinov návrat na Sion. (9) Vypuknite v spoločný jasot, zrúcaniny Jeruzalema, lebo Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. (10) Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých...

Adventní kázání 2014

První čtení: Přísloví 3,5 – 8: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.“ Druhé čtení: 1 Korintským 11,30 – 32: „Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem.“ Čtení ke kázání: Lukáš 21,10 – 15: „Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti...

Rozhovory o demografickom vývoji

Rozhovory, v poradí štvrté, kresťanských cirkví (rím.kat, pravoslávnej, gr.kat., reformovanej, ev.metodistickej) a ÚZ židovských obcí v SR o demografickom vývoji na Slovensku sa konali na GBÚ v Bratislave 26.11.14. Hlavnou témou bola výmena názorov na nepriaznivú demografickú situáciu na Slovensku. Úvodný výklad k tému poskytol Ľudovít Odór, čln Rady pre rozpočtovú zodovednosť. Poukázal na reálnu štatistiku. Zatiaľ, čo ešte v 60.rokoch bola polovica obyvateľstva Slovenska mladšia ako 28 rokov, dnes je to takmer 40 rokov. Prognóza hovorí, že že o tridsať rokov bude polovica obyvateľov Slovenska mať viac ako 50 rokov.\dôvody- nižžia pôrodnosť a vyššia očkávaná dĺžka života. Zatiaľ čo...

Zmena pravidiel registrácie

Dnes sme zmenili proces registrácie. Noví užívatelia sa musia pred odoslaním registrácie pomodliť Otčenáš. Nájdete ho napr v Malom katechizme evanjelickej cirkvi (http://evanjelik.sk/node/83). Krátku modlitbu odporúčame aj pri každom prihlásení na portál evanjelik.sk. Stačí modlitba strelná, najlepšie za evanjelickú cirkev a jej budúcnosť. Ak ste z inej cirkvi, môžete sa modliť za tú vašu. Túto požiadavku máme preto, aby ľudia čo sem chodia, diskutovali s rešpektom a ako kresťania. Požiadavku „chodiť sem pomodlený“ som pridal aj medzi pravidlá. Vďaka za pochopenie. s pozdravom – ŠNCR – šťastný nový cirkevný rok! Váš adminko Advent 2014

Kázání o Boží lásce

První čtení: Jeremjáš 31,2 – 5: „Toto praví Hospodin: „Milost na poušti nalezl lid, který vyvázl před mečem. Jdu, abych přinesl mír Izraeli.“ Hospodin se mi ukázal zdaleka: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Znovu tě zbuduji a budeš zbudována, panno izraelská. Znovu se ozdobíš bubínky a vyjdeš k tanci s těmi, kdo se smějí. Znovu budeš vysazovat vinice na samařských horách. Budou vysazovat, a ti, kteří budou sázet, budou i sklízet. Druhé čtení: Lukáš 6,34 – 36: „Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to očekávat Boží uznání?...

Adventné zamyslenie

Adventné zamyslenie „Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, od Pána Ježiša Krista“! „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého utanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. Tento Syn ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď prv spôsobil očistenie od hriechov: o toľko je dôstojnejší ako anjeli, o koľko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil“. (List Židom 1, 1-4) Kto chce počuť Božie oslovenie...