Sviatky zjavenej milosti

Buď pozdravený, Mesiášu, Kriste, – kto hosťom drahším dnes nám ako Ty? Kto iný zažne zore zápalisté, rozptýli slnkom žitia temnoty? Kto zvládze pravdou – sveta tohto klam? Radosťou slová čie hruď opoja? -Ó, vitaj, vitaj i dnes medzi nami, predivný Radca, Knieža pokoja! Amen Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milí bratia a sestry v Kristu Pánu! Vianočné sviatky ktoré svätíme s celým kresťanským svetom, majú plným právom tie najkrajšie mená a prívlastky. Nevznikli náhodou! Ak niekto povie, že Vianoce sú sviatky radosti, nemôžeme prehliadnúť správu, že od prvých Vianoc zneje všetkým ľuďom slovo Božieho posla: “Nebojte, lebo zvestujem vám veľkú radosť..”! ...

Prejav Božej lásky

Tichý večer – požehnaný zahoj duše všaké rany v tento čas,  keď nám svieti lásky jas… A Ty, Kriste, pri nás stoj, vzhliadni i dnes na zbor svoj – z veľkej svojej dobroty poteš nás – svoje deti. Amen 1 J 4,9: ”V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho”. Amen       Bohumilí kresťania, milé deti, drahí bratia a sestry v Pánu! “Zase zvonia, zase svietia, zase sa spev k nebu vznáša: dvetisíc už rokov prešlo, ako láska zrodila sa…”… Pozdravujem vás slovom básnika v...

ThB. Pavel Proksa – životopis

Narodil sa 3. novembra 1919 v Malom Záluží. Základnú školu vychodil v rodisku a gymnázium v Nitre. Teológiu študoval na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Štúdiá ukončil cenným akademickým titulom bakalár bohoslovia a za evanjelického kňaza bol ordinovaný 27. júna 1943 prof. Dr. Jánom Jamnickým v Bratislave v kostole na Legionárskej ulici. Kaplánom bol na Brezovej pod Bradlom, v Nových Sadoch, v Martine, v Bratislave (kde pôsobil aj ako väzenský kaplán) a v Piešťanoch. V roku 1943 získal kvalifikáciu katechétu a učil náboženstvo na stredných školách v Martine, kde založil a viedol SEM učňovskej mládeže. Po zložení kňažskej skúšky...

Zomrel brat farár v. v. ThB. Pavel Proksa

Oznamujeme Vám, že v nedeľu 18.12. 2016 si Pán Boh povolal z časnosti do večnosti brata farára v..v ThB. Pavla Proksu vo veku 97 rokov. Pohrebná rozlúčka s ním sa uskutoční vo štvrtok 22.decembra 2016 o 13.00 hod.v Evanj.a.v.chráme Božom v Holíči.   „Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha, Ty si ma vykúpil Hospodine, Bože verný“. Žalm 31,6

Advent s pozvaním k večnosti

Zjav 21, 5-7: “Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa, nové činím všetko!  A povedal ešte: Napíš, že tieto slová sú verné a pravé.  A doložil: Stalo sa! Ja som Alfa i Omega, Počiatok i koniec. Ja žíznivému zdarma dám z prameňa vody života.  Kto zvíťazí, obdrží toto: Budem mu Bohom a on mi bude synom”. Amen Smútočné pohrebné zhromaždenie, skormútená rodina, bratia a sestry v Kristu, Pánovi! Adventný čas, ktorý prežívame je časom príprav na Vianoce. Slovo “advent” znamená: príchod. Ako kresťania myslíme nielen na príchod samotných vianočných sviatkov, ale najmä na príchod Toho, ktorý je ich jedinečným obsahom, ich...

Aktuálne adventné výzvy

                                                                 Aktuálne adventné výzvy F 4, 4-7: “Radujte sa v Pánu vždycky! Opakujem: radujte sa! (5) Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! (6) O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. (7) A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši”. Amen    Bohumilí kresťania, bratia a...

Ruskí mierotvorcovia k Vianociam

Ruskí mierotvorcovia k Vianociam 2016 Ruskí mierotvorcovia, odchovanci bývalého Sovietskeho zväzu, dali svetu, ale najmä Sýrčanom “krásny” vianočný dar. Takzvané oslobodenia Alepa. Putin, starý člen KGB a kovaný komunista ukázal jasne, čo je to “Pax Moskvana”!! Najskôr pomohl vyhnať zo Sýrie do EU vyše 1,5 milóna utečencov, o ktorých sa majú postarať bohatí Nemci, Francúzi, Angličania, Taliani i chudobnejší východoeuópania a Grécki socialisti. Potom systematicky zbombardoval nemocnice v Alepe a okolí, aby ľahšie a rýchlejšie umierali ranení. Kazetové, barelové a fosforové bomby z najmodernejneších leteckých strojov zničili nielen mesto, ale aj desatisíce obyvateľov vrátane detí!  O tých, čo bombardovanie prežili sa...

Vianočná banka starších žiakov (5)

Vianočné zvony (O8)  Čože tie zvončeky toľko vyzváňajú? tie iste radostnú správu pre nás majú! Zvončeky, zvončeky, čože to len máte? Aké nové zvesti toľko vyzváňate? 2. Som VIERA!Som ZVON toho mena! Nad celý svet je moja cena a večnosť zvieram v svojej dlani. Ja v živote i v umieraní spojujem nebesá i Zem a ľuďom záchranou byť chcem! Som jediná, čo zachraňuje pred Božím súdom posledným. Jak vlny mora čas náš plynie unáša ľudí morom tým, až naša loďka k prístavu sa blíži… No so mnou ti súd neublíži! Čo sám máš, to je iba klam, len prelud, vina,...

Vianočná banka pre žiakov (4)

Posolstvo anjelov Montáž básničiek a piesní detí k Vianociam   1. Do tichej noci anjelský hlahol pod hviezdnym nebom zazvučal raz. rozochvel vrchy, do dolín padol, odchýlil bránu do večných krás. Nám narodil sa! Nám narodil sa Spasiteľ – JEŽIŠ, sŕdc ľudských kráľ! 1b. Pod hviezdnym nebom anjelský hlahol do smútku sveta zaznieva zas. Rozchvieva vrchy, vznáša sa nadol… Stáročia prešli – čuj Boží hlas! Vzdaj Bohu slávu! Vzdaj Bohu slávu! Ježiš, Syn Boží, navštívil nás. Pieseň: Anjeli z nebies výsosti..ES.38,v.1 a 2 Na oblakoch našej slávy, so zlatými peruťami, uberám sa k tejto zemi s vencom mieru kolo hlavy....