Vianoce sa kúpiť nedajú!

„A ten život sa zjavil, my sme (Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. “ (1.Ján 1,2) Opäť sa priblížili najkrajšie, najznámejšie a najoslavovanejšie sviatky v roku – Vianoce – sviatky narodenia Pána Ježiša Krista, ktoré určujú aj náš letopočet. A opäť sme svedkami ich rozdielneho chápania, rôznych postojov k nim i rôznorodých očakávaní v súvise s nimi. Už navonok je teda zrejmé, že sa jedná o niečo významné a dôležité, aspoň pre určitú skupinu ľudí, národ, či kultúru. Po vonkajšej stránke budú Vianoce určite opäť veľkolepé, budú svietiť obrovské stromy...

1517-1917

Časopis NÁRODNIE NOVINY,  utorok 30. októbra 1917, ročník XLVIII, číslo 127, prvá strana, píše: REFORMÁCIA 1517-1917 Bojom sa začala a keď sa rozšírila, bolo pre ňu ešte viacej ťažkých bojov. A začala sa, lebo bola pripravená novou dobou, vynálezmi, oživením umení a vied, čiže takzvanou renaissancou a humanizmom. Účinky jej skoro prospely i samotnému Rímu. Vystúpenie Luthera datuje sa od 31. oktobra 1517, keď svojich 95 téz vyvesil vo Wittenbergu na zámocký kostol. K nám jeho učenie preniklo skoro: na počiatku 16. stoletia Nemci v Hornom Uhorsku boli počtom svojím asi najsilnejší a s Nemeckom udržiavali stále styky. Čo tam opanovalo mysle a srdcia, prirodzene dostalo sa i sem. Tradícia o husitizme,...

Z klenotnice múdrosti

Výzva Jána Krstiteľa k jeho dobe a k jeho národu preniká veky a znie až k nám, i dnes. Príchodom Ježišovým nijak nestratila na význame, ba naopak ešte viac je zosilnená. Veď zopakoval ju aj sám Pán Ježiš Kristus. I On volal tými istými slovami: „Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské“ (Mt 4,17). Pokánie nie je niečo k času viazaného, ale je to ustavičné vyznávanie svojej malomocnosti, ustavičné volanie o pomoc, ustavičná snaha zlepšovacia. Nuž a či toto pokánie naša doba, všetky národy dneška, my sami jednotlivo i spolu nepotrebujeme? Či naša dnešná civilizácia nemá svoje strašné rakoviny, veľmi často podobné onej z helenistickej doby? Či i dnes nevidíme tisíc a tisíc ukážok...

Konečne Advent!

„Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali. Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A to Slovo stalo sa...

Zvoní nám adventný zvon – či umieráčik?

Zjav.Jána 3, 1-6:    “ Anjelovi sardského cirkevného zboru napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd: znám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, a si mŕtvy. (2) Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky nenašiel som dostatočnými pred mojím Bohom. (3) Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zahovávaj to, i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem na teba! (4) Máš však niekoľko málo osôb v Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho; tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú...

Mocnejší ako Ján Krstiteľ

                                                                   Mocnejší ako Ján Krstiteľ Daj nám čuť zvesť Tvojho slova, že k nám ideš znova, znova, potešiť nás, pridať sily. Nuž poď a príď, Pane milý! Tvoja pravda svet nám plní, skrehlých hreje na úslní, vedie k cnosti, omilostí… Nuž poď a príď, drahý Hosti! Amen (M.R) Mt 3, 1-12: “V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal na púšti Judskej (2) a hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa...

Boh je a hovorí

     Boh je a Boh hovorí My slovo Tvoje chceme čuť, ó, Kriste náš, ráč prísť k nám, s nami pobudnúť, však znáš nás, znáš. Čím ťažší nášho žitia boj, tým viac sme za ten príchod Tvoj a Tvoju zvesť… Dopraj nám vzdať Ti slávu, česť! Amen (M.R.)  Žid 1,1-2:  “Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov,(2) na sklonku týchto dní prehvoril k nám v Synovi,…”. Amen Bohumilí kresťania!     Dve dôležité správy nám hovorí Písmo sväté už na prvých stránkach v SZ: Boh je a Boh hovorí ! Keď Pán Boh hovorí, to...

Aj vy buďte pripravení!

                                                                                 Aj vy buďte pripravení! Môj Bože neviem, kedy skonám nie som na chvíľu bezpečný, za dym, za tieň život pokladám, raz nastane deň posledný. Preto dopraj mi v časnoti, pripravený byť k večnosti. Amen  (ESP 678, 2) Mt 24, 42 – 44: “Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. (43) Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej...

Čo je lepšie ako život

                                                         Čo je lepšie ako život  Nedaj nám hynúť, Pane, lež posilň na duši, nech srdce chrámom sa stane, čo Tebe prísluší. Nech v láske vkorenení čo treba poznáme, tak v pravom posvätení púť časnú konáme. Amen Ž 63, 2 – 12: “ Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša. Po Tebe prahne moje telo ako zem suchá a bez vody, vyprahlá. (3) Tak som Ťa vyzeral vo...