Svetozár Hurban Vajanský – Vianoce

Borí sa už starý svet, schne a vädne; duchu nepomáha vzlet, stlie a padne! Rímska stavba padá v rum, hynie systém múdrych dúm! Už sú na dne, už sú na dne! Zlato tratí vábny lesk, život cenu; čuješ všade bôľny stesk: Zmenu! Zmenu! Márnosť všetko, hnis a prach, múdrym iba samovrah! Svety stenú, svety stenú! Narodil sa Kristus Pán! Radujme sa! Sám Boh zišiel v zemský stan: veseľme sa! Zatíchol už bôľny ston, nový v svety zvučí tón – po nebesá, po nebesá!

Vianoce, radostné Vianoce – Fedor Ruppeldt

Keď som bol dieťaťom, Ježiška čakal som a On vždy prišiel i s vianočným stromčekom. Vianoce, radostné Vianoce! Keď prešli tie letá, musel som do sveta… Duša vás spomína, V túžbach k vám zalieta Vianoce, detinské Vianoce! Keď ťažkosť odvekú bolestí a hriechu prenášam, Kriste môj, daj mi na potechu Vianoce, pokojné Vianoce! Keď prídu úzkosti a smrti bolesti, popraj mi, Bože môj, z otcovskej milosti Vianoce, nebeské Vianoce!

Martin Rázus: Suspíriá k novému roku

Martin Rázus: Suspíriá k novému roku: Mt 12, 46 – 50 V mene Tvojom, Synu Boží, v tomto našom milom chráme dnes rok nový otvárame. Ó, praj, nech ľud nádej zloží v Tvoju lásku, v milosť Tvoju – dôjsť k radosti, dôjsť k pokoju.. Posilni nás, žehnaj slovom  a veď k šťastiu v rou novom!  Amen ———————————————— Jedna krv a jedna kosť, jedna vôľa pre radosť – príjm nás, Kriste jediný, do tej svojej rodiny… Vedno v práci chceme vpred – zvládať hriech i tento svet, vedno v časoch potreby, vedno v sláve na nebi!  Amen   Lk 2, 21:...

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2018

Lk 2, 14 Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! Milé sestry a milí bratia. Vianočný chválospev anjelov: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle,“ zaznieva v našich chrámoch každú nedeľu. S ním vstupuje kúsok Vianoc do každých našich služieb Božích. Stal sa nám tak samozrejmou súčasťou liturgie, že už niekedy ani nevnímame jeho obsah. Ten je skutočne nádherný. To, čo sa stalo na prvé Vianoce, vstúpilo na túto zem ako prejav Božej slávy. Boží Syn prišiel k nám, na našu zem. V Ňom sa nebesia spojili s našou zemou. Do časnosti...

Bohoslužby so žalmami

Požehnaný buď Ježiš Kristus! a zároveň chcem pozdraviť všetkých bratov organistov a kantorov. Už uplynul dlhší čas od mojej poslednej návštevy na stránke evanjelik a preto ma nabáda otázka čo je nové v sakrálnom hudobnom prejave čo sa tíka ev. služieb Božích. Nevyšla ešte nejaká nová organová partitúra, ktorá by samozrejme zahŕňala aj text, keďže pomenovanie kantor tak trochu súvisí s tal. slovom Cantare? Alebo sa mýlim? Opravte ma. Čo by ste povedali na to, že by sa aj na evanjelických Bohoslužbách spievali každú nedeľu žalmy, alebo aspoň úryvok za žalmu? Nebolo by to pekné spestrenie? A prečo spievame všetky...

Vianočná modlitba

Modlitba naša k Tebe vznáša sa, ó Bože, hodný nekonečnej chvály. Za všetko, čo nám Tvoj Syn prináša, za všetko, čo sme z Tvojej lásky vzali. Čuj, Otče, každý vďaky plný hlas, za milosť, čo sa v jasliach k ľudstvu skláňa, čo chce nám pomôcť niesť kríž, každú tiaž, do temnej noci priniesť úsvit rána. Nuž, vďaka za Dar, daný ku pomoci, v Dieťati – Kristu všetkým daný. Len pomôž, Bože, nech nás zloba nezaskočí, a spásu nevyrve nám z našich dlaní. Pomôž nám prijať v Kristu zmierenie A niesť ho svetu – Volať – Sláva Bohu! Na Tvoju cestu...

Otvorme srdcia – Zlatica Oravcová

Pred bránou do Betlehema pokorná stojí žena – Mária krásou odiata, noc skveje sa sťa zo zlata! Pred bránou do maštaľky sa rozprestreli diaľky, Mária Panna vojde dnu, Boh zakryl priepasť bezodnú! Pred bránou do Edenu zas vidno čakať ženu. Tmu čiernu Svetlo rozkrája, ľudstvo má prístup do raja! Pred bránou nášho srdca Pán slávy peklo rúca a klope srdca na dvere prísľubom Veľkej Večere! Večerať s Ním je spása, v Ňom nebo otvára sa – z výsosti nebies prišiel Pán! Otvorme srdcia dokorán!

Vianoce

Vianoce milé, znovu vraciate sa … Svätvečer tichý – doba plná mieru. A v srdci cítim odovzdanú vieru, v tom srdci, čo dnes preradostne plesá! Vianoce milé, znovu vraciate sa … Rok čo rok staré – predsa v novom rúchu! Idete v láske, v odpúšťania duchu, nad nami milosť zasľúbená skvie sa! Vianoce milé, znovu vraciate sa … A ja sa korím – volám odovzdane: By pokoj, mier nám navždy vládol, Pane! V dôvere hľadím hviezdne na nebesá.   Zlatica Oravcová (Zo zbierky: Pod‘ za mnou …)

Vianočný pozdrav

Nie v kvete ľadovom, čo kvitne na Vianoce, nie v stromci voňavom, čo lesnú báj šepoce, ani v hodokvase, čo sýti iba telo, ani v hviezdnej kráse, hoc by ju obletelo, je pravé čaro týchto dní! Ale v Ohni, čo horí v nás, roztopí ľudský ľad i mráz! A v hrudi vzbudí nádej, že pút‘ pôjde ďalej aj na druhom brehu, vo víťaznom behu sa nám znova rozodní… Ten O h e ň nech hreje, blaží, teší všetkých nás!   Daniel Michal Fakla (Zo zbierky: Hľadanie v úzkosti)