Služby Božie: Na závierku občianskeho roka

    Bohoslužby na “Závierku občianskeho roku”.    Tak znie oficiálne pomenovanie služieb Božích v posledný deň občianskeho roku. Tak ho nachádzame v Agende z roku 1996, ktorá je záväzná pre všetky cirkevné zbory ECAV a jej služobníkov. Tieto služby Božie nie sú síce tak masovo navštívené ako na Štedrý večer, ale predsa sa ich mnohí veriaci, i tí vlažnejší, radi zúčastňujú. Majú tiež svoje “čaro” a svoj význam.         Služby Božie na “Závierku občianskeho roku” nie sú žiadnym cirkevným sviatkom. Spadajú však do vianočného slávnostného obdobia a vo všetkých kostoloch sú ešte vianočné stromčeky. Ich význam vidíme...

Ponuka, ktorá trvá

  Ponuka, ktorá trvá Ty počiatok i koniec si, ó, Bože jediný, daj nám to poznať dnes i lásky Tvojej hlbiny. Ty ako Otec dals’ sa znať, ó, daj sa znať i nám a vznes nás z milosti Kristovej  ta, k nebies výšinám!  Amen  (M.R.) 2 Kor 13, 13: “Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami!” Amen    Bratia a sestry v Pánu!    Posledný raz v tomto roku sa schádzame v Božom chráme. Každý z nás si sem prináša svoje vlastné pocity, hodnotenia i očakávania, ktoré sú typické pre posledné chvíle starého...

Jozef Gašparík-Leštinský – Tečú časy

Tečú časy, ako rieka ta, do mora večnosti, rok za rokom preč utieka do ďalekej prešlosti: i dnes práve ta sa sberá a od nás preč sa odberá rok na odchod hotový a príde nám rok nový. Tečte časy, tečte stále, dľa Božieho zákona, a my žime k Božej chvále, každý z nás nech tak koná, by žil s bližným v dobrej shode, v cirkvi, vlasti i v národe a mal srdce, ako chrám: tak to chce mať Pán Boh sám. 1897

Zomrel brat farár Milan Horínek

Zomrel brat Milan Horínek  29.12.19  Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa  Spravodajstvo So zármutkom oznamujeme evanjelickej verejnosti, že Pán života a smrti si v nedeľu 22. decembra 2019 povolal bývalého evanjelického farára Mgr. MILANA HORÍNKA vo veku 71 rokov. V duchovnej službe v našej cirkvi slúžil 37 rokov v cirkevných zboroch v Nových Zámkoch a v Bratislave – Prievoze. Narodený a vzkriesený Pán nech teší všetkých smútiacich. Pohreb zosnulého bude 2. januára 2020 v Devíne o 10.00 h.

Dieťa Ježiš dáva moc stať sa Božími deťmi

          Dieťa Ježiš dáva moc stať sa Božími deťmi Bože, chvála Ti za dobrotu Tvoju, žes’ nám dal Vodcu z lásky ku pokoju. Dnes Svetlo sveta i nám biednym svieti. Ó, príjmi nás, veď nás, ako svoje deti!  Amen (M.R.) J 1, 11 -12:  “ Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali. (12) Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria v Jeho meno”. Amen       Nemecký básnik a teolog Karl von Gerok napísal: “ Čo by bývala zem bez Dieťaťa z Betlehema? – Len neplodným poľom...

O sviatku evanjelistu Jána a Mláďatkách

         O sviatku evanjelistu Jána a Mláďatiek     Oba tieto sviatky, ktoré nasledujú hneď po vianočných sviatkoch môžeme dnes nájsť len v cirkevných kalendároch. (Tranovský kalendár, Stolový kalendár).     Prvý z nich, sviatok apoštola a evanjelistu Jána (27.decembra) siaha svojimi koreňmi na Východe do 4.storočia. “Čo od počiatku bolo, čo sme počuli, čo na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa nám ruky dotýkali, o tom svedčíme, totiž o Slove života.  A ten život sa zjavil a my sme Ho videli a svedčíme o Ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol...

Mučeníka Štefana ( 2. sviatok vianočný)

Za Teba v pravde stáť daj, Kriste sily, nech sveta tohto zlosť nás nepomýli. Nech život – ani smrť nás nezastraší: buď s nami dnes i po večné časy! Amen (M.R.) Iz 65,1-2:  “Dal som hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som” Tu som, tu som! (2) Celý deň som vystieral ruky k vzdorovitému národu, ktorý chodil nedobrou cestou za svojimi výmyslami”;  Amen       Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Kristu Pánu!      Betlehemské jasle, do ktorých položila Mária svojho a Božieho...

Božie narodenie, Dar nevýslovnej ceny

                     Božie narodenie, Dar nevýslovnej ceny          Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v Ježišovi Kristovi!           Vypočutie vianočného evanjelia nás nenecháva chladných a nezúčastnených, ale vedie k túžbe priblížiť sa čím bližšie k obsahu anjelskej zvesti:“Nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.”(L 2,12) Konáme tak, ako betlhemeskí pastieri, ktorí si povedali: „Poďme až do Behtlehama a viďme, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán“!(L 2,15) Podľa ich príkladu množstvo veriacich putuje znova a znova priamo do Betlehema. Niektorí ako skutoční pútnici, my...

Jozef Gašparík-Leštinský – Zjavila sa…

Zjavila sa spasiteľná milosť Hospodina, ktorý k spáse všetkých ľudí dal nám Svojho Syna. Jestli Ho nájsť chceme, už nie len v Betleme, ale Ho aj v svojich srdciach najdeme. Lenže keď nám dal Boh dožiť tak veľkej milosti, odrieknime sa hrešenia a ciest bezbožnosti: buďme vždy striezliví, verní, spravedliví a pobožne v tomto svete s Ním živí. Bo Syn Boží, Spasiteľ náš, nato sa narodil, by od smrti nás vykúpil a z bied vysvobodil: už sme vykúpení, z hriechov očistení — žime, ako zvláštny ľud, s Ním spojení. 1917

Vincent Blažko – Vianočná pravda

Narodilo sa nám dieťa,Syn je nám daný,v jasličkách na slame,z lona čistej panny. Do tmy vykríkli dopukané pery.Steká pot z čela ubolenej matky.A srdce plné zasľúbenej vierysa z kríža zmestí do oblatky. Narodilo sa nám dieťa! Dnes a každý rokje plný zhonu ľudský krok.Kedysi len v krpcocha bielych kabaniciachspievali naši – veseľme sa!A tešili sa nebesá.Dnes tichá Vigíliasmutnými očamilampášom hľadá človeka.A narodené dieťatak málo chcelo ako poľné kvieťa:teplý dych láskya čisté plienkyvypraté naším pokáním. Narodilo sa nám dieťa,radujme sa, veseľme sa! Tak zneje evanjelium Vianoc.Je prečo žiť, je nádej v očiach.Nastal deň a pominula noc.Narodilo sa nám dieťa.