Nespoliehaj sa na ľudské učenie

„Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu; lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho ukrižovaného. A ja som bol u vás i slabý i bojazlivý a veľmi prestrašený, moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými; pravda, nie múdrosť tohto sveta, ani kniežat tohto sveta, ktoré hynú, ale hovoríme múdrosť...

Na koniec roka

A opäť už o jeden krok bližšiepred spanilý Tvoj svätý súd,veľký kráľov Kráľ, kniežat Knieža,posunul nás rýchly času prúd. Rok zas preč − s ním mnohé krásne chvíle,mnoho však i trpkých zašlo dôb,mnoho vzišlo, čo nám teraz milé,mnoho však i drahých zhltol hrob. A tak v svete všetko, všetko hynie,deň tu vzíde a sa stráca,Tvoja len bytosť nikdy nepominie,Tvoja len sláva večne potrvá. Preto, Pane Bože, z výsostisvojej na nás hriešnych dolu hľaď,svätým slovom srdce naše hosti,cestou pravdy kroky naše veď. Pane, nedaj, nedaj zahynúťdušiam pod návalom hriechu tu,po zemskej lopotnej pútik večnému nás povznes životu.

Stará legenda a povesť

Zásadne nečítam legendy, tým menej legendy zo života svätých, ak ich vytvorila rímska cirkev. Všetky sú písané akoby podľa jedného vzoru, cez kopirák, a preto z nich priam prýšti nepravda. Ale takýmito nie sú legendy, ako ich vytvorila cirkev v prvých dvoch storočiach, keď Kristus ešte nebol úplne zatlačený do úzadia mariánskym kultom i kultom svätcov. Práve rôzne legendy, ako ich vytvorilo kresťanstvo, krásne ukazujú ako Rím vytlačil Krista z popredia a nahradil Ho Máriou a rôznymi orodovníkmi. Je zaujímavé čítať životopisy, lepšie povedané legendy rôznych ľudí z prvých dôb kresťanskej cirkvi. Kristovo meno vyniká nad všetkých, sú plné hlbokej...

Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť

Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť Bože, v túto noc tichúvyhovej nášmu vzdychu:-však si gazda na svojom –      objím nás pokojom!Z pokoja nech vzrastie naša radosť – šťastie;Zaň Ťa srdce velebína zemi i na nebi. Amen  (M.R.) L 2, 8 – 14: “ A  boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. (9) A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou velikou. (10) Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, (11) lebo narodil sa...

Prečo pastieri?

„A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! Keď...

Pozdrav k Vianociam 2022

  Pozdrav k Vianociam 2022      Redakcia www.evanjelik.sk  praje všetkým svojím navštevovateľom, prispievateľom a priaznivcom pokojné, radostné a milostiplné Vianoce.       Prosíme Pána Boha, aby nám  zvesť veľkej radosti z betlehemských polí dala novú nádej pokoja a mieru v cirkvi i vo svete, zvlášť aj naším susedom na ťažko skúšanej Ukrajine.    Nech pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, chráni srdcia a mysle všetkých Vás aj v novom roku 2023. Vianočný pozdrav Nie v kvete ľadovom, čo kvitne na Vianoce, nie v stromku voňavom, čo lesnú báj šepoce, ani v hodokvase, čo sýti iba telo, ani v hviezdnej...

Slnko spásy

                                      Slnko spásy                      (Zamyslenie na adventných rorátoch) Mal 3, 20:    “Vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami”. Amen    Prorok Malachiáš ako Boží posol je známy v kresťanskej cirkvi najmä vďaka svojmu proroctvu o predchodcovi a pripravovateľovi cesty zasľúbenému Masiášovi, Jánovi Krstiteľovi, druhému Eliášovi. ”Ajhľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou…” (3,1) Ohlas tohoto proroctva je aj v Žalme 68, 5: ”Spievajte...

Máriino amen na Božie konanie

    Máriino amen na Božie konanie Keď zrieme vierou dnesku výšinám,ó, Kriste, Pane náš,zjav sa i nám!Pre lásku premnohúoznač nám úlohua veď nás ku Bohu,veď k výšinám! Amen (M.R.) L 1, 26 –   38: “ Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta (27) k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa menoval Jozef a bol z domu Dávidovho; panna sa volala Mária. (28) Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s Tebou! /Blahoslavená medzi ženami!/ (29) Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav. (30) Ale anjel jej povedal: Neboj...

Hľa, stojím pri dverách a klopem

Hľa, stojím pri dverách a klopem Hľa, stojím pri dverách a klopem…Otvorte. Láskou k vám mi srdce horí –Blahoslavený, kto mi pootvorí;Ja vojdúc, budem s ním tam večeraťa so mnou on -ja chcem mu blaha dať;Chlieb neba večný, pokoj, radosť v Duchu Svätom!Hľa, stojím pri dverách a klopem.Hľa, stojím pri dverách a klopem…Ó, Pane, náš, ó Spasiteľu milý!Viď! Dokorán sme bány otvorili –Ó, vojdi, vzácny požehnaný Hosť!Kto Teba má, má večne dosť a dosť…Nuž vojdi v srdcia, domy, v školy, chrámy !A potom večne ostaň s nami!  Amen

Hlas o Ježišovom príchode

      Hlas o Ježišovom príchode Ťažko sa vyznať vo svete –v čom lož, v čom pravdy obete…Jasni nám myseľ, Pane, sáma povznes ducha k nebesám. Amen (M.R.) J 1, 6 – 8 a 19 – 28:    “ Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. (7) Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili  skrze neho. (8) On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. – (19) A toto je svedectvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? (20) Vyznal a nezaprel;...