Končí sa rok

„Prešla žatva, pominulo leto, no nie sme zachránení.“ Jer 8, 20 Príliš tvrdé slová? V proroctve Jeremiáša nenájdeme žiadne hladkanie. Jeremiáš nehovoril jemne, Jeremiáš hovoril tvrdo. A takto narieka prorok nad svojim národom, ktorý sa nechcel dať žiadnymi prosbami ani hrozbami odviesť od hriechu. Rok za rokom plynul, a jeho národ sa stále nachádzal len v otroctve hriechu. Jeremiáš vedel: ak sa Izraelský národ neobráti späť k Hospodinovi, od ktorého sa ďaleko vzdialil, isto zahynie; a on už videl úplnú blízkosť skazy, ktorá na nich čakala. Hospodin čakal rok za rokom na obrátenie národa; no nedočkal sa ho, a trest musel prísť;...

Prežívajme dni a roky s vďačnosťou

              Prežívajme dni a roky s vďačnosťou Si Otcom naším, Bože,a Tvoja dobrotanám svieti svetlom v tmácha praje života.I v dedičstvo nás vediea dáva posily.Ach, rozradosť nás i dnes,Pane náš premilý!  Amen   (M.R.) L 2, 20:  “Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané”. Amen    Bratia a sestry v Pánovi!    Do istej čakárne krátko pred Vianocami vstúpil kňaz. V miestnosti už stál malý stromček. “Príjemný večer vám prajem” – pozdravil. V miestnosti sedel jeden starší muž. “Aký príjemný večer?” – odvetil...

Tajomstvo jaslí

„…ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek…“ F 2, 7 Kto mohol tušiť, že Ten, ktorého nemôžu presiahnuť nebesá sa vojde do jasiel? Kto to mohol tušiť, že najväčšia udalosť svetových dejín, spása sveta, bude mať počiatok v jasliach? Jasle sú obrazom ľudstva v jeho ponížení, bezmocnosti, sebavzdania – do nich zostúpil Pán Ježiš. V túžobnom očakávaní času Božieho navštívenia očakávali veriaci v Izraeli nový prielom Božieho kráľovstva v príchode Pomazaného na upráznený Dávidov trón. Tu i tam sa i medzi národmi pátralo po vychádzajúcej hviezde z domu izraelského, po mužovi spravodlivosti, pod ktorého barlou by jasajúce...

Keď sú vôl a osol príkladom

           Keď sú vôl a osol príkladom Za zvesť veľkú tohto dňa – ďakujeme,že nám vzkvitol čarovný kvet z chladnej zeme,že zostúpil na zem hriešnu poklad z neba…Dajže, milé Jezuliatko, poznať seba! Amen (M.R.) Iz  1, 2 – 3:      “Počujte, nebesá, naslúchaj zem, lebo Hospodin hovorí:  Synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa. (3) Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať .” Amen        „Zem i nebesá, zem i nebesá, dnes preradostne slávia,        anjeli z neba, anjeli z...

Slovo stalo sa telom

                                Slovo sa stalo telom Narodený Ježiši,poklad náš najvyšší,požehnaj nám dnes v chráme,keď pred Tebou kľakáme!Nechže tá zvesť radosti,duše naše uhostí…a tá pravda od Tebaživot nový v nás obnovía prevedie raz do neba ! (M.R.)   Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bohumilí kresťania!      Sú udalosti, ktoré sa zapísali do dejín ľudstva zlatými písmenami. Patria k nim mnohé prelomové udalosti, alebo skvelé víťazstvá. Napriek tomu však ľudstvo na ne postupne zabúda. Podobne boli osobnosti, ktoré vynikli vysoko nad ostatných ľudí a obohatili svetovú kultúru, vedu, umenie....

Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný

     Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný          Jak v Betleheme, tak i u nás, Pane,/ naroď sa, naroď, láska prečistá!  / Nech jasné svetlo pravdy Tvojej vzplanie… / a stojíme opäť – kol Tvojho ohnišťa. Tak spoznáme – i naši milovaní, že hradby naše len tak obstoja…Ó, vitaj, vitaj i dnes medzi nami, Predivný radca, Knieža pokoja! Amen (M.R.) Iz 9, 1- 6:    “Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. (2) Rozmnožil si plesanie zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako...

P.O.Hviezdoslav: Dohviezdny večer

1. Noc sa blíži; Nebo níži, Prez obvod sa  zemských  ciest, Jasní taje, v ciest okraje Zapaľuje kŕdle hviezd. 2. A pútnici, vrelolíci Stúpajú aj s úsilím Ku domovu;  Okriať znovu Večerom tým spanilým. 3. Jak sme šťastní ! Že nám vlastný V šírom svete skromný kút: Kde nám voľno,  Sladko – bôľno V svätvečer ten pobudnúť! 4. Pri tom stolu, že sme spolu Malý síce krúžok… Ach ! Ach! Preč s trudom! On je údom Dnes vo všetkých rodinách! 5. Žiadno Pane, Žalovanie, Žiadna slza, žiaden mrak! Jaks’ uradil – Číms´ nahradil; Poručeno… dobre tak. 6. Drahí moji, Pri pokoji Vstaňme...

Zjavila sa Božia milosť

„Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky.“  Tit 2, 11 —14 Zjavila sa zaiste tá spasiteľná Božia milosť všetkým ľuďom — toto radostné posolstvo svätej vianočnej noci nás dnes opäť vedie k betlehemským jasliam, aby sme videli to naozaj veľké tajomstvo, že Boh je zjavený v tele. To...