Nedajme si vziať Bibliu

V Národnej knižnici v Paríži je uložený dokument s názvom: „Návrhy najvhodnejších prostriedkov na podoprenie cirkvi Rímskej“. Je to starý dokument pochádzajúci z roku 1553. Pápež Július III. povolal v októbri roku 1553 svojich troch najučenejších biskupov na poradu, aké cesty sa majú zvoliť na upevnenie a posilnenie rímskej cirkvi a pápežstva. Po mnohej a usilovnej úvahe predložili títo biskupi svoje návrhy a oznámili mu: „Zo všetkých návrhov, ktoré Vašej Svätosti predkladáme, ponechali sme najdôležitejší a najpotrebnejší návrh na koniec. Svedomito budeme prihliadať na to, aby sa zamedzilo čítanie evanjelií (rozumej: Ježišov program je v skutočnosti pre Rím prekážkou, avšak musí slúžiť jeho pokryteckým účelom) a zvlášť ich čítanie v materinskej reči. Nech...

Vieš čo je koruhva?

Myslím, že nie všetci poznáte všetky symboly našej ECAV.  Možno tiež nepoznáte symbol domáceho CZ Sobotište, o ktorom mám povedať pár slov. Tí, čo navštívili služby Božie na hrade Branč, (pri pamätníku galejníkov z rokov 1674/5 ) – ktoré sa tam pravidelne konajú, o tomto symbole vedia, resp.ho iste poznajú. Všeobecne o symboloch našej ECAV  Sú to najmä nábožensko – teologické texty: tzv.všeobecné:  Viera všeobecná  kresťanská,  Nicejské vyznanie  a  Atanáziovo vyznanie.  Prvé dva používame pravideľne v rámci bohoslužieb a sú uvedené aj v našom Evanjelickom spevníku. Ďalšie sú tzv. Špeciálne vyznania (symboly). Sú to Symbolické  knihy našej ECAV: Augsburské vierovyznanie  z r.1530, ...

Čo dáva Ježišov Krst?

                  Čo dáva Ježišov Krst? M 3, 13 – 17:    “Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. (14) On Mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichodíš ku mne? (15) Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda.     (16) Ježiš, pokrstený, hneď vystúpil z vody, s hľa, otvorili sa nebesá a videl Duch Božieho, ktorý zostupoal ako holubica a prichádzal na Neho. (17) A hľa,...

Hlas o Ježišovom príchode

      Hlas o Ježišovom príchode Ťažko sa vyznať vo svete –v čom lož, v čom pravdy obete…Jasni nám myseľ, Pane, sáma povznes ducha k nebesám. Amen (M.R.) J 1, 6 – 8 a 19 – 28:    “ Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. (7) Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili  skrze neho. (8) On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. – (19) A toto je svedectvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? (20) Vyznal a nezaprel;...

Pán – jediný sudca

                   Pán – jediný sudca Svedomie čistéPopraj nám Kriste,nebáť sa súdu,Na Tvoj príchodspokojne čakať,hriechu sa ľakať,pred Tebou, Pane,v nádeji čakať !  Amen (M.R.) 1 Kor 4, 1 – 5:    “Tak zmýšľaj o nás každý ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích. (2) Od šafárov sa vyžaduje, aby každý bol verný. (3) Ale mne najmenej záleží na tom či ma vy súdite, alebo akýkoľvek ľudský súd, ani sám sa nesúdim. (4) Lebo ničoho nie som si vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie; ale Pán je ten, ktorý ma...

Biblia – či novinárska literatúra

           Biblia – či novinárska literatúra    Dr. Ľ. Ž. Seberíny v Cirkevných listoch v r. 1917, Roč. XXXII. Čís. 6-7. s.151 (-  v článku: Spoločenské a kultúrne účinky reformácie, o.i. napísal:)      “Reformácia dala do rúk každého národa mohutný prostriedok nielen náboženského citu, ale aj vzdelávania duše, dajúc mu Bibliu. Bibliu preložili do rečí všetkých vtedajších, na slovo vzatých národov. — Biblia vychovala skutočné národy. Kultúrnym činiteľom stala sa len reformáciou. Táto kniha v chudobnom, zaostalom veku nahradila knižnicu”.       “V dnešnom veku zatisla ju (Bibliu) do pozadia novinárska literatúra. Ale novinárska kultúra...

Betlehemská hviezda 2020

                    Betlehemská hviezda 2020 na nočnej oblohe   To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila. J 1,5     Konjunkcia (spojenie) dvoch planét – Saturnu a Jupitera v súhvezdí Rýb je od čias Johannesa Keplera (Praha-Hradčany 17.decembra 1603) tiež známa ako Betlehemská hviezda.      V r.1925 rozlúštil nemecký učenec znaky novobabylonského klinového písma a tým aj klinopisné záznamy slávnej antickej babylonskej astrologickej školy v Sippare. Medzi veľkým počtom vedeckých údajov a pozorovaní našiel aj poznámku o postavení planét Jupitera a Saturna v súhvezdí Rýb v roku 7 pred...

Tomáš Matouš Živný: „Maranatha“!

Milé sestry a milí bratři, mé prozatímní pražské farnictvo, poněvadž tu máme zase advent, třeba tentokrát jiný: nikdo Vás letos nemusí „ladit“ na apokalyptickou notu, ta je tu od března silně přítomna; je dobré Vás zpravit o tom, jak to bude s Bohoslužbami v čase adventním a vánočním, vedle toho bych Vás však chtěl – i kvůli tíži doby – oslovit nějakým tím povzbudivým veršem z Písem a jeho výkladem, aby se Vás i takto mohlo dotknout Boží slovo. V jiných protestantských církvích bývá dobrým zvykem posílat tzv. „sborové dopisy / listy“, ne tak u nás; hleďte tedy, prosím, na tento...

Príchod Božieho spasenia

 Príchod Božieho spasenia    Modlitba: Svätý Bože, nebeský Otče náš, srdce, hrdlo i celé vnútro nám zviera, keď si uvedomujeme Tvoju moc, Tvoje panstvo nad časom, minulosťou, prítomnosťou i budúcnosťou, nad národami i nad nami. Cítime, že bez pravého pokánia neobstojíme pred Tebou. Popraj nám k nemu duchovnej sily, daj nám k nemu odvahu a popraj nám aj inšpiráciu Ducha Svätého k prinášaniu ovocia pravého pokánia. Nech nový život v nás i okolo nás je oslavou Tvojej moci,  vďakyvzdaním za Tvoju lásku a chválou Tvojho svätého mena. Amen  L 3, 1 – 16:    “V pätnástom roku panovana cisára Tibéria,...

Lutherov výklad Ž 37(úryvok)

Výklad štyroch potešujúcich žalmov pre uhorskú kráľovnú Máriu  ŽALM 37  Pre potešenie tých, čo sú netrpezliví pri pohľade na zlo páchané bezbožníkmi, ktorým sa so šťastím darí zostať bez trestu Verš 1: Nevzbĺkni hnevom proti zlosynom, nezáviď páchateľom bezprávia. 1. Ako sa prorokovi podarilo hneď v úvode vystihnúť myšlienky vyplývajúce z tohto spochybnenia viery. Poukazuje na jeho príčinu a hovorí najprv: Ó človeče, cítiš v sebe hnev a máš k tomu aj príčinu. Sú tu zlí ľudia, konajú neprávosť a mnoho zlého a predsa sa majú dobre. Z pohľadu prirodzeného človeka je to dostatočný dôvod na hnev. Milé dieťa, no nie takto. Nech nevládne prirodzenosť, ale milosť! Utíš svoj...