Ježišov príchod (1)

                 Ježišov príchod         ( Adventné úvahy na adventné večerné bohoslužby, alebo roráty)                        Milosť Pána Ježiša Krista s nami. 1.adv.večiereň (roráty): Texty: Prvé čítanie: 1 M 3, 14 – 15: “Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok a nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dní svojho života. (15) Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi...

Anjeli

„Keď sluha Božieho muža včasráno vstal a vyšiel von, zbadal, že mesto je obkľúčené vojskom, koňmi a vojnovými vozmi. Jeho sluha mu povedal: Beda, pane môj, čo si počneme? On mu povedal: Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi. Potom sa Elízeus modlil: Hospodine, otvor mu, prosím, oči, aby videl. Vtedy otvoril Hospodin oči služobníka, a videl a hľa, vrch bol plný koní a ohnivých vozov okolo Elízea.“ 2Kr 6, 15−17 To bolo preľaknutie, keď prorokov služobník ráno vyzrel z okna a uvidel ako sýrske vojsko sa rozprestiera okolo mesta! Uniknúť nebolo možné. So strachom odbehol...

Adventné zamyslenie

   Adventné  zamyslenie    „Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, od Pána Ježiša Krista“! Amen    „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, (2) na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, (b) ktorého utanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. (3) Tento Syn ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty (b)udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach,(c) keď prv spôsobil očistenie od hriechov: (4) o toľko je dôstojnejší ako anjeli, o koľko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil“. (List...

Ondrej Bella — Blázon vraví: nieto Boha!

(úryvok) Len sa tmoľte po kostolochv lesku svetiel mátoživom,v hmlách, víriacich sa kädivom!Osŕkajte v svojich bôľocha hltajte, čo vám táraklamár farár od oltára,chátra hlúpa a úbohá!Ja sa smejem: „Nieto Boha!“ Ten na vašom na oltári,na kríž muky rozopiaty,bol židovský blázon svätý,ktorý moci pľul do tvári,keď nevládal sám byť pánom,sám na šiju stať Júďanom,a rezať im z chrbta pásy,kým neryhnú zlato spásy. A ten, čo na nebi žije?Kto ho videl, kto ho cítil,ktože za nohy ho chytil? —Márne všetky litánie ….To len kňazské sú výmysly,i tie dávno sa prekysli ….I do chrámov parom udrie,keď raz ľudstvo trochu zmúdrie. No nezmúdrie, dokážeme.My...

Mária

Ku Dňu matiek „ale aj tebe prenikne dušu meč.“ L 2, 35 V deň sviatku matiek, keď si pripomíname tie vzácne postavy biblických žien, musíme myslieť na tú, ktorú pozdravil anjel Gabriel ako blahoslavenú medzi ženami, na Máriu, matku Pána Ježiša. „tebe prenikne dušu meč“, povedal Márii staručký Simeon v Jeruzalemskom chráme. Všeobecne sa domnievame, že toto slovo sa naplnilo v tom okamžiku, keď Mária stála pod krížom a videla to veľké utrpenie Pána Ježiša. Ale tam vlastne tento predpovedaný meč zašiel do duše najostrejšie, tam bolesť vyvrcholila. V skutočnosti táto smrtiaca zbraň pôsobila v živote Márie dávno pred Golgotou, pôsobila od tej...

Oblak svedkov

Ku Dňu matiek  „Vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že je dieťa vydarené, a nedali sa odstrašiť kráľovským rozkazom“ (Žid11,23) Synovia izraelskí sa veľmi rozmnožili v Egypte, lebo „boli plodní, množili sa, rástli počtom“ (2M 1,7). Rozhojnili sa tak mnoho, že sa „nimi naplnila krajina“. Tu povstal nový kráľ, ktorý nepoznal Jozefa. Ten keď videl, ako sa izraelský ľud rozmohol, obával sa, aby sa vo vojne nepripojil k nepriateľom a neodišiel zo zeme. Povedal svojmu ľudu; „Nože, počínajme si múdro voči nemu, aby sa nerozmnožil“ (2M 1, 10). A tu počali Egypťania trápiť a sužovať izraelských synov. Ich...

Čítanie na deň Mláďatiek

    Herodes Veľký    Herodes bol netvor: najzradnejší netvor, aký kedy vyšiel z vyschnutých púští orientu, ktorý ich, hrozných už na pohľad, splodil viacero.    Nebol Žid, ani Grék, ani Riman. Bol Idumejec: barbar, ktorý sa plazil pred Rímom, opičil sa podľa Grékov, aby si čím lepšie zaistil vládu nad Židmi. Ako syn zradcu zmocnil sa vlády, ktorú urval nešťastným posledným Hasmanovcom (Hasmoneovcom). Aby ospravedlnil svoju zradu, oženil sa s ich poslednou vnučkou Mariamou, avšak pre nespravodlivé upodozrievanie ju zabil. To ale nebol jeho prvý zločin. Zradne dal zahrdúsiť príbuzného Aristobula: odsúdil na smrť druhého príbuzného Jozefa a Hyrkána...

Nastala zima

„….ktože obstojí pred Jeho mrazom?“ Žalm 147, 17b Nevieme aká zima príde, niekto hovorí o tom, že táto zima bude krutá zima, iní vravia že mierna. Nech je ako chce, musíme sa stále pripravovať na Boží mráz. Človek je vždy opatrnejší vo veciach tela než vo veciach duše. Prirodzený rozum nám hovorí, aby sme sa zabezpečili voči mrazu a zime. Náš text hovorí tiež o zime. Je tu označený ako Jeho mráz, Božia zima. Že to bude zima veľká, o tom nám slovo Božie podáva správu u Jóba 38, 22— 23 a v Zjavení Jána 16, 21. Teda krutá zima je...

Je moje obrátenie pravé?

Duša, ak sa chceš obrátiť, tak to učiň dôkladne! Nech ťa Ježiš sám vyučí! Kto s Ním kráča, nepadne. Ó, keď ťa On volá, poď, kým neskončí spásy hod. (Kristína Royová) Zdanlivý kresťan býva nezriedka na rozoznanie od pravého kresťana. A v najčastejších prípadoch sa ľudia sami domnievajú, že sú obrátení, pritom sú ešte od toho tak ďaleko ako mŕtvi od života. No ak sami nechceme, nemusíme zostať v sebaklame, či sme obrátení alebo nie. Pozrime sa najprv na zdanlivé známky obrátenia.1. Znakom pravého obrátenia nie je, že som členom dajakého kresťanského zväzku, či už cirkvi, spolku alebo bratstva. 2. Ani to...

Vydaj počet zo šafárenia…

  Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť L 16, 1 – 9: “Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára; toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok. (2) Zavolal si ho teda a povedal mu: Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť. (3) Tu si šafár pomyslel: Čo urobím, keďže mi pán odníma šafárstvo? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. (4) Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď stratím šafárstvo. (5) Zavolal si každého dlžníka pánovho a spýtal sa prvého: Koľko si dlžen môjmu pánovi? Odpovedal:...