Ježišov príchod (1)

                 Ježišov príchod         ( Adventné úvahy na adventné večerné bohoslužby, alebo roráty)                        Milosť Pána Ježiša Krista s nami. 1.adv.večiereň (roráty): Texty: Prvé čítanie: 1 M 3, 14 – 15: “Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok a nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dní svojho života. (15) Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi...

Anjeli

„Keď sluha Božieho muža včasráno vstal a vyšiel von, zbadal, že mesto je obkľúčené vojskom, koňmi a vojnovými vozmi. Jeho sluha mu povedal: Beda, pane môj, čo si počneme? On mu povedal: Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi. Potom sa Elízeus modlil: Hospodine, otvor mu, prosím, oči, aby videl. Vtedy otvoril Hospodin oči služobníka, a videl a hľa, vrch bol plný koní a ohnivých vozov okolo Elízea.“ 2Kr 6, 15−17 To bolo preľaknutie, keď prorokov služobník ráno vyzrel z okna a uvidel ako sýrske vojsko sa rozprestiera okolo mesta! Uniknúť nebolo možné. So strachom odbehol...

Adventné zamyslenie

   Adventné  zamyslenie    „Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, od Pána Ježiša Krista“! Amen    „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, (2) na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, (b) ktorého utanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. (3) Tento Syn ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty (b)udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach,(c) keď prv spôsobil očistenie od hriechov: (4) o toľko je dôstojnejší ako anjeli, o koľko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil“. (List...

Čítanie na deň Mláďatiek

    Herodes Veľký    Herodes bol netvor: najzradnejší netvor, aký kedy vyšiel z vyschnutých púští orientu, ktorý ich, hrozných už na pohľad, splodil viacero.    Nebol Žid, ani Grék, ani Riman. Bol Idumejec: barbar, ktorý sa plazil pred Rímom, opičil sa podľa Grékov, aby si čím lepšie zaistil vládu nad Židmi. Ako syn zradcu zmocnil sa vlády, ktorú urval nešťastným posledným Hasmanovcom (Hasmoneovcom). Aby ospravedlnil svoju zradu, oženil sa s ich poslednou vnučkou Mariamou, avšak pre nespravodlivé upodozrievanie ju zabil. To ale nebol jeho prvý zločin. Zradne dal zahrdúsiť príbuzného Aristobula: odsúdil na smrť druhého príbuzného Jozefa a Hyrkána...

Je moje obrátenie pravé?

Duša, ak sa chceš obrátiť, tak to učiň dôkladne! Nech ťa Ježiš sám vyučí! Kto s Ním kráča, nepadne. Ó, keď ťa On volá, poď, kým neskončí spásy hod. (Kristína Royová) Zdanlivý kresťan býva nezriedka na rozoznanie od pravého kresťana. A v najčastejších prípadoch sa ľudia sami domnievajú, že sú obrátení, pritom sú ešte od toho tak ďaleko ako mŕtvi od života. No ak sami nechceme, nemusíme zostať v sebaklame, či sme obrátení alebo nie. Pozrime sa najprv na zdanlivé známky obrátenia.1. Znakom pravého obrátenia nie je, že som členom dajakého kresťanského zväzku, či už cirkvi, spolku alebo bratstva. 2. Ani to...

Vydaj počet zo šafárenia…

  Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť L 16, 1 – 9: “Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára; toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok. (2) Zavolal si ho teda a povedal mu: Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť. (3) Tu si šafár pomyslel: Čo urobím, keďže mi pán odníma šafárstvo? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. (4) Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď stratím šafárstvo. (5) Zavolal si každého dlžníka pánovho a spýtal sa prvého: Koľko si dlžen môjmu pánovi? Odpovedal:...

Slávnosť Svätej Trojice

27. mája 2018 väčšina kresťanov  podľa liturgického kalendára slávi Svätú Trojicu. Ide o slávnosť – vyvrcholenie Vianoc, Veľkej noci a Turíc. Slávnosť nám prikazuje oslavovať Trojjediného Boha : Otca Stvoriteľa, Syna Vykupiteľa a Ducha Svätého Posvätiteľa. Ide o jedného Boha v troch osobách. Už SZ v 1M 18, 1-14 nám ukazuje na prekrásnom príklade lásky Boha k človeku návštevu troch anjelov u Abraháma a Sáry, ktorí boli vo vysokom veku. Cieľom návštevy bolo zvestovanie narodenia syna. Abrahám, nevediac o koho ide, návštevníkov pohostil. Traja anjeli boli tri božské osoby. Ikonograficky to majstrovsky zobrazil v 15. storočí ruský maliar Andrej Rubľov...

Báli ste sa už dnes Hospodina?

„Vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy“. (Mal 3,20) Otázku, čo vskutku znamená báť sa Pána Boha, výstižne zodpovedal Martin Luther. Katechizmový výklad každého z 10. Božích prikázaní reformátor uvádza vetou: Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať. Ctiť Ho nielen potrebnými vonkajšími prejavmi zbožnosti v kostole, ktoré však, žiaľ, niektorí odložia, hneď ako vyjdú za dvere chrámu. Čo znamená báť sa Božieho mena? Báť sa Boha, to neznamená triasť sa pred Ním, alebo utekať pred Ním, aby som sa skryl, zachránil. Báť sa Boha neznamená báť sa, že mi ublíži. Skutočne báť sa Pána Boha znamená...

Obrátenie Pavla

F 3, 7-9: “Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácnu známosť o Kristu Ježiši, svojom Pánovi, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemám vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, založenú na viere”.  Amen       Sviatok Obrátenie Pavla (25.január) nie je síce v našich zboroch bohoslužobne zakotvený, ale je známy medzi ľuďmi najmä pre viaceré pranostiky o zime a jej...

Na cestu…

2 M 16, 37-38: “Potom sa vydali Izraelci na cestu z Ramesesu do Sukkótu, asi 600 000 peších mužov, okrem detí. I mnoho iného ľudu šlo s nimi, obrovské stádo drobného dobytku a rožného statku”. Amen Sú mnohí, ktorých zaujímajú cestopisné knihy, reportáže, alebo filmy. V 60-tich rokoch minulého storočia získali u nás veľkú popularitu a publicitu rozhlasové reportáže a neskôr aj knihy českých cestovateľov Zigmunda a Hanzelku z rôznych vzdialených kútov sveta. Ľudia ich v tom čase sledovali s väčším očakávaním a napätím ako dnes raely Dakar. Detské duše zaujímali opisy ciest pri dobíjaní severného a južného pólu. Iných inšpirovali...