Na lože jdouce …

Na lože jdouce,toběť se modlíme,již se kladouce,Pane náš, prosíme,v pokoji spáti,dej odpočívati,ve zdraví vstáti. Ďábly proklatérač od nás zahnati,anjely svaték ostříhání dáti,dobrá myšlenía čistá kochánídej nám ve spaní. Dejž v samém sobě,pokojně usnouti,vždycky o toběanjelská vnuknutí,ať což činíme,bdíme nebo spíme,vždy tě chválíme. Chvála buď tobě,Pane, Králi věků,přijmiž ji k soběod svých služebníkův,i od nás hříšných,bídných a nehodných,shlaď všeliký hřích.

Ospevujte Hospodina!

Ospevujte Hospodina! IZ 12, 1- 6: “Potom v ten deň povieš: Ďakujem Ti Hospodine, lebo, hoci si sa hneval na mňa, Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. (2) Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. (3) S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. (4) V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinu, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národami, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno. (5) Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi. (6) Výskaj a plesaj,...

Cantate

                                                                       Cantate ____________________________________________________________  Kol 3,12-17:“Ako vyvolení Boží,  svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. (13) Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto  mal sťažnosť proti niekomu, ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. (14) A najmä priodejte sa láskou, ktorá je páskou dokonalosti. (15) A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní...