Prečo Ježiš plače?

                                                 Prečo Ježiš plače? L 19, 41- 44, 21, 5 a 24: “Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním (42) a riekol: Ó, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju; ale je to teraz skryté pred tvojimi očami; (43) lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obkľúčiac zovrú zo všetkých strán (44) a zrovnajú ťa zo zemou, i tvoje dietky, a nenechajú v tebe...

Cesta k odpočinku

               Cesta k odpočinku Odpusť nám, Bože,úpadky, hriechy,ľud svoj hája bez potechy nenechaj!Netresci nás,jak by sme zaslúžili,lež praj sily,pri nás stoj:daj verne skončiť žitia boj. Amen (M.R.) Žd 3, 7 – 19: “ Preto ako Duch Svätý hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, (8) nezatvrdzujte si srdcia ako pri roztrpčení v deň pokúšania na púšti, (9) keď ma skusovaním pokúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky (10) za štyridsať rokov; preto som zanevrel na toto pokolenie a povedal som: Ustavične blúdia v srdci! Ale oni nepoznali moje cesty, (11) takže som prisahal v hneve:...

Evanjelická verejná spoveď

                  Kajúca nedeľa – evanjelická verejná spoveď R 2, 1 – 10: “Preto nemáš výhovorky, človeče, ktokoľvek súdiš iného. Veď v čom iného súdiš, odsudzuješ sám seba, lebo veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. (2) A vieme, že súd Boží je podľa pravdy proti tým, čo tak robia. (3) A ty, človeče, ktorý súdiš tých, čo tak robia, a sám robíš to isté, či sa nazdávaš, že ujdeš súdu Božiemu? (4) Alebo či pohŕdaš bohatstvom Jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia vedie ťa ku pokániu?  (5) Ale ty...

Verná reč a hodná, aby ju všetci prijali

    Verná reč a hodná, aby ju všetci prijali Modlitba: Milostivý Bože, Otče náš nebeský, pomôž nám poznať Tvoju lásku a milosť. Posilni našu dôveru v Tvojho Syna Ježiša Krista. Popraj nám dôveru v Jeho posolstvo pre všetkých ľudí, lebo Jeho reč je hodná, aby ju všetci prijali, pretože prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Daj nám to veriť aj vtedy, keď sa nám zdá, že nás len trestáš za naše hriechy a máš pre nás len slovo odsúdenia. Daj nám poznať,  že sme síce veľkí hriešnici, ale Ty si v Ježišovi Kristovi náš láskavý Spasiteľ. Amen 1 Tim...

Aby náš dom nebol pustý

Aby náš dom nebol pustý 10.nedeľa po Sv.Trojici – Kajúca   Kajáme sa, Pane, Čuj náš hlas, za dietky svoje, Prijmi nás, Odpusť nám viny, Ducha daj, Tým svojim slovom V živote novom Pomáhaj! Amen (M.R) Lk 4, 23 – 30: „ I povedal im: Iste mi pripomeniete príslovie: Lekár uzdrav sám seba! Počuli sme , čo sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej otčine! (24) A doložil: Amen, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej otčine. (25) Ale pravdu vám vravím: mnoho vdov žilo za dňov Eliášových v Izraeli, keď tri roky a šesť mesiacov bolo nebo zavreté, takže...