Konfiteor

                                       Konfiteor Z milosti Tvojej, Bože,cestu žitia poznáme,v nej duch náš hriešnosť zmôže,keď síl z nej čerpáme.Ach, Pane, ľud svoj i dnesjak Otec uhostia v slove svojom prinesi darov milosti!  Amen (M.R.) 1 J 1, 8 – 10 a 2, 1- 3:     “Ak hovoríme, že nemáme hriechu, sami seba klameme, a nieto v nás pravdy. (9) Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil naše hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. (10) Ak hovoríme, že...

Nasleduj ma!

                                            Nasleduj ma! Mk 2, 13 – 17: “Potom zase vyšiel k moru a všetok zástup prišiel k Nemu a On ich učil. (14) Idúc, uzrel Léviho, syna Alfeovho, sedieť na colnici a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho. (15) Potom sedel Ježiš v jeho dome za stolom a mnohí colníci a hriešnici prisadli si k Ježišovi a k Jeho učeníkom, lebo mnoho ich bolo, čo Ho nasledovali. (16) Keď Ho zákonníci zo skupiny farizejov...

Nepohŕdam milosťou Božou!

                               Nepohŕdam milosťou Božou! G 2, 11 – 21:  “Ale keď potom Kéfas (Peter) prišiel do Antiochie, osobne som sa postavil proti nemu, lebo zaslúžil si odsúdenie. (12) Prv totiž, ako prišli niektorí od Jakuba, jedával s (bývalými) pohanmi. Keď však došli, uťahoval a oddeľoval sa, lebo sa bál tých, čo boli spomedzi Židov. (13) A spolu s ním pretvarovali sa aj ostatní (bývalí)  Židia, takže ich pokrytectvo zachvátilo aj Barnabáša. (14) Keď som teda videl, že nechodia rovnou cestou za pravdou evanjelia, povedal som Kéfasovi...