Žehnať či preklínať?

Náš slovenský evanjelický ľud, to je zvláštny ľud. Podobný ako bol kedysi Izrael. Mnoho máme s ním zhodného, spoločného. Len sa zamyslime nad terajšími náboženskými pomermi. Ako bol Izrael vyvedený z Egypta a potom šiel púšťou do zasľúbenej krajiny, tak i náš ľud mal svojho Mojžiša a Árona, svojich vysloboditeľov. Majster Jan Hus, Dr. M. Luther, Krman a mnoho iných verných mužov prispeli k tomu, aby i náš ľud vyšiel z Egypta prázdneho obradníctva, náboženskej strnulosti, mravnej neduživosti, kultúrneho spiatočníctva, a aby hľadal zasľúbenú krajinu náboženskej vrúcnosti, mravnej sily, kultúrneho rozkvetu. A dnes náš národ tu stojí, ako kedysi Izrael na hranici zasľúbenej krajiny....

Reformačný odkaz

                      Reformačný odkaz Zvesť pravdy Tvojej, Bože,ráčils‘ nám zachovaťa ako otcom našími nám dáš zvestovať.Ó, daj, nech ako onii my tak v nadšenítúžime po tej pravdea večnom spasení!  Amen (M.R.) Ef 2, 8 – 9: “Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; (9) nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.” Amen    Bohumilí kresťania, bratia a sestry!    Ako mocné údery kladiva znejú nám dnes opakovane slová apoštola Pavla: “Lebo milosťou ste spasení !”     Je to prekvapujúci, nečakaný, ale...

Poznajme tvár našej duchovnej matky

         Poznajme tvár našej duchovnej matky                Ef 2, 4 – 10: “Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju velikú lásku, ktorou si nás zamiloval, (5) obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach, – veď milosťou ste spasení! – (6) a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristu Ježiši, (7) aby vo svojej dobrote k nám v Kristu Ježiši ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti. (8) Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; (9)...

Odpúšťa On, nie odpustky

Istý farizej Ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu farizejovho a stoloval s ním. A hľa, v meste bola žena-hriešnica; keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti, odzadu s plačom pristúpila Mu k nohám, začala Mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, bozkávala Mu nohy a mazala masťou. Keď to videl farizej, ktorý Ho bol pozval, povedal si: Keby tento bol prorok, vedel by, kto a aká to žena, čo sa Ho dotýka; pretože je hriešnica. Odpovedal mu Ježiš: Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal: Hovor, Majstre! Dvoch...

Sola scriptura

Slovo Pána, svetlo moje,prevzácny môj poklad je.Ty ma učíš cestám svojim,vravíš mi, komu patrím.Buď naďalej nádejou mojou,ako si vždy bolo mojou útechou,skrýšou a hradom, ó Kniha kníh,až prídem radosti v nebesiach. „Ak je to pravda, ako že to nemôže byť lož, musí byť pravdou aj to, že okrem Božieho slova všetko ľudské učenie a múdrosť, nech by žiarili a leskli sa krásne a nádherne ako len dokážu, sú čírou temnotou. Aj rozum je určitým krásnym svetlom, ale cestu a smer, ktoré by viedli z hriechov a smrti k spravodlivosti a životu, ukázať nedokáže, ani na ňu priviesť, len zostáva v temnote....

K čomu nás volá reformácia?

K čomu nás volá reformácia ? Obnov, Kriste v srdciach našichlásku k Slovu svojemua prebuď nás zo sna smrtisám k životu novému,by sme žili, ako sám chceš,v svetle Tvojom chodili:daj, by sme sa v Tvoju pravúcirkev znovu zrodili. Amen ( M.R.)  Gal 5,1-6: “Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma služby. (2) Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. (3) A znovu osvedčujem každému obrezanému, že je povinný plniť celý zákon. (4) Úplne ste odlúčení od Krista, ktoríkoľvek chcete byť ospravedlnení zo zákona, vypadli ste z milosti....

Ďakovné služby Božie na Poriadí

      Ďakovné služby Božie na Poriadí Pane náš, čuj svoj ľud a posväť myseľ, hruď – z lásky nás uhosti tým slovom milosti! Nech ono v každý čas ku šťastiu vedie nás, povznáša posilou v živote – pri smrti nádejou premilou!  Amen. (M.R.) Ž 103, 1 – 5: “Dobroreč, duša moja, Hospodinu  a celé moje vnútro Jeho svätému menu! (2) Dobroreč, duša moja, Hospodinu a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! (3) On odpúšťa ti všetky tvoje viny On uzdravuje všetky tvoje nemoci. (4) Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. (5) Život ti sýti dobrými...

Michal Lúčanský — K 31. októbru

Spomienko drahá, pripni duši krídla,chce chytiť chvíľu, čo už uletela.Tú chvíľu svätú, na chrám keď mních bledýbez piatich sto pribil výpovedí.Bo odkryl baňu, — našiel v nej moc Slova,čo nezmôže ho strela oceľová.I lačnou rukou siahol v baňu smelo,a kameň vrazil Goliáša v čelo. Ó, vzácna chvíľa, posvätená,keď duša bola z bludov vykúpená!Spomienko drahá, pripni i nám krídla,veď človeku dnes duša zhrdzavela.Sme chorí, Bože, ďaleko je k nebubohom nám zlato, —  veríme len chlebu!A srdce kvíli, hľadá bez ustania,veď potrebuje hriešnik zmilovania. Ó, chvíľa svätá, prehovor nám slovo;morí nás kliatba, ťažšia nad olovo.Spomienka drahá, pripni duši krídla,chce chytiť chvíľu, čo už...

Emil Boleslav Lukáč – LUTHER

„Sola fide et gratia,per sanguinem Jesu Christi.“ Cela je taká úzka, a náruč taká široká,Boh je tak ďaleko, a cesta taká dlhá,vôkol je nemá noc, a pred očami mlha.Kde svetlo slabučké, by padlo do oka? Korbáč je daromný, krv márne vymoká,svedomie rudšie je než červená jej vlha.Po svätých stupnici sa duša nedošplhá,a túži čistou byť, jej túžba divoká. V tom ruka odkuje tú knihu, ktorá zapadlastoročí žulou drsnou, lebo žihadlajej báli sa, v tej hľadí hľadať pokus útočišťa. A ako zastane na apoštolskom mieste,um chytí slová tie sťa v jasajúce kliešte:„z viery a z milosti a krvou Jezu Krista!“

Solus Christus

„Pridržiavaj sa jedine Krista. Mimo Krista poznanie Boha neexistuje.“ Dr. Martin Luther Latinské slová „Solus Christus“ sa prekladá ako „Jedine Kristus“, ukazujú na jedinečnosť a výnimočnosť Ježiša Krista v biblickom poňatí spasenia, ktoré jednoznačne učí, že len Ježiš Kristus je Prostredníkom medzi Bohom a človekom: „Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase.“ (1Tim 2,5) On jediný je cestou k Bohu Otcovi, jediným Spasiteľom, Vykupiteľom a Záchrancom: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (J 14,6) Bez...