Zamyslenie na cintoríne

                                        Zamyslenie na cintoríne Ty vzkriesenie si i život, Pane,ku Tebe v kríži dvíhame dlane…Ó, teš nás, zdvíhaj a vierou spravujpo časnom žití nebo nám daruj! Amen. (M.R) F 3, 2O-21: “ Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. (21) On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše ponížené telo, aby bolo podobné Jeho oslávenému telu”. Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Sviatok „Pamiatka zosnulých“ dal opäť do pohybu temer celú...

Ako spomíname?

                       Ako spomíname? Skloň sa k nám, Bože, z milostia podaj v našich smútkoch ramä:sám poteš – slovom uhosti,keď spomíname…spomíname…Veď len Tys’ naša útechaa nádeje i sily zdrojom…Duch Tvoj nás zúfať nenechá,veď pokoj skvitá v lone Tvojom…Amen ( M.R.) Mk 4, 35  – 41: “V ten istý deň, keď sa zvečerilo, povedal: Prejdime na druhú stranu! (36) I opustili zástup a vzali Ho so sebou, tak ako bol na lodi; aj iné lod boli s Ním. (37) Vtedy strhla sa veľká povíchrica a vlny sa valili do lode, že sa...

Spoločenstvo, ktoré je večné

              Spoločenstvo, ktoré je večné   Smrť – za hriech odplataBoh cnosti odmení.Raz zasľúbil nám raja viac to nezmení.V slepote nevidíšjas otvorených brán,nebesá dokorán.Prehliadni! Uvidíš.  Amen (M.R.) J 17, 22 – 26: “A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my  jedno sme . (23)  Ja v nich a Ty vo mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma Ty poslal a miloval si ich, ako si mňa miloval. (24) Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som...

Rehor Uram Podtatranský — Na rove matkinom

Tie tvoje ruky zrobené,mať moja, zľúbal vrelosom, milo-nežne zloženéna moje mladé čelo,keď si ma z domu vyslalaa pritom vrúcne žehnala:„Boh spravuj kroky tvoje,ty milé dieťa moje!“ V tie tvoje oči zrosené,mať moja, pohľad milýsom vnosil nežne, skrúšenea rieknul ti v tej chvíli:„Ach neplač, neplač, ľúba mať, —to nemôž’ večne potrvať?,syn tvoj ti príde spiatky v náručia drahej matky!“ — „A tvoje srdce ľúbené,mať moja, vzal som s’ sebouta, v kraje cudzie, vzdialenéa objal lásky nehou,by som ťa pri mne vždycky mal, na teba denne spomínal;by tak mi tvoja vôlaanjelom-strážcom bola!!“ A hľa už prišiel som ti späť,mať moja, v domov...

Rehor Uram Podtatranský — Dva hroby

Slnca lúče hravézapadali, hasli práve,keď som vstúpil v záhradu pokoja, —kde sa túžby duše už ukoja; —a kde klesne ubolená hlava, —kde bôľ hynie a spočin nastáva,a kde mŕtve telátíško spia, keď duša odletela! — Noci závoj tmavýpovrch zeme i hôr hlavyzapálil už; — mesiac za mrakamičupel tíško s tisícmi hviezdami,jakby šípil: okolo polnociže dľa danej z výšin neba moci,v tmavú nočnú dobuvstanú mŕtve telá z hrobu. — U nôh mojich ležíjeden dávny, druhý sviežikopec hrobu. — Tento kvetinami,vencom skvostným, čiernymi stuhamiozdobený, — ale tamten pustý;pokrýva ho len mach žltý, hustý,bo snáď duša milá . . .nie viac v svete, by ho ozdobila. —V dávnom hrobe kostiležia otca, —...

Ďakovné služby Božie na Poriadí

      Ďakovné služby Božie na Poriadí Pane náš, čuj svoj ľud a posväť myseľ, hruď – z lásky nás uhosti tým slovom milosti! Nech ono v každý čas ku šťastiu vedie nás, povznáša posilou v živote – pri smrti nádejou premilou!  Amen. (M.R.) Ž 103, 1 – 5: “Dobroreč, duša moja, Hospodinu  a celé moje vnútro Jeho svätému menu! (2) Dobroreč, duša moja, Hospodinu a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! (3) On odpúšťa ti všetky tvoje viny On uzdravuje všetky tvoje nemoci. (4) Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. (5) Život ti sýti dobrými...

Ako spomíname?

    Ako spomíname ? Chvíľa tichých spomienok, bielych kvetov, myšlienok – zmierni bôľ, srdcia žiaľne uchláchol! A Ty, drahý Pane náš, s láskou ktorej hojne máš, pri nás stoj – duše naše upokoj! Amen (M.R.) Ž 90, 1 – 12: Pane, Ty si býval naším príbytkom od pokolenia do pokolenia. (2) Prv, než sa vrchy zrodili, než boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až na veky. (3) Do prachu vraciaš človeka a vravíš: Vráťte sa ľudskí synovia! (4) Lebo v Tvojich očiach je tisíc rokov ako včerajší deň, keď sa pominul, a ako nočná stráž....

Daniel Miloslav Bachát – Posledná žiadosť dieťaťa

Kosec s kosou svojoublížil sa k púpätku;pri umierajúcom smutná stálamamička dieťatku.Čo chceš, sladký život?dívaš sa prosebným okomčo ti mám? Pýta sa onav žiali hlbokom. A rtíky otvoria sa(papršlek poslednýtmou srdca zajasá sa)A hlas dieťaťa znie:„Keď ma, ó drahá matioblečieš do hrobu,tak nedávaj mi z kvetín,vence na ozdobu.“ Zadivená sa, bolesťtlmiac, pýta mať:„Prečo dieťa na hlavu tivence nemám dať?Tak rada ty kvietky, vence,tak rada si videla,prečo by som ti ich do hrobudieťa, dať nemala?“ „Môj Ježiš na svojom krížižiadne kvety nemal,korunu z tŕnia majúcbolestne na ňom pnel!On zomrel pre mňa s tŕním,potupne, krvave,ako by som ja smela k Nemuísť s vencom na hlave?“

Spomienkové SLB na Branči boli

SPOMIENKOVÉ SLUŽBY BOŽIE NA BRANČI, 5.7.2021  24.06.21  Lenka Sedláčková, administrátorka CZ ECAV Sobotište  Pozvánky V pondelok, 5. 7. 2021 sa uskutočnia Spomienkové služby Božie na Branči.Tento rok celú organizáciu podujatia zobral do svojich rúk cirkevný zbor ECAV v Sobotišti spolu s Myjavským seniorátom. Srdečne pozývame všetkých, ktorí pravidelne navštevujú toto milé stretnutie, ale aj tých, ktorí chcú požehnanú atmosféru zažiť prvýkrát. Kázňou slova Božieho poslúži brat biskup ZD Ján Hroboň, prihovorí sa aj generálny duchovný Viktor Sabo a ďalší hostia.Chceme spomínať aj na brata farára Rasťa Hvožďaru, ktorý bol dušou týchto podujatí a každoročne pri nich stál svojou obetavou pomocou a zanietenou...

Pamiatka zosnulých

                           Pamiatka zosnulých  Príď Pane a stvor nás nových nie z prachu hlín a zeminy príď Pane a stvor nás čistých nádherných ľudí bez viny.  (I. Hricová: Hlasné tichá – The Second Arrival, 2 v.) Žalm 3: (2) “Hospodine, ako mnoho je mojich nepriateľov. Mnohí povstávajú proti mne! (3) Mnohí o mne hovoria: Pre neho niet pomoci u Boha! Sela. -(4) Ale Ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou, Ty mi dvíhaš hlavu. (5) Keď hlasite volám k Hospodinu, On mi odpovedá zo svojho svätého vrchu. Sela. ...