O dvojakom chlebe a pokrme

                   O dvojakom chlebe a pokrme Za lásku Tvoju, Bože, svätúza úrodu, za živobranie,Za milosť, čo máš k zlému svetu,Úprimné príjmi ďakovanie!Za chlieb žitia, nímž’ sám si, Pane,Sa k Tebe vznáša vrúca chvála,Ku nebies trónu Tvojmu planie,Dobrota večná, neskonalá!Nuž, sýť nás sebou samým, Kriste,By túžili sme v nebies stany;Tys’ život náš i útočište –Nám úkrytom sú Tvoje rany!  Amen (Z.O.) J 6, 24 – 29: “Keď teda zástup videl, že Ježiš nie je tam, ani Jeho učeníci, vstúpili do loďky a prišli do Kafarnaumu, hľadajúc Ježiša. (25) Keď Ho našli, na druhej...

Dobroreč, duša moja, Hospodinu

                      Dobroreč duša moja Hospodinu Vďaka, Bože,za všetky Tvoje dary,čos nám dal od včasnej jary,za chlieb, čo už vôňou vanie,za to Tvoje požehnaniev zdarnej práci pri zdraví…Vďaka, Otče láskavý!  Amen (M.R.) Ž 103, 1 – 5: “Dobroreč, duša moja Hospodinu a celé moje vnútro Jeho svätému menu! (2) Dobroreč, duša moja Hospodinu s nezabúdaj na žiadne z Jeho dobrodení! (3) On odpúšťa ti všetky tvoje viny, On uzdravuje všetky tvoje nemoce. (4) Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. (5) Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja...

Ochotného darcu miluje Boh

     Ochotného darcu miluje Boh Tys dal nám, Bože, čo treba… Buď Ti dnes sláva, veleba – za chlieb a zdravie i čo máme ďakujeme Ti v našom chráme. A keď už máme zas čo jesť –  patrí Ti vďaka a všetka česť! Veď nás i ďalej – dary v zdraví užiť a Tebe, Otče, verne slúžiť!  Amen  ( M.R.) 2 K 9, 6 – 11:     “ Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. (7) Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty...

Martin Miloš Braxatoris — A zase …

… A zase štedrá ruka Božia k potrebám tela skytla zbožia — Ó, prijmi, Bože, česť a chválu za lásku Svoju neskonalú. Ej, keď Ty zase, i my zase: — Čuj, v našom precítenom hlase jak zuní povďak vrelý, živý — Ó, prijm‘ ho, Otče dobrotivý. Dals‘ telu chleba dosť, až mnoho — Lež čože, Bože, čože z toho, keď dušiam nieto, čím by žili, a hynú, hynú — miznú sily … Oj, dal si zase telu chleba, — no, iného nám ešte treba, prosíme tedy vrúcne Teba: Daj toho chleba — z výšin neba! Hej, toho, ktorý dušu sýti...

Poďakovanie za úrody zeme

          Poďakovanie za úrody zeme Lk 17, 11-19: “Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. (12) Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s Ním desať malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka (13) s pozdvihli svoj hlas, volajúc: Ježiši, Majstre, zmiluj sa nad nami! (14) Keď ich videl, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom! A keď šli, boli očistení. (15) Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha;  (16) padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval Mu; a bol to Samaritán. (17) Odpovedajúc Ježiš...