Svedectvo o svätom Bohu

 Svedectvo o svätom Bohu Dnes radostne Ťa chceme chváliť – Svätý –Ústami, srdcom jednu pieseň pieť!Bože, nad všetky povýšený svety –A predsa lásky rozprestieraš sieťNa duše naše, srdcia poškvrnené -…Dnes na kolenách chceme vyznávať:Tys’ Pánom naším, Pánom nebies, zeme!Stratený raj nám v sebe prinavráť !K svätému sľubu zaviaž, Bože milý,Trojica svätá, z ktorej prúdi jas…Ó, k sláve Tvojej by sme iba žili!Do rúcha lásky, pravdy odej nás!  Amen (Z.O.) Iz 6, 1- 8: “V roku keď umrel kráľ Uzijá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha naplňovali chrám. (2) Serafi stáli nad Ním, každý...

Trojica Svätá

My evanjelickí kresťania veríme a učíme, že Boh je neobsiahnutým večným Stvoriteľom všetkých viditeľných i neviditeľných vecí, všetko obživujúci, všemohúci, nadovšetko múdry, milostivý, spravodlivý a pravduhovoriaci.   My teda zamietame a považujeme za ohavnosť učenie o množstve bohov a rôzne slúženie iným bohom. Je len jeden Boh – túto pravdu nám ohlasuje každý list Písem Svätých. Na Sinaji zaznel ten najsvätejší hlas: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ Mojžiš opakuje tento hlas tými napomínajúcimi slovami: „Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin“ 5M 6, 4. Skrze ústa svojho proroka osvedčuje Hospodin zástupov: „Ja...

Martin Braxatoris — K Trojičnej dobe

Tie slávnostné, hľa, naše zvučné zvonyjak slávno-krásne vydávali tóny!plesala duša — plesať neprestáva —v zvuk miešala sa miliónov Sláva! Zvon vianočný sa prvý ozval svetu:Ó, hľaďte, ľudia, koľko lásky je tu,lásky to Boha Otca, Hospodina:tak miloval svet: Dal mu svojho Syna! Potom sa ozval zvon, toť, Veľkej noci:Ó, koľko lásky, koľko sily, moci:hľa, Bohsyn umrel za nás preboľave,v deň tretí vstal a žije v moci, v sláve! V posled sa ozval zvon, toť, svätodušný:Ó, vyjasni svoj pohľad smutný, krušný,človeče! tu tvoj Utešiteľ v smútku,tvoj Posvätiteľ, Vodca k nebu v skutku! A teraz spolu v harmonické tónysa rozzuneli naše zvučné zvony,čuj: Milosť Otca, láska jeho Synaa účastenstvo Ducha Hospodina —...

Narodil si sa znovu?

Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel k Nemu v noci a hovoril Mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha; lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Nikodém Mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo...

František Jesenský Mošovský — Ó príď, Duchu Svätý!

Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,ty útecho naša, sila, pomoc istá!Príď, nech nás tvoj vánok ľúby obohatí,z temnosti vyvedie k svetlu, k viere v Krista. Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,keď nás diabol, svet a telo naše mámi!Pomôž nám víťaziť, by nás jedovatýprotivník nezmoril, drž stráž vždy nad nami. Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,keď nás tlačia hriechy, úzkosť dušu zviera!Odhaľ nám ten prameň lásky prebohatý:Golgatu, že verný večne neumiera. Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,v každom kríži, biede! Osvedč, že to práveje naše lekárstvo, balzam z neba vzatý;že jedine kríž je cesta k večnej sláve! Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,utíš všetky sváry, búre, nepokoje!Nech...

Martin Braxatoris — Turíce

Jak predpovedal skrze prorokovže učiní vec novú, cesty schodnéže spôsobí, i prúdy potokov,kde predtým púšte spráhle, neúrodné,by nehynul ľud jeho zvolenýzlou žizňou v púšti, no by — miesto piesky —rozkošnou nivou šiel, a — kojenýz vôd živých — prišiel v Kanaán nebeský: tak učinil On, sľubov plniteľvždy verný, Boh náš večne milostivý . . .Deň päťdesiaty prišiel, — Spasiteľvozvýšený, hľa, nové koná divy:Od neho prúdom splýva Svätý Duch,čo vody jarné púšťam k zúrodneniu,by sadom Božím stal sa svet, kde ruchvrie jara ducha veriacim k spaseniu. Učeníci verní pospolusú zhromaždení v túžbach, v jednej mysli — :Duch svätý v prúdoch splýva na dolu,nad hlavami, hľa, plamy pozablisly, —Prijali Ducha,...

Či Kristus skutočne vstúpil do neba?

Kresťanská viera učí, že Pán sa po svojom zmŕtvychvstaní štyridsať dní zjavoval učeníkom. V štyridsiaty deň zhromaždil všetkých na Olivovej hore a „vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im ho spred očí.“ A Boží anjeli osvedčili: „Mužovi galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba“ (Sk 1, 9; 11) V tejto viere je pred nami všetkými útecha pre nás. Teší nás, že náš milý Pán a Spasiteľ je v nebi, po pozemskom ponížení je povýšený, po mnohom a ťažkom utrpení došiel...

Peter Pavol Zgúth — Na Vstúpenie

Idúce svetom, učte národyjazykom rodným pravdy zásadám,nech uschlej duše výhon obrodíovocím Ducha, jehož pošlem vám,keď prídem k Otcu, slávy do večnej;i ponačrite z vôd, nekonečnejmilosti žľabu, nech, kto uverí,stane ku vode v rúchu vypratomsrdca a prijme hneď v krste svätomdary nádeje, lásky a viery! Hej, tak Pán riekol k učeníkom,keď na Betánskej hore sa s nimižehnajúc lúčil a vo velikomoblaku vznášal nebies v krajiny.A oni skloniac kolená svoje,veleby chvály zsielali zdrojeza Ním ku nebies výšinám jasným.Pán hore vzatý je! slávny ten skutoknech pozaženie z tvárí zármutok:že večný svitne život za časným! Pán hore vzatý je! Zplesaj rodinaBožia, velikou vďakou ku...

Divné cesty cirkvi

                             Divné cesty cirkvi       ( Kázeň na nešporných službách Božích v Sobotišti) Bože! Nevystihnuteľné sú Tvoje cesty            Tvoja múdrosť a sväté riadenie.            Nemožno ho plne pochopiť,            Avšak k dobrému cieľu vedieš všetko.            Založil si stálu Kristovu cirkev             v pominuteľnosti, ľuďom k spaseniu.             Daj žiť v nej k Tvojej ľúbosti ,           ...

Jozef Gašparík-Leštinský — Chváľte Hospodina

(Žalm 117.)Chváľte Hospodina,Boha Otca, Stvoriteľa;chváľte Jeho Syna,Jezukrista, Spasiteľa;chváľte Ducha Svätého,Otcu, Synu rovného,duší našich Tešiteľa;chváľte Boha silného,Boha Trojjediného,chváľ Ho nebo i zem celá,chváľte Ho vetry aj vody,chváľte Ho všetky národy,oslavujte Jeho sväté menoa vždy zvelebujte Ho,lebo je nad nami rozšírenomilosrdenstvo Jeho!On je pravda večná,láska nekonečná,v Ňom spása jediná:chváľte Hospodina!