Nedeľa po Vstúpení. Exaudi

     Nedeľa po Vstúpení. Exaudi Jezu daj, nech Tvoje vstúpenie, Tvoje nebeské oslávenie, je oslávené i v nás . Kiež v nás mocne účinkuje, a k nebesám priťahuje Tvoje nové meno: Pán.  Veď i našou je Tvoja sláva, i nás s Tebou očakáva život, potešenie. Ó, daj nám to uvidieť, a celým srdcom prijať Tvoje večné spasenie. Amen. (Ján P.Leška) R 8, 28 – 34:     “A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. (29) Lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho Syna, aby On bol...